บัญชีค่ารับรอง

รับทำบัญชี.COM | บัญชีค่ารับรองปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ค่ารับรองหรือค่าบริการ

ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป

ส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวง ดังนั้นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จะหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลที่ได้รับรองหรือบริการ ต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือบริการนั้น
  • ค่าบริการหรือค่ารับรอง จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น
  • เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือบริการนั้น ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละครั้ง
  • จำนวนเงินค่ารับรองหรือค่าบริการให้นำมาหักเป้นค่าใช้จ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 03  ของจำนวนยอดเงินรายได้ และจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้สั่งจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น

ค่ารับรองหรือค่าบริการเป็นค่าที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทหรือธุรกิจให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ละบริษัทหรือธุรกิจอาจมีวิธีการกำหนดค่ารับรองหรือค่าบริการที่แตกต่างกันกันไป ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของค่ารับรองหรือค่าบริการที่อาจเกิดขึ้น

  1. ค่าบริการในธุรกิจบริการ ในธุรกิจที่ให้บริการเช่นบริการโรงแรม, ร้านอาหาร, บริการโทรศัพท์มือถือ, บริการอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการจะเรียกเก็บจากลูกค้าตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือตามการใช้บริการ เช่นค่าห้องพักในโรงแรม, ค่าอาหาร, ค่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบรายวันหรือรายเดือน เป็นต้น

  2. ค่ารับรองสินค้า บริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าอาจเรียกค่ารับรองสินค้าเพื่อให้ความมั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ค่ารับรองสินค้านี้อาจเป็นค่าเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่นค่ารับรองสินค้าออกแบบอาหาร, ค่ารับรองสินค้าเทคโนโลยี, ค่ารับรองสินค้าเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

  3. ค่าบริการในธุรกิจที่มีสมาชิก ในบริการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น สมาคมอาชีพหรือสหภาพแรงงาน สมาชิกอาจต้องจ่ายค่าบริการเพื่อเป็นสมาชิกหรือสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรนั้น

  4. ค่าบริการที่เกี่ยวกับการเงิน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การลงทุน, บริการธนาคาร, บริการประกันภัย ลูกค้าอาจต้องจ่ายค่าบริการเช่นค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าบริการเพื่อการจัดการการลงทุน เป็นต้น

ค่ารับรองหรือค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจหรือบริการและขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและนโยบายของบริษัทหรือธุรกิจในการกำหนดราคาและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินของพวกเขา

บัญชีค่ารับรอง
Click to rate this post!
[Total: 128 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )