การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและในการบริการที่เป็นเงินเชื่อ

รับทำบัญชี.COM | ขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างมีบริการเงินเชื่อ?

Click to rate this post!
[Total: 128 Average: 5]

การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและในการบริการที่เป็นเงินเชื่อ

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเมื่อขายสินค้าหรือรับชำระค่าบริการ ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน ภาษีซื้อที่ห้ามนำมาหักภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.กรณีที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่สามารถแสดงใบกำกับภาษีได้ว่าชำระภาษีซื้อ
2.กรณีที่ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือข้อความไม่สมบูรณ์
3.ภาษีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
4.ภาษีที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองโดยมีลักษณะทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
5.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีเป็นผู้ออกให้
6.ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา 82/5(6)
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7  คือภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
2.ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0  คือภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
การยื่นแบบแสดงรายการและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่ง คือผู้ที่ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้ที่นำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศหรือผู้ที่จ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ประเภทของแบบแสดงรายการ แบบภ.พ.30 และแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบภ.พ.36
3.กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งแบ่งเป็น
1.การขายสินค้าเป็นเงินสดและเงินเชื่อ
2.การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและการให้บริการเป็นเงินเชื่อ
3.การให้บริการเป็นเงินสด
4.การแจกแลละแถมสินค้าที่ประมวลรัษฎากรให้ถือเป็นการขายสินค้า
5.การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.การแสดงรายการในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากยอดคงเหลือในบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มมียอดทางด้านเดบิตให้แสดงไว้ในงบดุลในหัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน ถ้ายอดคงเหลือทางด้านเครดิตให้แสดงในภายในหัวข้อหนี้สินหมุนเวียน
ตัวอย่าง
การขายสินค้าที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อ เมื่อได้มีการขายสินค้า ในการบันทึกการขายและการจัดทำรายการภาษีที่ขาย
เดบิต  เงินสดหรือลูกหนี้การค้า   xxx.xx
เครดิต  ขาย   xxx.xx
            ภาษีขาย  xxx.xx

การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและในการบริการที่เป็นเงินเชื่อ เมื่อได้มีการให้บริการเป็นเงินเชื่อ หรือในการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างในการบันทึกรายได้จะมีการออกใบแจ้งหนี้
เดบิต    ลูกหนี้การค้า  xxx.xx
เครดิต   รายได้ จากการให้บริการ  xxx.xx
                    ภาษีที่ขายยังไม่ครบกำหนด        xxx.xx

การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและในการบริการที่เป็นเงินเชื่อ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )