ปป

3 บัญชี สัญญาซื้อรถยนต์ แบบ Leasing

Click to rate this post!
[Total: 614 Average: 5]

บัญชี สัญญาซื้อรถยนต์ แบบ Leasing

                กิจการได้เช่าซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยบันทึกบัญชีตามราคาทุนของทรัพย์สิน โดยแยกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเข้าบัญชีดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดจ่าย แต่ทางสรรพากรให้กิจการทำการปรับปรุงราคาของทรัพย์สินใหม่ เป็นราคาทุนบวกดอกเบี้ยเช่าซื้อ แล้วจึงค่อยนำมาคิดค่าเสื่อมราคา ดังนั้นทางบัญชีควรต้องปรับปรุงบัญชีตามสรรพากรหรือไม่ ในการทำสัญญาซื้อรถยนต์ แบบ Leasing จะบันทึกบัญชีอย่างไรถือเป็นค่าเช่าได้ทั้งหมดได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องบันทึก เป็นทรัพย์สินทั้งจำนวน แล้วจึงค่อยมาตัดค่าเสื่อมราคาใช่หรือไม่ อยากทราบว่าวิธีไหนถูกต้องที่สุดจะ ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง สัญญาซื้อรถยนต์แบบ Leasing ส่วนใหญ่จะเป็น สัญญาเช่าทางการเงิน เนื่องจากมี การโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ไปให้ผู้เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้น กิจการต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ทั้งจำนวนก่อน แล้วจึงทยอยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าเสื่อมราคา) ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆตัวอย่างการบันทึกบัญชีกรณีที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงินทางด้านผู้เช่า

1.วันทำสัญญาและรับมอบสันทรัพย์ ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าระยะยาวและบันทึกหนี้สินในบัญชีข้อผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำหรือด้วยราคายุติธรรมแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 1.วันทำสัญญาและรับมอบสันทรัพย์ เดบิต สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน XXX เครดิต เจ้าหนี้สัญญาเช่าระยะยาว XXX
2.ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว XXX ดอกเบี้ยจ่าย XXX เครดิต เงินสด/ธนาคาร XXX
3.บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เดบิต ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ XXX เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ XXX

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top