ธุรกิจที่ต้องยื่นภ.ธ.40 มีอะไรบ้าง

40 ภธ ธุรกิจที่ต้องยื่น มีอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 579 Average: 5]

ธุรกิจที่ต้องยื่นภ.ธ.40 มีอะไรบ้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่
++1. การธนาคาร
++2. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
++3. การรับประกันชีวิต
++4. การรับจำนำ
++5. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
++6. การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการค้าหรือหากำไร
++7. การขายหลักทรัพย์
++8. การประกอบกิจการอื่น
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. กิจการที่ประกอบธุรกิจที่เหมือนกับธุรกิจเฉพาะบางประเภท ซึ่งได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังต่อไปนี้
1) กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3) กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกหรือแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 4) กิจการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5) กิจการของการเคหะแห่งชาติ 6) กิจการรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น 7) กิจการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534 และ (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2540 2.

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ธุรกิจที่ต้องยื่นภ.ธ.40 มีอะไรบ้าง
ธุรกิจที่ต้องยื่นภ.ธ.40 มีอะไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top