3 นโยบายเงินปันผล นโยบายการเงินของกิจการ

นโยบายเงินปันผล
[Total: 93 Average: 5]

นโยบายการเงินของกิจการเนื่องจากเป็นการกำหนดเกณฑ์

นโยบายการเงินของกิจการเนื่องจากเป็นการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรกำไร ?

นโยบายเงินปันผลมีผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งเงินทุนจากเจ้าของ และนโยบายการเงินของกิจการเนื่องจากเป็นการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรกำไรที่ได้มาในแต่ละปีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้
-การจ่ายเงินปันผลเป็นการลดลงจากส่วนของเจ้าของ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
-ผลกระทบของนโยบายเงินปันผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ
-การคำนึงถึงความสามารถในการกู้ยืมเงินของกิจการ เนื่องจากหากกิจการมีความสามารถในการกู้ยืมสูงทำให้กิจการไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาเงินสดไว้มาก
ดังนั้น กิจการจึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลสูง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top