รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างการบันทึกบัญชีเงินค่ามัดจำ?

Click to rate this post!
[Total: 135 Average: 5]

การบันทึกบัญชี เงินค่ามัดจำ

มูลค่าของที่แจกให้พนักงานถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1 (แห่งประมวลรัษฎากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของขวัญที่นำไปแจกเป็นรางวัลค่ะ)

เมื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน และ ไม่ได้เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงาน บันทึก ดังนี้
DR. ค่าสวัสดิการพนักงาน 10,000 ภาษีขายต้องห้าม (จ่ายแทน) 700
Cr. ของแจก 10,000 ภาษีขาย 700

เมื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน และ ได้ เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงาน บันทึกดังนี้
DR. ค่าสวัสดิการพนักงาน 10,000 เงินสด (ภาษีขายเรียกเก็นได้) 700
Cr. ของแจก 10,000 ภาษีขาย 700

“เงินค่ามัดจำ คือ เงินที่ถูกใช้เพื่อค่าประกันหรือการจัดสิ่งของหรือบริการในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย การสูญเสีย หรือการขาดทุนในอนาคต ในการทำสัญญาหรือการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปเงินค่ามัดจำจะถูกคืนให้กับผู้จ่ายเงินหลังจากไม่มีความเสียหายหรือการละเมิดข้อตกลงเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ในบางกรณี เงินค่ามัดจำอาจถูกใช้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับเมื่อมีการละเมิดข้อตกลง หรือเงินค่ามัดจำอาจถูกบังคับถอนไปใช้เมื่อมีการละเมิดเงื่อนไขตามสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่ามัดจำมักถูกใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น การเช่าอพาร์ทเมนท์ การเช่ารถยนต์ การจองโรงแรม หรือการซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องมีการประกันความเสี่ยงในการใช้งานหรือการจัดสิ่งของใด ๆ โดยทั่วไปแล้ว เงินค่ามัดจำเป็นการประกันว่าผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อสินค้าจะปฏิบัติตามข้อตกลงและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการละเมิดในอนาคต และถูกคืนให้กับผู้จ่ายเงินเมื่อไม่มีความเสียหายหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง โดยการคืนเงินค่ามัดจำมักจะมีการหักค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับที่ต้องการในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลง อย่างไรก็ตาม เงินค่ามัดจำไม่ใช่ค่าซื้อขายหรือการจ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือบริการและมักจะเรียกเงินค่ามัดจำเพื่อระบุการค้ำประกันเท่านั้น และมีวัตถุประสงค์ที่เป็นความประกันทางการเงินหรือความประกันในกรณีที่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือการละเมิดในอนาคต

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )