บริษัทจำกัด

รับทำบัญชี.COM | บริษัทจำกัดปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด คือ

บริษัทจำกัด คือ (Corporation or Limited Company) องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจ โดยมีรูปแบบการจัดตั้งด้วยระดมทุนในรูปหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการแบบจำกัดโดยไม่เกินจำนวนเงินลงทุนหรือมูลค่าหุ้นที่ตนถือครองอยู่
 
บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด