บริษัท ปังปอน จำกัด

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี ยื่นภาษีอากร ปิดงบการเงิน


พัฒนาคุณภาพ

แนวทางอนาคต

สะดวกติดต่อสื่อสาร

อัพเดทเทคโนโลยี

TitleAuthorDateComment

บัญชี ส่งออกสินค้า ไปต่างประเทศ

บันทึกบัญชี กรณีจ่ายคืน เงินที่ยืมมา

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน

ตัวอย่าง ปรับปรุงบัญชี บันทึกบัญชีผิด

บัญชีสินค้าคงเหลือ

บัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน

บัญชีหนี้สิน เอกสารประกอบ

บัญชีตามใบสำคัญทั่วไป

การบันทึกรายได้ (The Revenue Realization)

บันทึกค่าใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์ผู้จัดการ

ประชุมครั้งเดียวกัน วาระเลิกบริษัท

ประชุมจัดตั้งบริษัท ได้ที่ไหน

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์

ปรับปรุงบัญชี เช็คระหว่างทาง

ปรับปรุงเงินลงทุน ตามความต้องการตลาด

ปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา

การปันส่วนต้นทุน (Allocation)

2 ภาษี โรงงาน ผลิตเครื่องสำอาง ครีม

การผ่านรายการ (Posting)

ผ่านศุลกากร ไม่ต้องชำระภาษีอากร

พัฒนาความรู้ การอบรมสัมนา

ยกเลิกการเสียภาษี ภงด 90 94

ยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน

ยกเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำอย่างไร

ยกเลิกใบกำกับภาษี

ยกเลิกใบกำกับภาษี ฉบับเดิม ออกใหม่

ยกเว้นภาษี ซื้อบุหรี่จากห้างมาขาย

ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริจาคสินค้า

เปิดดำเนินการ วันเดียวกับ ยื่นขอจดทะเบียน

ไม่ยื่นงบเลิกกิจการ และ ส่งงบการเงิน

ยื่นภาษีหลายสาขา กับ บริษัทแม่

วันยื่น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ยื่นแบบภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย

ยื่นแบบ ชำระภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีชาวต่างประเทศ

ย้ายที่อยู่บริษัทใหม่ ต้องแจ้งใครก่อน

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ต้องมีรายการ

การรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชี

รับรู้รายได้ทางภาษี FOB Laem Chabang

รับรู้มูลค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รับรู้รายได้ ค่าบริการรายเดือน

กำหนดมูลค่าของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รับรู้ และ วัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

วิธีควบคุมเงินสด จากการขาย

รายงานเงินสด ในงบการเงิน

การริบหุ้น (Forfeiture of Share)

ลงทุน การสร้างความมั่นใจ กับตัวเอง

ประเภทของการลงทุน 3 รูปแบบ ทางการเงิน

ค่าอาหาร บันทึกบัญชี

บัญชี ใบเสร็จรับเงิน ไม่ครบถ้วน

ประกาศ เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

การลดทุน ทำได้กี่วิธี

ลดทุนนิติบุคคล

ลดหย่อนคู่สมรส ชาวต่างชาติ

วัดมูลค่างบการเงิน

วัดมูลค่า รับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน

แผนการตรวจนับ สินค้าคงเหลือ

วางแผนงานบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน

วางแผนภาษีอากร แต่ละกิจการ

ขั้นตอน วางแผนเงินสด

วางแผนเงิน ออมในยามเกษียณ

วิเคราะห์ งบกระแสเงินสด ตัวอย่าง

วิเคราะห์งบการเงิน ตัวอย่าง

วิเคราะห์รายการค้า ตัวอย่าง

วิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย

สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ออนไลน์

สำรองเงิน ค่าเดินทางไปต่างประเทศ

เปลี่ยนแปลงวันที่ในงบการเงิน

ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กับมือ

ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์

ประกันสังคม ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่กี่คน

ส่งเสริมการลงทุน BOI

หลบเลี่ยง ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษี ร้านอาหาร 94 เรียน ตัวอย่าง ง่ายๆ

หักค่าลดหย่อนภาษี

กิจการให้ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สินทรัพท์

หักค่าเสื่อม อพาร์ทเมนท์ ให้เช่า

หักค่าโอที กรณีมาสาย หักค่าจ้าง

ค่าใช้จ่ายอบรมพนักงาน

40 มาตรา การหักค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ตาม มีดังนี้ค่ะ

หัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่า ออกแทน

ระดมเงินทุน ขายหุ้นบริษัท

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เงินปันผล

ออกหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหม่

เมื่อมีเงินได้ จะต้องทำอะไรบ้าง

ใบกำกับภาษี สินค้า บริการ

3 ตั๋วเงินรับขายลด คือ บันทึกหมวดบัญชี

3 ตัวอย่างหนังสือรับรอง

6 ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน ทำไมต้องเสีย

7 เงินสมทบประกันสังคม | Social Security Fund

31 มีนา เงินกองทุนทดแทน ต้องจ่ายเมื่อไร

1.8 รายได้ที่ปรึกษา จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

5 คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี

3 วิธีคำนวณผลตอบแทนจากกองทุนรวม

2 อยากทราบว่า ใบสำคัญรับใช้ในกรณีไหน

7% ห้างหุ้นส่วนลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี

3% ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าแรง

52 เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

ค่าโทรศัพท์ มือ ถือ ลงบัญชี

16 สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ทำกิจการ Shipping

รับทําบัญชี นนทบุรี

เป็นวิธีการบันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้น คือ ด้านเดบิต หรือ ด้านเครดิต ระบบบัญชีเดี่ยวนี้ จะบันทึกเฉพาะ รายการในบัญชีเงินสด

รับทําบัญชี ปทุมธานี

คัดหนังสือรับรองบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง คำขอหนังสือรับรอง สำเนาเอกสาร ใบแทนใบสำคัญ ข้อมูลคอมพิวเตอร์

รับทําบัญชี เชียงใหม่

ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์ ดาวน์โหลด พิมพ์ ใบเสนอราคา word app ใบเสนอราคา

รับทําบัญชี มีนบุรี

ถ้าจะพูดถึงคำว่า ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว บางกิจการ หรือบาง ธุรกิจอาจได้ยินผ่านๆ หู แต่ ไม่ทราบความหมาย


Scroll to Top