เพื่อสังคม กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

เพื่อสังคม

 1. การวางแผนธุรกิจ รวมทีมผู้ก่อตั้งธุรกิจและกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การแก้ปัญหาสังคมหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการช่วยเหลือ
 2. การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำการวิเคราะห์และสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการช่วยเหลือ อาจเป็นการสำรวจทางสังคม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสม
 3. การสร้างโมเดลธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การกำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 4. การระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุและเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อสังคม

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเพื่อสังคม

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ธุรกิจ A 100,000 80,000
ธุรกิจ B 150,000 120,000
ธุรกิจ C 200,000 160,000

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเพื่อสังคม

 • ที่ปรึกษาด้านสังคม
 • ผู้ประกอบการสาธารณสุข
 • องค์กรการกุศล
 • ศูนย์การศึกษาที่เน้นสังคมศึกษา
 • ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสังคม
 • ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่อยู่ในกระบวนการสังคม
 • นักกิจกรรมสังคม

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเพื่อสังคม

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถประเมินความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของธุรกิจเพื่อสังคมได้ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่อไปนี้

 • Strengths (จุดแข็ง) คุณสมบัติและความเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมมีความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น ระบบบริหารจัดการที่ดี, ความชำนาญในงานสังคม
 • Weaknesses (จุดอ่อน) ปัญหาและข้อจำกัดที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อสังคม เช่น งบประมาณที่จำกัด, ความไม่มั่นคงในแนวคิด
 • Opportunities (โอกาส) โอกาสและสิ่งที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การเพิ่มองค์กรบริการทางสังคม, นวัตกรรมที่สามารถใช้ในธุรกิจ
 • Threats (อุปสรรค) ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การแข่งขันที่เกิดขึ้นในตลาด, ข้อจำกัดกฎหมาย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเพื่อสังคม ที่ควรรู้

 1. Social enterprise (ธุรกิจเพื่อสังคม) ธุรกิจที่มุ่งหวังสร้างผลประโยชน์สังคมและผลประโยชน์ทางการเงินพร้อมกัน
 2. Social impact (ผลกระทบทางสังคม) ผลที่ธุรกิจเพื่อสังคมสร้างขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. Triple bottom line (หลักการกำไรสามเท่า) หลักการวัดผลประโยชน์ของธุรกิจที่เน้นการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการเงิน
 4. Social innovation (นวัตกรรมทางสังคม) การนำเสนอและการใช้ไอเดีย โมเดล หรือเครื่องมือใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม
 5. Impact measurement (การวัดผลประโยชน์) กระบวนการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลที่ธุรกิจเพื่อสังคมสร้างขึ้น
 6. Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) กลุ่มหรือบุคคลที่มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากธุรกิจเพื่อสังคม
 7. Social value (มูลค่าทางสังคม) ผลกระทบทางสังคมที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมของธุรกิจเพื่อสังคม
 8. Sustainable development (การพัฒนาที่ยั่งยืน) การพัฒนาที่สามารถสนับสนุนความต้องการของปัจจุบันโดยไม่เสื่อมโทรมความต้องการของรุ่นหน้า
 9. Social entrepreneurship (ผู้ประกอบการสังคม) ผู้ประกอบการที่มุ่งหวังให้ธุรกิจของตนมีผลกระทบทางสังคมและทางการเงิน
 10. Community development (การพัฒนาชุมชน) กระบวนการที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ความเข้มแข็งและความเจริญให้กับชุมชนที่เป้าหมาย

ธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจธุรกิจเพื่อสังคมอาจต้องจดทะเบียนองค์กรหรือสภาพธุรกิจตามกฎหมายของแต่ละประเทศ อาจเป็นรูปแบบองค์กรต่อไปนี้

 • บริษัท จำกัด (หรือบริษัทมหาชน) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายพาณิชย์ของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ
 • มูลนิธิ (หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) สามารถจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมสังคม
 • สมาคม (หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) สามารถจดทะเบียนเป็นสมาคมเพื่อความสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
 • สหภาพส่วนท้องถิ่น อาจต้องจดทะเบียนตามกฎหมายสหภาพของแต่ละประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่น

บริษัท ธุรกิจเพื่อสังคม เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ อาจมีรายการภาษีต่อไปนี้ที่ธุรกิจธุรกิจเพื่อสังคมอาจต้องเสีย

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เสียจากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เสียจากการขายสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ หรือภาษีอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจและกฎหมายของแต่ละประเทศ

อย่างไรก็ตาม, ควรปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย คือ หมวดบัญชี คิดยังไง

ดอกเบี้ยจ่าย อยู่หมวดอะไร ดอกเบี้ยจ่าย อยู่ตรงไหน ดอกเบี้ยจ่าย อยู่งบไหน ดอกเบี้ยจ่าย หายังไง ดอกเบี้ยจ่าย คืออะไร ดอกเบี้ยจ่าย งบกําไรขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่าย เป็นสินทรัพย์ประเภทใด ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ

ร้านอาหาร รายรับ รายจ่าย โอกาส !

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร
ปก

แม่ค้าออนไลน์ คู่แข่ง ความเสี่ยง โอกาส !

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ

Leave a Comment

Scroll to Top