6 การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง

กำลังปรับปรุง
[Total: 420 Average: 5]

การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและในการบริการที่เป็นเงินเชื่อ ?

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเมื่อขายสินค้าหรือรับชำระค่าบริการ ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน ภาษีซื้อที่ห้ามนำมาหักภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.กรณีที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่สามารถแสดงใบกำกับภาษีได้ว่าชำระภาษีซื้อ
2.กรณีที่ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือข้อความไม่สมบูรณ์
3.ภาษีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
4.ภาษีที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองโดยมีลักษณะทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
5.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีเป็นผู้ออกให้
6.ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา 82/5(6)
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7  คือภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
2.ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0  คือภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
การยื่นแบบแสดงรายการและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่ง คือผู้ที่ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้ที่นำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศหรือผู้ที่จ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ประเภทของแบบแสดงรายการ แบบภ.พ.30 และแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบภ.พ.36
3.กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งแบ่งเป็น
1.การขายสินค้าเป็นเงินสดและเงินเชื่อ
2.การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและการให้บริการเป็นเงินเชื่อ
3.การให้บริการเป็นเงินสด
4.การแจกแลละแถมสินค้าที่ประมวลรัษฎากรให้ถือเป็นการขายสินค้า
5.การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.การแสดงรายการในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากยอดคงเหลือในบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มมียอดทางด้านเดบิตให้แสดงไว้ในงบดุลในหัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน ถ้ายอดคงเหลือทางด้านเครดิตให้แสดงในภายในหัวข้อหนี้สินหมุนเวียน
ตัวอย่าง
การขายสินค้าที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อ เมื่อได้มีการขายสินค้า ในการบันทึกการขายและการจัดทำรายการภาษีที่ขาย
เดบิต  เงินสดหรือลูกหนี้การค้า   xxx.xx
เครดิต  ขาย   xxx.xx
            ภาษีขาย  xxx.xx
 
การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและในการบริการที่เป็นเงินเชื่อ เมื่อได้มีการให้บริการเป็นเงินเชื่อ หรือในการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างในการบันทึกรายได้จะมีการออกใบแจ้งหนี้
เดบิต    ลูกหนี้การค้า  xxx.xx
เครดิต   รายได้ จากการให้บริการ  xxx.xx
                    ภาษีที่ขายยังไม่ครบกำหนด        xxx.xx

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top