นักเขียนโปรแกรม

รับทำบัญชี.COM | นักเขียนโปรแกรมถือเป็นเงินได้ประเภทมาตราอะไร?

Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]

นักเขียนโปรแกรม ถือเป็นเงินได้ประเภทมาตราอะไร

นักเขียนโปรแกรม ถือเป็นเงินได้ประเภทมาตราอะไร

กรณีนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programmer ) รับจ้างเขียนโปรแกรมให้ผู้ว่าจ้าง จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) , 40 ( 3 ) , 40 ( 7 ) หรือ 40 ( 8 ) ให้พิจารณาดังนี้
1. ถ้าตกลงให้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมที่เขียนตกเป็นของผู้เขียนเอง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธินำไปใช้เป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนถือเป็นค่าสิทธิตามมาตรา 40 ( 3 )
2. แต่ถ้าตกลงให้ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่เขียนตกเป็นของผู้ว่าจ้าง ค่าตอบแทนอาจถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) หรือ 40 ( 7 ) หรือ 40 ( 8 ) โดยพิจารณาดังนี้
2.1 ถ้าในการผลิตชิ้นงานผู้เขียนไม่ได้รับภาระออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมภาระ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เองเป็นส่วนใหญ่ จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )
2.2 แต่ถ้าผู้เขียนรับภาระออกค่าสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ค่าตอบแทนจะถือเป็นเงินได้จากการรับเหมาตามมาตรา 40 ( 7 )
2.3 แต่ถ้าในการเขียนหรือผลิตชิ้นงาน แม้ผู้รับจ้างเขียนจะไม่ได้รับภาระออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมภาระวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ แต่ในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหรือรับทำงานลำพังไม่ได้ทั้งหมด โดยอาจต้องจ้างผู้อื่นรับเหมาช่วงงานบางส่วนซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานสูง หรืออาจทำเองได้โดยลำพังแต่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือที่จำเป็นราคาสูงมากจึงจะทำงานได้สำเร็จ ค่าตอบแทนอาจถือเป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมตามมาตรา 40 ( 8 )