ปป

ธุรกิจจำหน่ายเงิน กำไรต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 422 Average: 5]

ธุรกิจจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศ

ธุรกิจจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศ
          บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ให้เสียภาษีเงินได้โดยหักภาษีจากจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้นตามอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายใน 7 วันนับแต่ที่จำหน่าย การจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศยังรวมถึง
– การจำหน่ายเงินกำไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไร หรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรจากบัญชีกำไรขาดทุนหรือบัญชีอื่นใดไปชำระหนี้หรือตั้งเป็นยอดเข้าหนี้บัยชีของบุคคลใดๆในต่างประเทศ
– ในกรณีที่ได้มีการขออนุญาตซื้อและโอนเงินต่างประเทศซึ่งเป็นเงินต่างประเทศซึ่งเป็นเงินกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปต่างประเทศ
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการในไทยจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรจะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ที่หักไว้ตามมาตรา 70 ทวิ ด้วยแบบ ภ.ง.ด.54

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top