รับทำบัญชี.COM | นิติบุคคลสิทธิและความรับผิดชอบขององค์กร?

Click to rate this post!
[Total: 48 Average: 5]

นิติบุคคล

นิติบุคคล คือ องค์กรหรืออิสระที่มีการรับรู้และตรงต่อกฎหมายในฐานะของบุคคล นิติบุคคลมีสิทธิและความรับผิดชอบตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่มีการจัดการและหลักธรรมาภิบาลที่แตกต่างกัน นิติบุคคลสามารถเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทางธุรกิจได้ ดังนั้นมีความแตกต่างระหว่างนิติบุคคลของรัฐ (Governmental Legal Person) และนิติบุคคลของเอกชน (Private Legal Person) ซึ่งมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปด้วย:

 1. นิติบุคคลของรัฐ (Governmental Legal Person):
  • เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐ เช่น รัฐบาล, เทศบาล, หน่วยงานราชการ, และองค์กรรัฐบาลอื่น ๆ.
  • มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและให้บริการสาธารณะ เช่น การจัดการเมือง, การให้บริการสาธารณะ, และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน.
  • มีอำนาจและความรับผิดชอบตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ.
 2. นิติบุคคลของเอกชน (Private Legal Person):
  • เป็นนิติบุคคลที่เป็นเอกชนหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อกิจการและการธุรกิจ.
  • มีวัตถุประสงค์ในการทำกำไร หรือเพื่อการกิจการอื่น ๆ ในกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น บริษัทเอกชน, บริษัทมหาชน, ห้างร้าน, บริษัทจำกัด, และอื่น ๆ.
  • มีความอิสระในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจและการจัดการ โดยความรับผิดชอบมีขอบเขตตามทุกข้อกำหนดของกฎหมายและข้อตกลงทางธุรกิจ.

นิติบุคคลมีคุณสมบัติที่นิติบุคคลธรรมดาไม่มี เช่น การถือทรัพย์สินในนามของบริษัท, การรับรองจดทะเบียน, ความนิยมและการรับรองจากหน่วยงานทางกฎหมาย และความสามารถในการรับและระบุสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย. นิติบุคคลสามารถมีกิจกรรมและการดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างอิสระและยังคงได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางกฎหมายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศนั้น ๆ.