รับทำบัญชี.COM | ตั๋วเงินรับขายลด 2 นำบัญชีตั๋วเงินรับขาย?

Click to rate this post!
[Total: 260 Average: 5]

กิจการจะบันทึกการขายลดตั๋วเงินในบัญชีตั๋วเงินรับขายลดทางด้านเครดิต บัญชีตั๋วเงินรับขาย

                      ตั๋วเงินเป็นตราสารที่เปลี่ยนมือได้ดังนั้นก่อนถึงวันครบกําหนดชําระเงินตามตั๋วอาจมีการนําตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ไปขายลดให้แก่ธนาคาร เรียกว่า ”การขายลดตั๋วเงิน” (Discounted Notes Receivable) เพื่อที่จะนําเงินสดมาใช้หมุนเวียนในการดําเนินงานก่อนจะถึงวันครบกําหนดของตั๋วจํานวนเงินที่ได้รับจากการขายลดตั๋วเงินอาจจะได้รับเงินจํานวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากธนาคารหรือผู้รับซื้อตั๋วเงินจะหักส่วนลด (Discount) ไว้คิดตามระยะเวลาที่ธนาคารหรือผู้รับซื้อถือตั๋วไว้เมื่อตั๋วถึงกําหนดชําระธนาคารหรือผู้รับซื้อจะได้รับชําระเงินตามตั๋วจากผู้ออกตั๋วเต็มจํานวนจํานวนเงินที่ได้รับจากการขายลดตั๋วเงิน คํานวณได้จาการนํามูลค่าครบตามกําหนดตามตั๋ว (คือเงินหนดตั๋วบวกดอกเบี้ยตามตั๋วเมื่อครบกําหนด) หัก ส่วนลดที่ธนาคารหรือผู้รับซื้อหักไว้(โดยส่วนลดจะคํานวณจากการนำมูลลค่าครบกําหนด คูณด้วยอัตราคิดลดที่ธนาคารหรือผู้รับซื้อตกลงกับกิจการคูณด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่นับจากวันขายลดตั๋วเงินจนถึงวันครบกำหนดตามตั๋ว) สามารถเขียนเป็นสมการคํานวณดังนี้ จํานวนเงินที่ได้รับจากการขายลด = มูลค่าครบกำหนด – จำนวนส่วนลดที่ธนาคารหักไว้ จํานวนส่วนลดที่ธนาคารหักไว้= (เงินหนาตั๋ว+ ดอกเบี้ยครบกําหนด) × อัตราคิดลด × ระยะเวลาตั้งแต่วันขายลดตั๋วเงินจนถึงวันครบกําหนด เมื่อมีการขายลดตั๋วเงินให้แก่ธนาคารหรือผู้รับซื้อกิจการจะต้องเตรียมหาเงินสํารองไว้เพื่อใช้ชําระหนี้เมื่อตั๋วถึงกําหนดชําระซึ่งไม่อาจเก็บเงินได้ตามตั๋วโดยในวันขายลดตั๋วเงิน กิจการจะบันทึกการขายลดตั๋วเงินในบัญชีตั๋วเงินรับขายลดทางด้านเครดิต บัญชีตั๋วเงินรับขาย

ลด(Discounted Notes Receivable) เป็นบัญชีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (Contingent Liability) หากในวันครบกําหนดธนาคารไม่อาจเก็บเงินได้จากผู้ออกตั๋วธนาคารมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยให้กิจการ หรือผู้สลักหลังโอนให้ชําระเงินตามตั๋วได้ดังนั้นตั๋วเงินรับขายลดจึงเป็นหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น หากตั๋วยังไม่ถึงวันครบกําหนด ตั๋วเงินรับขายลด จะนําไปแสดงในงบดุล โดยนําไปหักออกจากบัญชีตั๋วเงินรับ เพื่อแสดงมูลค่าสุทธิของตั๋วเงินรับในงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ขายลดตั๋วเงิน บันทึกบัญชีโดย เดบิตบัญชีเงินสด xx บัญชีดอกเบี้ยจ่าย (ผลต่าง ) xx เครดิต บัญชีตั๋วเงินริบขายลด xx บัญชีดอกเบี้ยรับ(ผลต่าง) xx ในกรณีที่จํานวนเงินที่ได้รับจากธนาคารในการขายลดตั๋วเงินมีจํานวนต่ํากว่าจํานวนเงินในตั๋วผลต่างบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย วันครบกําหนด หากธนาคารได้รับชําระเงินตามตั๋วที่ครบกําหนด กิจการจะบันทึกโอนกลับรายการตั๋วเงินรับขายลดที่ครบกําหนด แต่หากธนาคารไม่ได้รับชําระเงินตามตั๋วจากผู้ออกตั๋วที่ไม่สามารถจ่ายชําระเงินตามตั๋วให้แก่ธนาคารได้จะเรียกว่า ตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ(Dishonored Discounted Notes Receivable) กิจการซึ่งเป็นผู้ขายลดตั๋วเงินจะต้องชําระภาระหนี้สิน ตามจํานวนเงินที่ระบุในตั๋วรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามีให้แก่ธนาคารแทนผู้ออกตั๋วและมีสิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ออกตั๋วชําระเงินทั้งหมดให้กิจการได้พร้อมดอกเบี้ยพ้นกําหนด โดยกิจการจะบันทึกบัญชี 2 รายการคือบันทึกโอนกลับรายการตั๋วเงินรับขายลดที่ครบกําหนด และบันทึกการจ่ายชําระเงินให้แก่ธนาคารพร้อมบันทึกลูกหนี้-ผู้ออกตั๋วด้วยจํานวนเงินเท่ากับมูลค่าครบกําหนดการบันทึกบัญชีจะพิจารณาเป็น 2 กรณีดังนี้

1). กรณีที่ธนาคารได้รับชําระเงินตามตั๋วจากผู้ออกตั๋ว บันทึกรายการบัญชีตั๋วเงินรับที่ครบกําหนดโดยการโอนกลับรายการตั๋วเงินรับ บันทึกบัญชีโดย เดบิต บัญชีตั๋วเงินรับขายลด xx เครดิต บัญชีตั๋วเงินรับ xx บันทึกตั๋วเงินรับที่ครบกําหนด

2). กรณีตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ บันทึกรายการบัญชีตั๋วเงินที่ครบกําหนดและบันทึกการชําระเงินแทนผู้ออกตั๋ว บันทึกบัญชีโดย เดบิต บัญชีตั๋วเงินรับขายลด xx เครดิต บัญชีตั๋วเงินรับ xx บันทึกตั๋วเงินรับที่ครบกําหนด และ เดบิต บัญชีลูกหนี้ xx เครดิต บัญชีเงินสด/บัญชีเงินฝากธนาคาร xx บันทึกการจ่ายชําระเงินตามตั๋วที่ขาดความเชื่อถือ

กิจการจะบันทึกการขายลดตั๋วเงิน

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ตั๋วเงินรับขายลด โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )