รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจเสริมวิธีสร้างธุรกิจใหม่ควรเริ่มต้นจากตรงไหน?

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

ธุรกิจเสริม

 1. กำหนดแนวคิดธุรกิจ กำหนดแนวคิดและไอเดียสำหรับธุรกิจเสริมที่คุณสนใจและมีความสามารถในการดำเนินกิจการ
 2. วิเคราะห์ตลาด ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งในตลาด
 3. การวางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจเสริม และวางแผนการดำเนินงานที่มีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน
 4. การเงิน ประเมินค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการเริ่มต้นธุรกิจและการเงินที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการในระยะแรก
 5. การตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้าใหม่สำหรับธุรกิจเสริมของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเสริม

ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจเสริม

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับ 1 xxx xxx
รายรับ 2 xxx xxx
รายรับ 3 xxx xxx
รวมรายรับ xxx xxx
รายจ่าย 1 xxx xxx
รายจ่าย 2 xxx xxx
รายจ่าย 3 xxx xxx
รวมรายจ่าย xxx xxx
กำไรสุทธิ xxx xxx

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายและรายรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของธุรกิจเสริมที่คุณกำลังดำเนินการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสริม

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมได้แก่

 1. ผู้ประกอบการเสริม (Entrepreneur) ผู้สร้างและดำเนินธุรกิจเสริมขึ้นมา
 2. ที่ปรึกษาธุรกิจเสริม (Business Consultant) ผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเสริม
 3. ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริม (Product Developer) ผู้สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมที่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ
 4. ผู้ทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เสริม (Product Tester and Refiner) ผู้ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริม
 5. ผู้ตลาดและนักการตลาด (Marketer and Marketing Specialist) ผู้วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เสริม

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเสริม

การวิเคราะห์ SWOT ใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง (Strengths) ความอ่อนแอ (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเสริม ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจเสริมอาจเป็นดังนี้

Strengths (ความแข็งแกร่ง)

 • ผลิตภัณฑ์เสริมที่มีคุณภาพและความแตกต่าง
 • การควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตที่ดี
 • ความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ในธุรกิจ

Weaknesses (ความอ่อนแอ)

 • ความยากลำบากในการเข้าถึงตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย
 • ขอบเขตทางทรัพยากรที่จำกัด
 • การทดลองผลิตภัณฑ์เสริมที่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง

Opportunities (โอกาส)

 • การเพิ่มความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมในตลาด
 • แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิต
 • การขยายตลาดผลิตภัณฑ์เสริมไปยังตลาดใหม่

Threats (อุปสรรค)

 • การแข่งขันจากผู้ประกอบการอื่นในตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสริม ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจเสริม (Supplementary Business) ธุรกิจที่เพิ่มความสมบูรณ์และคุณค่าให้กับธุรกิจหลัก
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) กระบวนการสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 3. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักและการโปรmotion สินค้าหรือบริการ
 4. นวัตกรรม (Innovation) การสร้างความเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการในธุรกิจเสริม
 5. ตลาดเป้าหมาย (Target Market) กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายหรือมีความต้องการสินค้าหรือบริการเสริม
 6. พันธกิจ (Mission) คำนิยามเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและความสำคัญของธุรกิจเสริม
 7. การตลาดทางออนไลน์ (Online Marketing) กิจกรรมการตลาดที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการเสริม
 8. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management – CRM) กลยุทธ์และวิธีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเสริมกับลูกค้าเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่น
 9. การพัฒนาตลาด (Market Development) กลยุทธ์การขยายตลาดเสริมโดยการเปิดตลาดใหม่หรือการเข้าสู่ตลาดใหม่
 10. การสร้างแบรนด์ (Branding) กระบวนการสร้างและกำหนดตัวตนและความรู้จักให้กับธุรกิจเสริมผ่านชื่อและสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่

ธุรกิจ ธุรกิจเสริม ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจเสริมขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ และอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ ตัวอย่างของการจดทะเบียนที่อาจเกี่ยวข้องได้แก่

 1. การลงทะเบียนธุรกิจ ต้องลงทะเบียนธุรกิจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาตามกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนด
 2. การขอใบอนุญาตธุรกิจ บางกรณีอาจต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง หรือหน่วยงานท้องถิ่น
 3. การจดทะเบียนชื่อธุรกิจ (Business Name Registration) ต้องจดทะเบียนชื่อธุรกิจเสริมเพื่อใช้เป็นที่อยู่และประจำตัวธุรกิจ

ควรติดต่อทนายความหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจเสริม

บริษัท ธุรกิจเสริม เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีของธุรกิจเสริมขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบการเสียภาษีของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วธุรกิจเสริมอาจมีการเสียภาษีต่อไปนี้

 1. ภาษีอากรขาย (Value Added Tax – VAT) บางประเทศอาจกำหนดให้ธุรกิจเสริมเสียภาษีอากรขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริม
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ธุรกิจเสริมอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายท้องถิ่นหรือประเทศที่กำหนด โดยคำนวณจากกำไรหรือรายได้ที่ได้รับ
 3. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น เช่น ภาษีท้องถิ่น หรือภาษีอื่นๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น

เพื่อความถูกต้องและเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษีในภูมิภาคที่ธุรกิจเสริมดำเนินการ