รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจ 9 ช่องตัวอย่างประโยชน์ออนไลน์?

Click to rate this post!
[Total: 52 Average: 5]

ธุรกิจ 9 ช่อง

ธุรกิจ 9 ช่องหรือ 9-Box Business Model เป็นแนวคิดที่ช่วยในการวางแผนธุรกิจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 9 ช่องโดยแต่ละช่องจะเป็นบ่อยครั้งที่พบในตลาดทั่วโลก และมีลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่แตกต่างกันไป

9 ช่องในธุรกิจ 9 ช่อง ประกอบด้วย ดังนี้

 1. Customer Segments (กลุ่มลูกค้า) ระบุกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ต้องการจะบริการ
 2. Value Propositions (คุณค่าที่นำเสนอ) อธิบายสิ่งที่ธุรกิจของคุณนำเสนอและทำให้เหมือนใจกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
 3. Channels (ช่องทางการส่งมอบสินค้าหรือบริการ) ระบุช่องทางการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้า
 4. Customer Relationships (ความสัมพันธ์กับลูกค้า) อธิบายว่าจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร
 5. Revenue Streams (แหล่งรายได้) ระบุแหล่งรายได้ของธุรกิจ
 6. Key Activities (กิจกรรมสำคัญ) ระบุกิจกรรมสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปได้ตามแผน
 7. Key Resources (ทรัพยากรสำคัญ) ระบุทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 8. Partnerships (พันธมิตร) ระบุพันธมิตรที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของธุรกิจของเรา
 9. Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน) ระบุโครงสร้างต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจ 9 ช่องช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอธุรกิจของตนในแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้อย่างถูกต้อง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแผนธุรกิจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบัน

business model canvas ตัวอย่างธุรกิจ

ตัวอย่างธุรกิจที่สามารถนำ Business Model Canvas มาวางแผนและออกแบบโมเดลธุรกิจได้ด้วยดีได้แก่ธุรกิจของร้านกาแฟ ดังนี้

 1. Customer Segments (กลุ่มลูกค้า) กลุ่มผู้ที่รักชิมกาแฟ และมองหาบรรยากาศสบายๆ ในการนั่งพักผ่อน
 2. Value Proposition (คุณค่าที่นำเสนอ) อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพดี บรรยากาศของร้านที่สะอาดและน่าอยู่ บริการที่เป็นกันเองและทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ
 3. Channels (ช่องทางการส่งมอบสินค้าหรือบริการ) การขายผ่านทางร้านกาแฟ
 4. Customer Relationships (ความสัมพันธ์กับลูกค้า) การให้บริการที่ดีและเป็นกันเอง พร้อมการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาของลูกค้า
 5. Revenue Streams (รายได้) รายได้จากการขายกาแฟ อาหาร และเครื่องดื่ม
 6. Key Resources (ทรัพยากรสำคัญ) เครื่องชงกาแฟ และวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารและเครื่องดื่ม
 7. Key Activities (กิจกรรมสำคัญ) การทำอาหารและเครื่องดื่ม การบริการลูกค้าและการตลาดสินค้า
 8. Key Partnerships (พันธมิตรสำคัญ) การจัดหาสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย การส่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการจัดส่ง
 9. Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายในการตลาดสินค้า

ด้วยการนำ Business Model Canvas มาใช้ในการวางแผนและออกแบบโมเดลธุรกิจของร้านกาแฟ ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจให้เข้ากับความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง business model canvas ภาษาไทย

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบและวางแผนกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตัวอย่าง Business Model Canvas ภาษาไทย จะประกอบไปด้วย 9 ส่วนหลัก ดังนี้

 1. พาร์ทเนอร์เคียงข้าง (Key Partners)
  คือ บริษัทหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการเสริม
 2. กิจกรรมหลัก (Key Activities)
  คือ กิจกรรมหลักที่เราจะต้องทำเพื่อให้ธุรกิจเราสามารถดำเนินไปได้ เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. ข้อเสนอค่าของ (Value Propositions)
  คือ สิ่งที่เราจะนำเสนอให้กับลูกค้า ซึ่งต้องมีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 4. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
  คือ กลุ่มของลูกค้าที่เราจะเน้นการตลาดและการขายสินค้าหรือบริการของเรา แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการและวัตถุประสงค์เดียวกัน
 5. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)
  คือ ช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึงลูกค้า เช่น การขายผ่านทางออนไลน์หรือตัวแทนจำหน่าย
 6. ค่าใช้จ่าย (Cost Structure)
  คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการ ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา
 7. แหล่งรายได้ (Revenue Streams)
  คือ แหล่งรายได้ที่เราจะได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ เช่น รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเองหรือจากการให้บริการ
 8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก (Key Resources)
  คือ ทรัพยากรที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้กิจการของเราสามารถดำเนินไปได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน และบุคลากร
 9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก (Key Partners)
  คือ บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น ผู้ลงทุนหรือพันธมิตรธุรกิจ

โดยเมื่อนำทั้ง 9 ส่วนนี้มารวมกัน จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ว่าธุรกิจของเรามีโอกาสสำเร็จในตลาดอย่างไร และมีการดำเนินงานที่มั่นคงและยั่งยืนได้หรือไม่

นอกจากนี้ การใช้ Business Model Canvas ยังช่วยให้เราเข้าใจและวางแผนกิจการในมุมมองรวมทั้งหมด โดยไม่ต้องสนใจรายละเอียดเล็กๆ ที่อาจจะทำให้เราสับสนหรือซับซ้อน เพราะ Business Model Canvas เน้นที่การวางแผนธุรกิจในแง่รวมทั้งหมด ทำให้เรามองธุรกิจของเราได้ในรูปแบบทั้งหมด และสามารถปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจได้อย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่าง Business Model Canvas ภาษาไทยด้านบน สามารถอธิบายได้ตามนี้

 1. พาร์ทเนอร์เคียงข้าง (Key Partners) บริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าเสริมอาหาร
 2. กิจกรรมหลัก (Key Activities) การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 3. ข้อเสนอค่าของ (Value Propositions) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม
 4. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 5. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) การขายผ่านทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่าย
 6. ค่าใช้จ่าย (Cost Structure) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา
 7. แหล่งรายได้ (Revenue Streams) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก (Key Resources) โรงงานผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
 9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก (Key Partners) บริษัทเครื่องดื่มชื่อดังที่ทำการตลาดและกระจายสินค้าให้กับลูกค้า

ประโยชน์ของ business model canvas

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจและจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้

 1. เปิดโอกาสใหม่ และพัฒนาธุรกิจ Business Model Canvas ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจเป้าหมายของธุรกิจ การแยกตัวชัดเจนและพิจารณาแต่ละส่วนสำคัญของธุรกิจเช่น ผลิตภัณฑ์/บริการ, กลุ่มลูกค้า, ช่องทางกระจายสินค้า, รายได้และค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 2. ลดความเสี่ยง Business Model Canvas ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาและปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจเพื่อเตรียมตัวกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงในตลาด, การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างความเข้าใจ Business Model Canvas ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความเข้าใจและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พนักงาน, ผู้ลงทุน, ลูกค้า ให้เข้าใจและเอียดของธุรกิจของเราได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเข้าใจกันได้มากขึ้น
 4. ช่วยในการวางแผนการเติบโต Business Model Canvas ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดยการพิจารณาแต่ละส่วนของธุรกิจและวางแผนสำหรับการพัฒนาและขยายธุรกิจในอนาคต
 5. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้อง และทำให้เห็นว่าองค์ประกอบของธุรกิจมีความสำคัญอย่างไร ดังนั้นจึงช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ช่วยในการสร้างความเข้าใจของธุรกิจของคู่แข่ง Business Model Canvas ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และเข้าใจว่าธุรกิจของคู่แข่งมีลักษณะอย่างไร และช่วยให้ผู้ประกอบการเตรียมกลยุทธ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจและจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรใช้ Business Model Canvas ร่วมกับข้อมูลและข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเองเพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Key Activities ตัวอย่าง

Key Activities คือ กิจกรรมหลักที่บริษัทหรือองค์กรต้องทำเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า หรือสร้างมูลค่าให้กับองค์กร ตัวอย่างของ Key Activities ได้แก่

1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า

2. การผลิตและจัดส่งสินค้า การจัดการกระบวนการผลิตและจัดส่งสินค้าเพื่อให้สามารถพบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

3. การบริการลูกค้า การให้บริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. การตลาดและโฆษณา การสร้างความตระหนักและเป็นที่รู้จักของผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการโฆษณาและกิจกรรมตลาด

5. การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการกิจกรรมธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ ด้านขององค์กร

6. การพัฒนาระบบและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทำงานขององค์กรได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

7. การจัดการธุรกรรมการเงิน การจัดการรายได้และรายจ่ายขององค์กรให้มีความเป็นไปตามระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

8. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการขององค์กรและพนักงาน

9. การวางแผนและการจัดการโครงการ การวางแผนและบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและกำหนดการที่กำหนดไว้

10. การบริหารจัดการซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชนและพันธมิตรธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ขององค์กร

11. การประเมินผลและการพัฒนา การประเมินผลและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

12. การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบและกฎหมายที่กำหนดไว้

13. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ดีขึ้น

14. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการธุรกิจ การตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

15. การพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยี การพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีในกระบวนการธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

16. การจัดการความรู้และการแบ่งปันความรู้ การจัดการความรู้และการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

17. การสร้างและพัฒนาบุคลากร การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

18. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจและคู่ค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

19. การบริหารจัดการธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น การบริหารจัดการธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

20. การสร้างและพัฒนาบรรยากาศที่ดีในองค์กร การสร้างและพัฒนาบรรยากาศที่ดีในองค์กรเพื่อเพิ่มความสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

21. การบริหารจัดการธุรกิจที่มีความยั่งยืน การบริหารจัดการธุรกิจที่มีความยั่งยืนในทุกๆ ด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

22. การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลในองค์กรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

23. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือบริการให้กับตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความนิยม

24. การบริหารจัดการการขาย การบริหารจัดการการขายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

25. การจัดการความสัมพันธ์กับสื่อ การจัดการความสัมพันธ์กับสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์และยอดขายให้กับองค์กร

26. การบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

27. การวางแผนและการจัดการโครงการเทคโนโลยี การวางแผนและการจัดการโครงการเทคโนโลยีให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพ

28. การบริหารจัดการสินทรัพย์ การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เป็นไปตามระบบและกฎหมายที่กำหนดไว้และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

29. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม การสร้างและพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

30. การสร้างและพัฒนาบริการลูกค้า การสร้างและพัฒนาบริการลูกค้าให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

31. การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระบบและกฎหมายที่กำหนดไว้

32. การพัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การพัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

33. การจัดการธุรกิจในสังคมออนไลน์ การจัดการธุรกิจในสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

34. การบริหารจัดการความรู้และการจัดการความรู้ การบริหารจัดการความรู้และการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

35. การบริหารจัดการการเรียนรู้ การบริหารจัดการการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน

36. การบริหารจัดการความรับผิดชอบสังคม การบริหารจัดการความรับผิดชอบสังคมในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าและการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

37. การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงสุขภาพ การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงสุขภาพในองค์กรเพื่อสร้างสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

38. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในองค์กรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

39. การจัดการและบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา การจัดการและบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และสร้างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

40. การสร้างและพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ การสร้างและพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

41. การบริหารจัดการความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม

42. การพัฒนาและบริหารจัดการความปลอดภัย การพัฒนาและบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

43. การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินในองค์กรเพื่อสร้างความเสถียรในการดำเนินธุรกิจ

44. การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางกฎหมาย การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายในองค์กรเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

45. การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพในองค์กรเพื่อสร้างสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

46. การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางอุบัติเหตุ การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางอุบัติเหตุในองค์กรเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

47. การพัฒนาและบริหารจัดการความคิดจิตใจ การพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายและความไว้วางใจในองค์กรเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและสร้างความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจ

53. การบริหารจัดการความสามารถในการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการความสามารถในการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและประสิทธิผลขององค์กร

54. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำงาน

55. การบริหารจัดการความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการความสามารถในการพัฒนาธุรกิจในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

56. การบริหารจัดการความสามารถในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน การบริหารจัดการความสามารถในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

57. การบริหารจัดการความสามารถในการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการความสามารถในการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจ และรับรู้จากผู้ฟังและสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร

58. การบริหารจัดการความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

59. การบริหารจัดการความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในองค์กรเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

60. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นผู้นำในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการทำงาน

61. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นนักวิจัย การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นนักวิจัยในองค์กรเพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

62. การบริหารจัดการความสามารถในการเรียนรู้ การบริหารจัดการความสามารถในการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน

63. การบริหารจัดการพัฒนาและบริหารจัดการความสามารถในการทำงานร่วมกัน การบริหารจัดการความสามารถในการทำงานร่วมกันในองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

64. การบริหารจัดการความสามารถในการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการความสามารถในการสร้างสรรค์ในองค์กรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

65. การบริหารจัดการความสามารถในการตลาด การบริหารจัดการความสามารถในการตลาดในองค์กรเพื่อสร้างการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

66. การบริหารจัดการความสามารถในการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการความสามารถในการบริหารธุรกิจในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

67. การบริหารจัดการความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

68. การบริหารจัดการความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีในองค์กร การบริหารจัดการความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

69. การบริหารจัดการความสามารถในการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการความสามารถในการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

70. การบริหารจัดการความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในองค์กรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง

71. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน

72. การบริหารจัดการความสามารถในการนำไปสู่การแข่งขัน การบริหารจัดการความสามารถในการนำไปสู่การแข่งขันในองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

73. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่น การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่นในองค์กรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

74. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการทำงาน

75. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบสังคม การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบสังคมในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสังคมและส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

76. การบริหารจัดการความสามารถในการตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความสามารถในการตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

77. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

78. การบริหารจัดการความสามารถในการให้บริการลูกค้า การบริหารจัดการความสามารถในการให้บริการลูกค้าในองค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในลูกค้า

79. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ยังคงมีความสดใหม่ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ยังคงมีความสดใหม่ในองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

80. การบริหารจัดการความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร การบริหารจัดการความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของบุคลากร

81. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในองค์กรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้ทรัพยากรและลายมลพิษและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

82. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

83. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาในองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

84. การบริหารจัดการความสามารถในการวางแผนและบริหารโครงการ การบริหารจัดการความสามารถในการวางแผนและบริหารโครงการในองค์กรเพื่อประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

85. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือในการทำงาน

86. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำนึกถึงความสำคัญของคุณภาพ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้า

87. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการประเมินผลและติดตาม การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการประเมินผลและติดตามในองค์กรเพื่อวัดความสำเร็จและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

88. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของบุคลากร

89. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรม การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรมในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือในการทำงาน

90. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดเวลา การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดเวลาในองค์กรเพื่อประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

91. การบริหารจัดการความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การบริหารจัดการความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

92. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการตรวจสอบคุณภาพ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการตรวจสอบคุณภาพในองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการลูกค้า

93. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและนำเสนอโครงการใหม่ๆ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและนำเสนอโครงการใหม่ๆในองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

94. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงในองค์กรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

95. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์และเสริมสร้างความไว้วางใจในตลาด การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์และเสริมสร้างความไว้วางใจในตลาดในองค์กรเพื่อเพิ่มการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

96. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

97. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและนำเสนอโครงการภายนอก การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและนำเสนอโครงการภายนอกในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกับสังคม

98. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและตลาด

99. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาองค์กรในองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

100. การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการความสามารถในการเป็นองค์กรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

business model canvas ธุรกิจออนไลน์

Business Model Canvas คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างและวางแผนธุรกิจของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับธุรกิจที่เป็นออนไลน์และออฟไลน์

การสร้าง Business Model Canvas ของธุรกิจออนไลน์นั้น จะมีความแตกต่างกับธุรกิจทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้น ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างส่วนประกอบหลักของ Business Model Canvas สำหรับธุรกิจออนไลน์

1. ส่วนประกอบของผู้ใช้งาน (Customer Segments) – กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานที่เราจะเน้นไป เช่น ผู้ที่มีความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์, ผู้ที่ต้องการเช่าบริการออนไลน์, ผู้ที่มีความต้องการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นต้น

2. ค่าเสนอขาย (Value Proposition) – กำหนดคุณสมบัติและคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เราจะนำเสนอให้กับลูกค้า เช่น สินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง, บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย เป็นต้น

3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channels) – กำหนดวิธีการที่เราจะใช้ในการเชื่อมต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับลูกค้า เช่น เว็บไซต์ออนไลน์, แอปพลิเคชันมือถือ, ช่องทางการตลาดออนไลน์ เป็นต้น

4. ค่าใช้จ่าย (Cost Structure) – กำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ เช่น ค่าเช่าเว็บไซต์, ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชัน, ค่าใช้จ่ายในการตลาดออนไลน์ เป็นต้น

5. รายได้ (Revenue Streams) – กำหนดแหล่งรายได้ที่เราจะได้รับจากธุรกิจออนไลน์ เช่น การขายสินค้าออนไลน์, การเรียนรู้ออนไลน์แบบเสียค่าใช้จ่าย, การให้บริการออนไลน์ เป็นต้น

6. คู่แข่ง (Competitors) – กำหนดคู่แข่งที่มีผลต่อธุรกิจออนไลน์ของเรา เช่น บริการที่คล้ายคลึงกับเรา, สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพงเกินไป เป็นต้น

7. พาร์ทเนอร์ (Partnerships) – กำหนดพันธมิตรที่เราจะเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับธุรกิจอื่น เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของเรา เช่น พันธมิตรกับธุรกิจอื่นที่มีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง, พันธมิตรกับธุรกิจที่มีทักษะและความชำนาญในด้านที่เราต้องการ เป็นต้น

8. ทรัพยากรคีย์ (Key Resources) – กำหนดทรัพยากรที่เราต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจออนไลน์ของเราดำเนินไปได้อย่างประสบความสำเร็จ เช่น เทคโนโลยี, บุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญในด้านที่เกี่ยวข้อง, สินทรัพย์สื่อการสื่อสาร เป็นต้น

9. กิจกรรมหลัก (Key Activities) – กำหนดกิจกรรมหลักที่เราต้องดำเนินการในการสร้างและจัดการธุรกิจออนไลน์ เช่น การสร้างสินค้าหรือบริการใหม่, การพัฒนาระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน, การส่งมอบสินค้าและบริการเป็นต้น

10. โครงสร้างผู้ควบคุม (Key Partners) – กำหนดผู้ควบคุมที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น นักลงทุน, ผู้ให้บริการเทคโนโลยี, และคู่ค้าที่สามารถช่วยเสริมสร้างความสำเร็จในธุรกิจของเราได้

โดยการใช้ Business Model Canvas จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและวางแผนธุรกิจของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างแผนธุรกิจที่ซับซ้อนและเป็นภาระหนัก และสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการดังนั้น Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของตนเอง

ตัวอย่าง BMC ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง Business Model Canvas สำหรับผลิตภัณฑ์ อาจมีดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน (Customer Segments) – ผู้ใช้งานที่เราจะเน้นไปคือผู้ที่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับการออกกำลังกาย เช่น ผู้ที่ไปออกกำลังกายในสถานที่ใกล้บ้านหรือผู้ที่มีการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายอยู่เสมอ

2. ค่าเสนอขาย (Value Proposition) – คุณสมบัติและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเราคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพง มีความทนทานและปรับตัวได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น สายยางที่ยืดหยุ่นได้ ตัวเลือกที่หลากหลายของขนาดและน้ำหนัก, ประสิทธิภาพการใช้งานสูง

3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channels) – เราจะใช้ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการตลาดออนไลน์ และใช้เว็บไซต์ของเราเป็นช่องทางสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และทางเว็บไซต์ของเราจะมีระบบสั่งซื้อที่ใช้งานง่าย และมีการตอบกลับให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว

4. ค่าใช้จ่าย (Cost Structure) – ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต การขนส่ง, การตลาด

5. รายได้ (Revenue Streams) – รายได้ที่เราจะได้รับมาจากผลิตภัณฑ์ของเรา คือการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยมีราคาที่เหมาะสมและการเสนอขายแบบรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็นกำลังขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์ของเราขายดี

6. คู่แข่ง (Competitors) – ผลิตภัณฑ์ของเรามีคู่แข่งอยู่หลายแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับของเรา แต่มีราคาถูกกว่า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมแต่คุณภาพต่ำกว่า

7. พาร์ทเนอร์ (Partnerships) – เรามีความสัมพันธ์กับบริษัทขนส่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งมอบถึงลูกค้าโดยรวดเร็ว และมีความเสถียรทางธุรกิจ

8. ทรัพยากรคีย์ (Key Resources) – ทรัพยากรคีย์ของเราคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาเว็บไซต์ที่มีระบบการสั่งซื้อที่ใช้งานง่าย และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้า

9. กิจกรรมหลัก (Key Activities) – กิจกรรมหลักของเราคือการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ที่มีระบบการสั่งซื้อที่ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย

10. โครงสร้างผู้ควบคุม (Key Partners) – คู่ค้าที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างเร็วดังนี้

– บริษัทขนส่ง เพื่อให้สินค้าถูกส่งมอบไปยังลูกค้าโดยรวดเร็วและมีความเสถียรทางธุรกิจ
– บริษัทผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีความเสถียรและมีความปลอดภัย
– บริษัทการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดและเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ของเรา

ผู้ประกอบการสามารถนำ Business Model Canvas มาใช้เพื่อช่วยวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ BMC จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเน้นเป้าหมายธุรกิจได้ชัดเจน และพร้อมที่จะรับมือกับคู่แข่ง ความสำเร็จของธุรกิจจะขึ้นอยู่กับการวางแผนและการปรับปรุงตามความเป็นจริงในตลาดและเทรนด์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการใช้ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างธุรกิจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของตนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเมื่อต้องการ

การใช้ Business Model Canvas นั้นไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะการเริ่มต้นธุรกิจ แต่ยังสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่แล้วได้อีกด้วย โดยการใช้ BMC จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงการจัดการธุรกิจให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สรุปล่าสุด Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้เห็นคู่แข่งและสิ่งที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ BMC ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและปรับปรุงธุรกิจให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการสามารถใช้ BMC เพื่อวางแผนและพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่แล้วหรือสร้างธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ BMC จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงแผนธุรกิจของตนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเมื่อต้องการ ดังนั้น BMC เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจมีความเป็นไปได้อย่างเหมาะสมในตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Business Model ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Business Model ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากๆ คือ Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ

Business Model Canvas ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 9 อย่าง ได้แก่
1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) – กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าที่ธุรกิจจะเน้นการตลาด
2. ความค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Value Proposition) – วิธีที่ธุรกิจจะสร้างค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channels) – วิธีการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ถึงมือลูกค้า
4. คู่แข่ง (Customer Relationships) – วิธีที่ธุรกิจจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. แหล่งรายได้ (Revenue Streams) – วิธีการที่ธุรกิจจะสร้างรายได้
6. ทรัพยากรสำคัญ (Key Resources) – ทรัพยากรที่ธุรกิจจะต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้
7. กิจกรรมหลัก (Key Activities) – กิจกรรมที่ธุรกิจจะต้องทำเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้
8. พันธกิจ (Key Partnerships) – คู่ค้าหรือบริษัทที่ธุรกิจจะต้องพันธมิตรกับเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้
9. โครงสร้างต้นแบบธุรกิจ (Cost Structure) – ต้นทุนที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การจ้างงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ

นอกจาก Business Model Canvas ยังมี Business Model อื่นๆ อีกมากมายเช่น Subscription-based Business Model ที่เน้นการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน หรือ Platform Business Model ที่เน้นการใช้แพลตฟอร์มเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

การเลือก Business Model ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจาก Business Model จะช่วยสร้างความเป็นไปได้ในการผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

key partners มีอะไรบ้าง

“Key partners” เป็นส่วนหนึ่งของ Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนธุรกิจ โดยที่ Key partners คือ คู่ค้าหลักที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น รายชื่อ Key partners ของธุรกิจของคุณอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม นี่คือตัวอย่างของ Key partners ที่ส่วนใหญ่ของธุรกิจอาจจะใช้

 1. ซัพพลายเชน บริษัทที่จัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับธุรกิจของคุณ เช่น ผู้ผลิตเครื่องจักร ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 2. ผู้จัดจำหน่าย บริษัทที่จัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการของคุณให้กับลูกค้า เช่น ตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ขายของออนไลน์ เป็นต้น
 3. พันธมิตรกลุ่มใหญ่ บริษัทที่มีอิทธิพลและเป็นที่ยอมรับในตลาด เช่น บริษัทในกลุ่มเดียวกัน บริษัทในธุรกิจเกี่ยวข้อง เป็นต้น
 4. ผู้ลงทุน บุคคลหรือองค์กรที่มีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้
 5. ผู้ให้บริการ บริษัทที่มีควางแผนและส่งเสริมการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทที่ให้บริการทางการตลาด บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน เป็นต้น
 6. องค์กรอื่นๆ องค์กรหรือโครงการที่มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ เช่น มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เป็นต้น

การเลือก Key partners ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ คุณควรเลือกคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจให้มีความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ปิดรับทำบัญชี ส่งออก มอเตอร์ไซค์
ปิดรับทำบัญชี ส่งออก มอเตอร์ไซค์

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )