2 หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิด

กำลังปรับปรุง
[Total: 227 Average: 5]

บัญชีการร่วมค้า

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป มีผู้ทำหน้าที่ในการจดบันทึกรายการบัญชี ?

การบันทึกบัญชีด้วยวิธีนี้ เหมาะสำหรับกิจการร่วมค้าที่มีรายการค้าจำนวนมาก และมีระยะเวลาการดำเนินงานค่อนข้างยาว โดยจะมีการเปิดสมุดบัญชีของกิจการร่วมค้าขึ้นมาชุดหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อทำการจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้า ซึ่งการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้า จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป มีผู้ทำหน้าที่ในการจดบันทึกรายการบัญชีสำหรับการร่วมค้า

จะมีการแต่งตั้งให้ผู้ร่วมค้าคนอื่นๆ รวมไปถึงผู้จัดการจะจดบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีของตนเองเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น สำหรับวิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีกรณีที่มีการเปิดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก สามารถสรุปได้ดังนี้ มีการเปิดสมุดบัญชีชุดใหม่ เพื่อจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้าเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป กิจการร่วมค้าที่มีการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก

จะมีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีร่วมค้าหรือบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในสมุดบัญชีของตนเอง เพื่อบันทึกสิทธิ์ที่ตนเองมีส่วนได้หรือส่วนเสียในกิจการร่วมค้า โดยบัญชีร่วมค้าหรือเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจะบันทึกสิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ดังนี้

รายการที่บันทึกทางด้านเดบิต
– เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ส่งให้แก่กิจการร่วมค้า
– ส่วนแบ่งผลกำไรจากกิจการร่วมค้า

รายการที่บันทึกทางด้านเครดิต
– เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ส่งให้แก่กิจการร่วมค้า
– ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top