รับทำบัญชี.COM | บริษัทนำเข้าสินค้าบริการมุ่งเน้นความสำเร็จ

Click to rate this post!
[Total: 44 Average: 5]

บริษัทนําเข้าสินค้า

บริษัทนำเข้าและส่งออก (import-export company) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นเข้าสู่ประเทศของตนเองและ/หรือส่งสินค้าจากประเทศของตนไปยังประเทศอื่น บริษัทนำเข้าและส่งออกมักมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการสร้างรายได้ให้กับประเทศของตนเอง ดังนั้นในบทความข้างล่างนี้จะแต่งบทความเพื่ออธิบายบริษัทนำเข้าและส่งออก และบริษัทนี้มีบทบาทสำคัญในการการค้าระหว่างประเทศ

 1. บทบาทและหน้าที่ของบริษัทนำเข้าและส่งออก
  • การค้นหาและเลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ
  • การจัดหาแหล่งจำหน่ายและซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ
  • การจัดการกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า เช่น การจัดส่งสินค้า, การเรียกเก็บภาษีสินค้า, การจัดเตรียมเอกสารส่งออก-นำเข้า, การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 2. การเลือกสินค้า
  • การวิเคราะห์ตลาดเพื่อรู้ว่าสินค้าชนิดใดมีออกสูงในตลาดและมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี
  • การประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการนำเข้าสินค้าแต่ละชนิด
 3. การจัดหาแหล่งจำหน่าย
  • การค้นหาและเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับสินค้าที่ต้องการ
  • การประเมินความเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของซัพพลายเออร์
 4. การจัดการกระบวนการนำเข้าและส่งออก
  • การจัดการสินค้าและเคลื่อนย้ายของมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
  • การจัดเตรียมเอกสารทางศุลกากรและอื่น ๆ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานทางศุลกากร
 5. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานทางศุลกากรและอื่น ๆ เพื่อการขายสินค้าอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย
  • การรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า
 6. การสร้างรายได้
  • การกำหนดราคาสินค้าที่ถูกต้องและมีกำไร
  • การสร้างโปรโมชั่นการขายและวางแผนการตลาด
 7. การติดตามและการบริการลูกค้า
  • การติดตามการส่งสินค้าและการผลิตบริการหลังการขาย
  • การให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจในลูกค้า
 8. การเรียนรู้และปรับปรุง
  • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ

บริษัทนำเข้าและส่งออกมีบทบาทสำคัญในการเปิดประตูให้กับการค้าระหว่างประเทศและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศต่าง ๆ โดยมีการเรียกเสนอบริการและสินค้าที่หลากหลายในตลาดโลก การประสานงานและความเชื่อถือระหว่างบริษัทนำเข้าและส่งออกก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการค้าขายระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว

การเลือกบริษัทที่จะนำเข้าสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการธุรกิจ เพราะมีผลต่อความสำเร็จและความพร้อมทางการเงินขององค์กรของคุณ ดังนั้นต้องมีขั้นตอนและความระมัดระวังในการเลือกบริษัทที่เหมาะสม นี่คือขั้นตอนหลักๆ ในการเลือกบริษัทนำเข้าในไทย

แนวคิดสำหรับการเลือกบริษัทนํา เข้า-ส่งออกในไทย ได้ดังนี้

ขั้นตอน รายละเอียด
1 กำหนดความต้องการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ ปริมาณ รายละเอียดอื่นๆ
2 ค้นหาข้อมูล ค้นหาแหล่งข้อมูล เว็บไซต์ ฐานข้อมูล โฆษณา และผู้รู้จัก
3 สรรหาและประเมินผู้สนับสนุน ติดต่อบริษัทที่น่าสนใจ ขอใบเสนอราคา ประเมินความพร้อม
4 พิจารณาการเงิน ตรวจสอบสถานะการเงินของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน
5 พิจารณาปัจจัยอื่นๆ สถานที่ที่ตั้ง ความยืดหยุ่น ความเชื่อถือ
6 เปรียบเทียบและตัดสินใจ เปรียบเทียบข้อมูลและตัดสินใจเลือกบริษัทที่เหมาะสม
7 การสนธิสัญญา ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาอย่างชัดเจน
8 การติดตามและจัดการ ดูแลการส่งมอบ ประเมินความพึงพอใจ จัดการปัญหา

ตารางนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อช่วยคุณในกระบวนการเลือกบริษัทนำเข้าโดยย่อและกระชับ แต่ควรจะทำการศึกษาและวางแผนในรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการของคุณและลักษณะธุรกิจของคุณเอง

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจนำเข้าสินค้า

การทำรายรับและรายจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเงินส่วนตัวหรือธุรกิจ การรับรู้ว่ารายได้มากจากไหน และรายจ่ายที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถช่วยให้คุณมีการควบคุมเงินทองและวางแผนการเงินอย่างมีระบบได้ดีขึ้น

ตัวอย่างบัญชีรายรับและรายจ่ายและระบบบัญชีของธุรกิจนำเข้าสินค้า (Import Business) ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและจัดจำหน่ายในตลาดในประเทศ

บัญชีรายรับ

 1. รายรับจากการขายสินค้า เป็นรายรับหลักที่ได้จากการขายสินค้าที่นำเข้ามายังตลาดในประเทศ รายรับนี้มาจากการขายสินค้าในปริมาณต่าง ๆ
 2. รายรับจากค่าบริการ รายรับจากบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เช่น ค่าบริการบรรจุหีบห่อ, ค่าบริการโกดัง, หรือค่าบริการตรวจสอบสินค้า

บัญชีรายจ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านำเข้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ราคาสินค้า, ค่าภาษีนำเข้า, ค่าจัดส่ง, ค่าซ่อมแซม, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่เก็บรักษา, รวมถึงค่าเช่าโกดังหรือสต็อกสินค้า
 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ค่าจ้างพนักงานที่ทำงานในการตรวจสอบสินค้า, การบรรจุหีบห่อ, หรือการจัดส่งสินค้า
 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ, ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา, ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงินและบัญชี
 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการลูกค้า, ค่าใช้จ่ายในการบริการสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามและบริหารการเงินในธุรกิจนำเข้าสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรบันทึกบันทึกบัญชีในการนำเข้าส่งออกสินค้าโดยอาจใช้ซอฟต์แวร์บัญชี หรือ สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานทางการเงินที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

ตารางรายรับและรายจ่ายของธุรกิจตัวแทนนำเข้าสินค้าในรูปแบบ comparison table

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าในประเทศ 15,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าต่างประเทศ 10,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่านายหน้าการขายสินค้าในประเทศ 8,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่านายหน้าการขายสินค้าต่างประเทศ 6,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าควบคุมการนำเข้าสินค้า 5,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า 20,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าโฆษณาและการตลาด 3,000 บาท/เดือน
รวมรายรับ 25,000 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานพนักงานดำเนินธุรกิจ 10,000 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ 5,000 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถรถบรรทุก 2,000 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา 4,000 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000 บาท/เดือน
รวมรายจ่าย 26,000 บาท/เดือน
กำไรสุทธิ -1,000 บาท/เดือน

ในตารางนี้ รายรับและรายจ่ายของธุรกิจตัวแทนนำเข้าสินค้าถูกแสดงเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการเปรียบเทียบระหว่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจนี้ ค่ากำไรสุทธิคือ -1,000 บาทต่อเดือน นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้กำลังขาดทุนอยู่ คุณอาจต้องพิจารณาแผนการเพิ่มรายรับหรือลดรายจ่ายเพื่อทำให้กำไรสุทธิกลับเป็นบวก

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจนำเข้าสินค้า

ตัวแทนนำเข้าสินค้า (Import Agents) เป็นบุคคลหรือบริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดการกระบวนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศหรือตลาดภายในประเทศ เพื่อการค้าหรือการใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ ดังนั้นมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนนำเข้าสินค้า ได้แก่

 1. พนักงานขนส่งสินค้า (Cargo Transport Specialist) พนักงานขนส่งสินค้าทำหน้าที่จัดการกระบวนการขนส่งสินค้าหรือส่งออกสินค้าที่เข้าสู่หรือออกจากประเทศ พวกเขารับผิดชอบในการจัดการการขนส่งทางทะเล, ทางอากาศ, ทางบก หรือวิธีการขนส่งอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 2. นักวิเคราะห์ภาษีนำเข้า (Import Tax Analyst) นักวิเคราะห์ภาษีนำเข้าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการคำนวณภาษีนำเข้าสินค้าและอำนวยความสะดวกในการจัดเรียงเอกสารทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า
 3. นักวิเคราะห์คุณภาพสินค้า (Product Quality Analyst) นักวิเคราะห์คุณภาพสินค้าทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสินค้าที่นำเข้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพที่เพียงพอและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst) นักวิเคราะห์การตลาดทำหน้าที่ศึกษาตลาดในประเทศและประเทศต่าง ๆ เพื่อประเมินภาวะการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค และทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจการนำเข้าสินค้า
 5. นักจัดการซื้อ (Purchasing Manager) นักจัดการซื้อเป็นคนที่เรียกของสินค้าและวัตถุดิบที่นำเข้าสำหรับองค์กรหรือกิจการ พวกเขารับผิดชอบในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

อาชีพเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและบริหารจัดการกระบวนการนำเข้าสินค้าและการค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชี ธุรกิจนำเข้าสินค้า

ตัวแทนนำเข้าสินค้ามีความสำคัญในการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชีเพื่อความเรียบร้อยและการติดตามการซื้อสินค้าของลูกค้า

ตัวอย่างขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้

 1. บันทึกข้อมูลการนำเข้าสินค้า
  • เมื่อมีการนำเข้าสินค้าใหม่, บันทึกรายละเอียดของการนำเข้าโดยรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันที่นำเข้า, ชื่อผู้จัดจำหน่าย, ประเภทของสินค้า, ปริมาณที่นำเข้า, ราคาต่อหน่วย, และรายละเอียดของสินค้า
 2. ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เช่น ค่าขนส่งระหว่างประเทศ, ค่าภาษีนำเข้า, ค่าปรับอากร, และค่าบริการของตัวแทนนำเข้า
 3. การเก็บใบเสร็จและเอกสารการเงิน
  • เก็บใบเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จัดจำหน่าย, ใบรับรองการส่งสินค้า, ใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า, และเอกสารขนส่ง
 4. การบันทึกรายได้และรายจ่าย
  • บันทึกรายได้จากการนำเข้าสินค้า รวมถึงการชำระเงินจากลูกค้าและรายละเอียดของรายได้
  • บันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เช่น ค่าขนส่งระหว่างประเทศ, ค่าภาษีนำเข้า, ค่าปรับอากร, ค่าบริการของตัวแทนนำเข้า, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 5. การจัดทำรายงานการเงิน
  • จัดทำรายงานการเงินรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อสรุปรายได้และรายจ่ายของธุรกิจตัวแทนนำเข้าสินค้า
  • วิเคราะห์ผลการนำเข้าสินค้าเพื่อปรับปรุงแผนการเงินและการดำเนินธุรกิจ
 6. การตรวจสอบความถูกต้อง
  • ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จและเอกสารการเงินก่อนบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บ
  • ตรวจสอบว่าราคาและจำนวนสินค้าตรงตามในรายการสั่งซื้อและในเอกสารทางบัญชี

การรวมข้อมูลและกระบวนการเก็บเอกสารและข้อมูลในธุรกิจตัวแทนนำเข้าสินค้าช่วยให้คุณสามารถทำการบริหารจัดการการเงินและดำเนินธุรกิจของคุณอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การเก็บเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบภาษีและสรุปยอดการเงินประจำปี

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจนำเข้าสินค้า ที่ควรรู้

นี่คือ 7 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับนำเข้าสินค้าพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม

คำศัพท์ (ไทย) คำศัพท์ (อังกฤษ) คำอธิบาย (ไทย)
ภาษีนำเข้า Import Duty ภาษีนำเข้าเป็นเงินที่ผู้นำเข้าสินค้าต้องชำระให้กับรัฐบาลเมื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ
ใบขนสินค้า Bill of Lading ใบขนสินค้าเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก รวมถึงจำนวน, ความเข้มข้น, น้ำหนัก, ราคา, และสถานที่ส่งมอบของสินค้า
สินค้ามืด Contraband สินค้ามืดคือสินค้าหรือวัตถุดิบที่ถูกห้ามนำเข้าหรือส่งออกโดยกฎหมาย เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย, สังคม, หรือสิ่งแวดล้อม
นำเข้าเสรี Duty-Free นำเข้าเสรีหมายถึงสินค้าหรือวัตถุดิบที่สามารถนำเข้าไปยังประเทศปลายทางโดยไม่ต้องชำระภาษีนำเข้า
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ Minimum Order Quantity (MOQ) ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำคือจำนวนขั้นต่ำของสินค้าที่ผู้นำเข้าต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือจากประเทศส่งออกเพื่อให้การนำเข้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ และมักคิดเป็นร้อยละของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการการค้า
ใบขนสินค้าชั่วคราว Temporary Importation Document ใบขนสินค้าชั่วคราวเป็นเอกสารที่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าไปยังประเทศเพื่อใช้ชั่วคราวโดยไม่ต้องชำระภาษีนำเข้า สำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในงานแสดงสินค้า, การซ่อมแซม, หรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ

คำศัพท์เหล่านี้เป็นพื้นฐานและสำคัญในกระบวนการนำเข้าสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ และความเข้าใจในคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานในธุรกิจนำเข้าสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ธุรกิจ ตัวแทน นำเข้าสินค้า ต้อง จดทะเบียน หรือไม่

การดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าในประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่บริษัทนำเข้าสินค้าควรพิจารณา

 1. การจดทะเบียนบริษัท คุณต้องจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้กิจการของคุณเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถดำเนินการต่อไปได้
 2. การรับอนุญาตและการจดทะเบียนสินค้า บางประเภทของสินค้าอาจต้องได้รับอนุญาตหรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ยาสำหรับมนุษย์หรือสัตว์ อาหาร อาหารเสริม วัสดุสิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ
 3. การปรับปรุงสินค้า สินค้าที่นำเข้าอาจต้องปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประเทศไทย
 4. การปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและข้อบังคับทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรการทางศุลกากรเกี่ยวกับการชำระภาษีศุลกากรและการตรวจสอบสินค้า
 5. การปฏิบัติตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อาจมีกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
 6. การปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิที่ดิน หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินหรือสถานที่ที่ใช้ในการนำเข้าสินค้า คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิที่ดินและสัญญาที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า และที่ตั้งของบริษัท คุณควรปรึกษากับนักบริหารและนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าในประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้องและสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในประเทศไทย

บริษัท นำเข้าสินค้า เสียภาษีอย่างไร

การนำเข้าสินค้ามีภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ต่อไปนี้คือภาษีและค่าธรรมเนียมสำคัญที่คุณควรทราบ

 1. ภาษีนำเข้า (Import Duty) ภาษีนำเข้าคือภาษีที่ต้องเสียเมื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศไปยังประเทศไทย อัตราภาษีนำเข้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและมูลค่าของสินค้า
 2. ภาษีอากรถ (Excise Tax) ภาษีอากรถเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น รถยนต์ ยานพาหนะ และสินค้าบางประเภท อัตราภาษีอากรถจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เรียกเก็บเมื่อนำเข้าสินค้าและยังถูกเรียกเก็บเมื่อซื้อสินค้าในประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการ
 4. ค่าธรรมเนียมการนำเข้า (Import Duty Surcharge) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจถูกเรียกเก็บเมื่อนำเข้าสินค้าบางประเภท
 5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้า (Cargo Examination Fee) ค่าธรรมเนียมนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า
 6. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเอกสาร (Document Examination Fee) ค่าธรรมเนียมนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า
 7. ภาษีน้ำมัน (Oil Tax) ภาษีน้ำมันจะเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าน้ำมัน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง
 8. อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีแล้วยังมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เช่น ค่าสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ

ควรติดต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าในประเทศไทย การใช้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษีและการเงินอาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการนำเข้าสินค้าของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )