องค์กรธุรกิจ

ธุรกิจ คือ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง นิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

ธุรกิจ

ธุรกิจ
ธุรกิจ

ความสำคัญของธุรกิจ

ธุรกิจเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในการสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือประชาชนโดยนำทรัพยากรต่าง ๆ มาเข้ากระบวนการที่เรียกว่า “การดำเนินธุรกิจ” ซึ่งธุรกิจเหล่านั้นมีผลต่อการพัฒนาประเทศและสังคม พอจะสรุปได้ดังนี้

 1. ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้าและมั่นคง เนื่องจากมีการลงทุนประกอบธุรกิจ ทำให้มีการหมุนเวียน มีการกระจายรายได้ ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น
 2. ช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่ประชาชนมีรายได้ จำเป็นต้องเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้รัฐเพื่อที่จะนำรายได้เหล่านี้ไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
 3. ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การทำธุรกิจย่อมต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอยูเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และทันคู่แข่งขัน
 4. ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น ทั้งนี้เพราะธุรกิจทให้มีการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้
 5. ช่วยลดปัญหาทางด้านสังคม คือปัญหาเรื่อง การว่างงาน ถ้าประชาชนมีการว่างงานจำนวนมาก จะไม่มีรายได้ ปัญหาเกิดขึ้นตามมา เช่น การเกิดอาชญากรรม
ความสำคัญของธุรกิจ
ความสำคัญของธุรกิจ

จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ มีวัตถุประสงค์อย่างไร

 1. การดำเนินงานของธุรกิจก่อให้เกิดการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ช่วยให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้ใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น
 3. ธุรกิจต่าง ๆ ช่วยขจัดปัญหาการว่างงาน และช่วยกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน
 4. ช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับประเทศในรูปแบบของภาษีอากร
 5. ประชาชนหรือผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกสินค้า หรือบริการที่สนองความพึงพอใจสูงสุดได้ง่าย เพราะธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกัน เพื่อพัฒนาสินค้า หรือบริการ
 6. ประเทศสามารถนำภาษีอากรที่จัดเก็บไปพัฒนาประเทศ
ธุรกิจหมายถึง
ธุรกิจหมายถึง

ความสำคัญของ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ เพราะการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยการบริหารงานแบบบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ย่อมส่งผลลับที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน

ผู้ประกอบการ จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ หลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด 

 

รูปแบบการทำธุรกิจ
รูปแบบการทำธุรกิจ

รูปแบบองค์กรธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

เป็นนิติบุคคล ( จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย )

 1. ห้างหุ้นส่วน
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 4. บริษัทจำกัด
 5. บริษัทมหาชนจำกัด
 6. องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ

ไม่เป็นนิติบุคคล ( อาจต้องจดทะเบียนตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ )

 1. กิจการค้าเจ้าของคนเดียว
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

รูปแบบการดำเนินกิจการ ค้า มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้

 1. กิจการเจ้าของคนเดียว เป็นรูปแบบของการดำเนินกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือผู้ก่อตั้งกิจการนั่นเอง ส่วนมากการดำเนินธุรกิจรูปแบบนี้มักเป็นกิจการขนาดเล็ก โดยผู้เป็นเจ้าของจะเป็นผู้บริหารงานเอง จึงทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานสูงเพราะสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องของการบริหารงานได้เอง โดยที่ไม่ต้องถามความคิดเห็นของผู้อื่น หากกิจการมีกำไร เจ้าของกิจการก็จะได้รับกำไรแต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้ากิจการขาดทุน เจ้าของกิจการก็ต้องรับผิดชอบผลของการขาดทุน และหนี้สินที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียวนั้น การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มนั้นมีความเป็นไปได้ยาก เพราะว่ามีเจ้าของเพียงคนเดียว

 2. กิจการห้างหุ้นส่วน เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมกันในการก่อตั้งกิจการ โดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน และแบ่งผลกำไรกัน เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจะเรียกว่า “ผู้เป็นหุ้นส่วน” ในการบริหารงานของกิจการจะกำหนดให้หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารงาน ซึ่งเราจะเรียกว่า “หุ้นส่วนผู้จัดการ”

 3. กิจการบริษัทจำกัด เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้น ด้วยการแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นก็คือเจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ บริษัทจะบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยที่คณะกรรมการบริหารบริษัทนั้นมาจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภท 3 รูปแบบ

ประกอบธุรกิจ

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเลือก รูปแบบของการประกอบธุรกิจ อย่างไร
กิจการเจ้าของคนเดียว กิจการห้างหุ้นส่วน กิจการบริษัทจำกัด

ธุรกิจต้องคำนึงถึง

 1. เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น
 2. เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรที่พอประมาณ
 

 

ธุรกิจมีอะไรบ้าง
ธุรกิจมีอะไรบ้าง

ธุรกิจบริการมีอะไรบ้าง

 1. รับจ้างรีวิวสินค้า
 2. เป็นแอดมินดูแลเพจ
 3. รับเขียนบทความ/แคปชั่น
 4. รับจ้างแปลภาษา
 5. รับจ้างทำรายงาน
 6. รับจ้างออกแบบ
 7. แต่งนิยาย
 8. รับจ้างคีย์ข้อมูล
 9. ตัดต่อวิดีโอ
 10. รับจ้างพากษ์เสียง
 11. รับปรึกษาปัญหาชีวิตผ่าน Zoom/Skype
 12. รับทำเว็บ
 13. รับทำแอพพลิเคชั่น
 14. รับทำบัญชี
 15. รับทำของขวัญ Diy
 16. เทรนเนอร์ออนไลน์
 17. ธุรกิจการผลิต ( Manufacturing )
 18. ธุรกิจการค้าส่ง ( Wholesaling )
 19. ธุรกิจการค้าปลีก ( Retailing )
 20. ธุรกิจบริการ ( Service )
แหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ
แหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ

แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจมีกี่ประเภท

 • แหล่งเงินทุนภายใน
 1. เงินทุนของเจ้าของกิจการ
 2. กำไรจากการประกอบกิจการ
 3. ทรัพย์สินของกิจการ
 • แหล่งเงินทุนภายนอก
 1. เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
 2. เงินกู้ธนาคารพาณิชย์
 3. การออกตราสารต่างๆ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
ธุรกิจ
ธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่

เพาะเห็ด กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ทําฟาร์มเห็ด ลงทุนเท่าไหร่ แผนธุรกิจฟาร์มเห็ด แผนธุรกิจเพาะเห็ดขาย โรงเรือนเพาะเห็ด ลงทุน ฟาร์มเห็ด ธุรกิจเพาะเห็ดฟาง เริ่ม ต้น เพาะเห็ด ลงทุน ทำ โรงเพาะเห็ด

กระจกอลูมิเนียม ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

แฟ รน ไช ส์ อ. ลู มิ เนียม ร้านขายส่งอลูมิเนียม อ ลู มิ เนียม ตราเพชร ฝ้า อ ลู มิ เนียม ร้าน อ. ลู มิ เนียม ออนไลน์
การจ่ายเงินปันผล

ประชุม จ่ายเงินปันผล

ตัวอย่างรายงานการประชุม จ่าย เงินปันผล จากกำไรสะสม หนังสือเชิญประชุมจ่ายเงินปันผล รายงานการประชุมจ่ายเงินปันผล ตัวอย่าง ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่ายเงินปันผล กี่วัน ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผล ประชุมวิสามัญ การเรียกประชุมกรรมการบริษัท

Leave a Comment

Scroll to Top