รับทำบัญชี.COM | เพื่อสังคม ด้านขายอาหารแบรนด์ธุรกิจ 29 ปี?

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

เพื่อสังคม

 1. การวางแผนธุรกิจ รวมทีมผู้ก่อตั้งธุรกิจและกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การแก้ปัญหาสังคมหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการช่วยเหลือ
 2. การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำการวิเคราะห์และสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการช่วยเหลือ อาจเป็นการสำรวจทางสังคม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสม
 3. การสร้างโมเดลธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การกำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 4. การระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุและเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อสังคม

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเพื่อสังคม

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ธุรกิจ A 100,000 80,000
ธุรกิจ B 150,000 120,000
ธุรกิจ C 200,000 160,000

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเพื่อสังคม

 • ที่ปรึกษาด้านสังคม
 • ผู้ประกอบการสาธารณสุข
 • องค์กรการกุศล
 • ศูนย์การศึกษาที่เน้นสังคมศึกษา
 • ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสังคม
 • ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่อยู่ในกระบวนการสังคม
 • นักกิจกรรมสังคม

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเพื่อสังคม

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถประเมินความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของธุรกิจเพื่อสังคมได้ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่อไปนี้

 • Strengths (จุดแข็ง) คุณสมบัติและความเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมมีความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น ระบบบริหารจัดการที่ดี, ความชำนาญในงานสังคม
 • Weaknesses (จุดอ่อน) ปัญหาและข้อจำกัดที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อสังคม เช่น งบประมาณที่จำกัด, ความไม่มั่นคงในแนวคิด
 • Opportunities (โอกาส) โอกาสและสิ่งที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การเพิ่มองค์กรบริการทางสังคม, นวัตกรรมที่สามารถใช้ในธุรกิจ
 • Threats (อุปสรรค) ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การแข่งขันที่เกิดขึ้นในตลาด, ข้อจำกัดกฎหมาย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเพื่อสังคม ที่ควรรู้

 1. Social enterprise (ธุรกิจเพื่อสังคม) ธุรกิจที่มุ่งหวังสร้างผลประโยชน์สังคมและผลประโยชน์ทางการเงินพร้อมกัน
 2. Social impact (ผลกระทบทางสังคม) ผลที่ธุรกิจเพื่อสังคมสร้างขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. Triple bottom line (หลักการกำไรสามเท่า) หลักการวัดผลประโยชน์ของธุรกิจที่เน้นการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการเงิน
 4. Social innovation (นวัตกรรมทางสังคม) การนำเสนอและการใช้ไอเดีย โมเดล หรือเครื่องมือใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม
 5. Impact measurement (การวัดผลประโยชน์) กระบวนการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลที่ธุรกิจเพื่อสังคมสร้างขึ้น
 6. Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) กลุ่มหรือบุคคลที่มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากธุรกิจเพื่อสังคม
 7. Social value (มูลค่าทางสังคม) ผลกระทบทางสังคมที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมของธุรกิจเพื่อสังคม
 8. Sustainable development (การพัฒนาที่ยั่งยืน) การพัฒนาที่สามารถสนับสนุนความต้องการของปัจจุบันโดยไม่เสื่อมโทรมความต้องการของรุ่นหน้า
 9. Social entrepreneurship (ผู้ประกอบการสังคม) ผู้ประกอบการที่มุ่งหวังให้ธุรกิจของตนมีผลกระทบทางสังคมและทางการเงิน
 10. Community development (การพัฒนาชุมชน) กระบวนการที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ความเข้มแข็งและความเจริญให้กับชุมชนที่เป้าหมาย

ธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจธุรกิจเพื่อสังคมอาจต้องจดทะเบียนองค์กรหรือสภาพธุรกิจตามกฎหมายของแต่ละประเทศ อาจเป็นรูปแบบองค์กรต่อไปนี้

 • บริษัท จำกัด (หรือบริษัทมหาชน) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายพาณิชย์ของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ
 • มูลนิธิ (หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) สามารถจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมสังคม
 • สมาคม (หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) สามารถจดทะเบียนเป็นสมาคมเพื่อความสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
 • สหภาพส่วนท้องถิ่น อาจต้องจดทะเบียนตามกฎหมายสหภาพของแต่ละประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่น

บริษัท ธุรกิจเพื่อสังคม เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ อาจมีรายการภาษีต่อไปนี้ที่ธุรกิจธุรกิจเพื่อสังคมอาจต้องเสีย

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เสียจากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เสียจากการขายสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ หรือภาษีอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจและกฎหมายของแต่ละประเทศ

อย่างไรก็ตาม, ควรปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )