รับทำบัญชี.COM | บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า ภายในอาคารโรงงาน?

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

แผนธุรกิจบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า

ในยุคที่เทคโนโลยีและการใช้พลังงานไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม การมีระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรขาดการดูแล บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าคือผู้เชี่ยวชาญในงานระบบไฟฟ้าที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในความสำคัญของการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร, และงานเดินระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริการหลากหลายที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของพวกเขาจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา ในบทความนี้เราจะสำรวจแต่ละบริการที่บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าให้บริการอย่างละเอียด

 1. รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เมื่อคุณกำลังสร้างโรงงานหรืออัพเกรดระบบไฟฟ้าในโรงงานที่มีอยู่แล้ว การรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานโดยบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและมั่นใจ บริษัทจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการของโรงงานของคุณ ระบบที่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
 2. ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้ามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของคุณ เราสามารถรับผิดชอบในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของปัญหาและซ่อมแซมระบบทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้คุณมั่นใจได้ในความเป็นไปได้ของระบบไฟฟ้าของคุณในทุกเวลา
 3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าในอาคารมีความสำคัญในการให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าสามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย หรืออาคารอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพของเราจะช่วยให้คุณมีระบบไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณอย่างแม่นยำและปลอดภัย
 4. งานเดินระบบไฟฟ้า งานเดินระบบไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของการสร้างระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ การวางสายไฟและเคเบิลที่ถูกต้องและสวยงามมีผลต่อการทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งหมด ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลงานเดินระบบไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถช่วยให้ระบบไฟฟ้าของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ในสรุป บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้ามีความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการให้บริการคุณภาพสูงในด้านรับติดตั้งระบบไฟฟ้า, ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร, และงานเดินระบบไฟฟ้า ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของคุณจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา คุณสามารถเชื่อมั่นในความสามารถของเราในการทำให้ความฝันของคุณเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าของคุณได้แน่นอน

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า

น่าจะเป็นตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของบริษัทที่รับเหมาระบบไฟฟ้า สามารถจัดเรียงได้ดังนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากโครงการ A XXXXX XXXXX
รายรับจากโครงการ B XXXXX XXXXX
รายรับจากโครงการ C XXXXX XXXXX
รวมรายรับ XXXXX
รายจ่ายในการดำเนินงาน XXXXX
รายจ่ายในการจ้างงาน XXXXX
รายจ่ายในการซื้อวัสดุ XXXXX
รายจ่ายอื่น ๆ XXXXX
รวมรายจ่าย XXXXX
กำไร (กำหนดเป็นรายไตรมาส) XXXXX XXXXX

โดยที่

 • รายรับจากโครงการ A, B, C คือรายรับที่บริษัทได้รับจากโครงการต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการระบบไฟฟ้า
 • รายรับรวม คือผลรวมของรายรับจากทุกโครงการ
 • รายจ่ายในการดำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบไฟฟ้า เช่น ค่าสายไฟฟ้า, ค่าบำรุงรักษา, ค่าบริการดูแลระบบ เป็นต้น
 • รายจ่ายในการจ้างงาน คือค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบไฟฟ้า เช่น ค่าแรงช่างไฟฟ้า
 • รายจ่ายในการซื้อวัสดุ คือค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการระบบไฟฟ้า
 • รายจ่ายอื่น ๆ คือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
 • รายจ่ายรวม คือผลรวมของรายจ่ายทั้งหมด
 • กำไร คือรายได้หักค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งสามารถกำหนดในรูปแบบรายไตรมาสหรือรายปีได้ เพื่อวิเคราะห์กำไรแต่ละรอบหรือการดำเนินงานรวมกันในระยะเวลาที่ต่าง ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า

บริษัทที่รับเหมาระบบไฟฟ้ามีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและรักษาระบบไฟฟ้าในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

 1. ช่างไฟฟ้า (Electricians) ช่างไฟฟ้าเป็นคนที่ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รวมถึงการเดินสายไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในโครงการ
 2. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineers) วิศวกรไฟฟ้ารับผิดชอบในการวางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมโครงการและการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
 3. ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technicians) ผู้ดูแลระบบไฟฟ้ารับผิดชอบในการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อให้ระบบทำงานอย่างเสถียร
 4. ผู้บริหารโครงการ (Project Managers) ผู้บริหารโครงการรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมโครงการระบบไฟฟ้า รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
 5. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Coordination Officers) เจ้าหน้าที่ประสานงานรับผิดชอบในการคอยติดต่อและประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานที่รับเหมาระบบไฟฟ้า
 6. ผู้วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า (Electrical System Analysts) ผู้วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ารับผิดชอบในการวิเคราะห์ปัญหาในระบบไฟฟ้าและวางแผนการแก้ไขปัญหา
 7. ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Inspectors) ผู้ควบคุมคุณภาพรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงานและระบบไฟฟ้าที่ติดตั้ง
 8. นักเขียนรายงาน (Report Writers) นักเขียนรายงานรับผิดชอบในการเขียนรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น
 9. ผู้ซื้อวัสดุ (Procurement Specialists) ผู้ซื้อวัสดุรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการระบบไฟฟ้า
 10. ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspectors) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยรับผิดชอบในการตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินงาน
 11. เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย (Marketing and Sales) เจ้าหน้าที่การตลาดและขายรับผิดชอบในการตลาดและขายบริการของบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าที่ต้องการ

อาชีพเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าเพื่อให้โครงการระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

วิเคราะห์ SWOT บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยในการประเมินสภาพธุรกิจของบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า โดยการวิเคราะห์แยกแยะความแข็งแกร่ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทได้ดังนี้

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในระบบไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการดำเนินโครงการที่ซับซ้อน
 2. ความสามารถในการจัดการโครงการ บริษัทมีผู้บริหารและทีมงานที่มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมโครงการให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย
 3. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญและทำให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการของบริษัท
 4. ฐานลูกค้าที่มาก บริษัทมีฐานลูกค้าที่มากและคงที่ที่ต้องการบริการระบบไฟฟ้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความขึ้นอยู่กับความตั้งใจของตลาด บริษัทอาจมีความขึ้นอยู่กับความตั้งใจของตลาดในการจ้างงานระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจมีผลกระทบในกรณีที่ตลาดลดลง
 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน บริษัทอาจต้องจ่ายค่าจ้างงานระบบไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สูง ทำให้กำไรลดลง

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือการเข้าสู่ตลาดระบบไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
 2. การใช้เทคโนโลยีใหม่ โอกาสในการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (Smart Grid) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้บริการ

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในวงการระบบไฟฟ้าอาจทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า
 2. ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าจ้างงานอาจเพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มราคาวัสดุและแรงงาน
 3. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดทางรัฐบาลสามารถมีผลกระทบในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้บริษัทเข้าใจด้านบวกและลบของธุรกิจของตนเองและวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ความแข็งแกร่งเพื่อแก้ไขจุดอ่อน รวมถึงการนำโอกาสมาใช้ให้เติบโตและการจัดการกับอุปสรรคและอุปัชฌายานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรักษาความยั่งยืนของธุรกิจรับเหมาระบบไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

คําศัพท์พื้นฐาน บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมในภาษาไทยและอังกฤษ

 1. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
  • คำอธิบาย โครงสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังแหล่งใช้งาน
  • ภาษาไทย ระบบไฟฟ้า
  • อังกฤษ Electrical System
 2. ช่างไฟฟ้า (Electrician)
  • คำอธิบาย คนที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
  • ภาษาไทย ช่างไฟฟ้า
  • อังกฤษ Electrician
 3. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
  • คำอธิบาย ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการระบบไฟฟ้า
  • ภาษาไทย วิศวกรไฟฟ้า
  • อังกฤษ Electrical Engineer
 4. รายการงาน (Work Order)
  • คำอธิบาย เอกสารหรือคำสั่งงานที่ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องทำ, รวมถึงวันเวลาและสถานที่ที่ต้องการ
  • ภาษาไทย รายการงาน
  • อังกฤษ Work Order
 5. ค่าใช้จ่าย (Expense)
  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานหรือโครงการ
  • ภาษาไทย ค่าใช้จ่าย
  • อังกฤษ Expense
 6. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control)
  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบและรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรืองานที่สร้างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ภาษาไทย การตรวจสอบคุณภาพ
  • อังกฤษ Quality Control
 7. การควบคุมโครงการ (Project Management)
  • คำอธิบาย กระบวนการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการทำงานในโครงการระบบไฟฟ้า
  • ภาษาไทย การควบคุมโครงการ
  • อังกฤษ Project Management
 8. ฐานลูกค้า (Customer Base)
  • คำอธิบาย รายชื่อลูกค้าหรือองค์กรที่ใช้บริการระบบไฟฟ้าของบริษัท
  • ภาษาไทย ฐานลูกค้า
  • อังกฤษ Customer Base
 9. การตลาดและขาย (Marketing and Sales)
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความต้องการและการขายบริการระบบไฟฟ้า
  • ภาษาไทย การตลาดและขาย
  • อังกฤษ Marketing and Sales
 10. กำไรขั้นต้น (Gross Profit)
  • คำอธิบาย ค่ากำไรที่เกิดจากการขายบริการหรือสินค้าหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือดำเนินงาน
  • ภาษาไทย กำไรขั้นต้น
  • อังกฤษ Gross Profit

คำศัพท์เหล่านี้เป็นสำคัญในวงการรับเหมาระบบไฟฟ้าและช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารได้ดีกับผู้ที่ทำงานในธุรกิจนี้และลูกค้าของคุณอีกด้วยครับ

ธุรกิจ บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนสิ่งต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับในประเทศที่บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าดำเนินธุรกิจ แต่โดยทั่วไปแล้ว บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องจดทะเบียนตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration) บริษัทควรจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อทำการตั้งกิจการเป็นบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์มีความแตกต่างตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
 2. จดทะเบียนภาษีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number) บริษัทควรจดทะเบียนเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อการเสียภาษีรายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. จดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration) บางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะในสาขาธุรกิจที่แตกต่างกัน
 4. การรับอนุญาตและใบอนุญาตสาขาธุรกิจ (Licenses and Permits) บริษัทอาจต้องรับอนุญาตหรือใบอนุญาตเฉพาะสำหรับบางประเภทของงานหรือโครงการ ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตการก่อสร้างหรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
 5. การจดทะเบียนงาน (Work Registration) ในบางกรณี, บริษัทอาจต้องจดทะเบียนงานหรือโครงการเฉพาะที่กำลังดำเนินการ
 6. การจดทะเบียนสภาพภายใน (Internal Registration) บริษัทควรจัดทะเบียนสภาพภายในเพื่อรับรองว่ามีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคในการดำเนินงานระบบไฟฟ้า
 7. การรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (Labor Law Compliance) บางประเทศกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและจดทะเบียนเพื่อรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

โดยควรเรียนรู้ข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาระบบไฟฟ้าในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามมันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคตและให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทางกฎหมายในประเทศของคุณเพื่อความชัดเจน

บริษัท รับเหมาระบบไฟฟ้า เสียภาษีอย่างไร

บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับภาษีต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนด โดยภาษีที่บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าจะต้องเสียสามารถรวมถึงต่อไปนี้

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT – Value Added Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงการให้บริการระบบไฟฟ้ากับลูกค้า ภาษี VAT จะถูกเรียกเก็บโดยรัฐบาลและต้องส่งให้กับหน่วยงานภาษี โดยบริษัทจะต้องแสดงภาษี VAT ในใบกำกับภาษีแก่ลูกค้า
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ในบางกรณีที่ลูกค้าหรือหน่วยงานรัฐบาลต้องหักเงินจากการจ่ายเงินให้กับบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า (เช่น การจ่ายค่าบริการ) แล้วส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้รัฐบาลตามรัฐบาลกำหนด
 3. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทที่ได้กำไรจากการดำเนินธุรกิจรับเหมาระบบไฟฟ้าจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายภาษีต่าง ๆ ของประเทศ ในประเทศไทยอัตราภาษีนิติบุคคลมักอยู่ที่ 20% ของกำไรสุทธิ
 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากบริษัทเป็นเจ้าของอาคารหรือที่ดินที่ใช้ในธุรกิจ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 5. อื่น ๆ ภาษีและค่าส่วนกลาง อื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือภาษีอื่น ๆ ที่อาจต้องเสียตามกฎหมายและข้อบังคับภาษีของประเทศไทย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

ควรตรวจสอบกับที่รับผิดชอบภาษีหรือนักบริหารทางการเงินของบริษัทเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในรายบริษัทของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )