บัญชีเงินถอน คือ

รับทำบัญชี.COM | บัญชีเงินถอน ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

บัญชีเงินถอน

บัญชีเงินถอน คือ ( Drawing Account )

บัญชีเงินถอน (Drawing Account) หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นของเจ้าของกิจการและผู้เป็นหุ้นส่วน อันได้แก่ รายการถอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆไปใช้ล่วงหน้า เป็นต้น

การบันทึกบัญชีเงินถอนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบัญชีขององค์กรหรือบริษัทเพื่อติดตามและบันทึกการถอนเงินที่เกิดขึ้นในกิจการ การถอนเงินสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน การชำระหนี้ต่าง ๆ หรือการถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนั้นการบันทึกบัญชีเงินถอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถติดตามการเงินและการเคลื่อนไหวของเงินได้

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการบันทึกบัญชีเงินถอน

 1. สร้างบัญชีเงินถอน
  • สร้างบัญชีเงินถอนในระบบบัญชีของคุณ โดยระบุชื่อและหมายเลขบัญชีเงินถอนอย่างชัดเจน
 2. บันทึกข้อมูลการถอนเงิน
  • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการถอนเงิน เช่น วันที่การถอนเงิน เลขที่ใบอ้างอิง (ถ้ามี) รายละเอียดของการถอนเงิน และจำนวนเงินที่ถูกถอน
 3. ตรวจสอบและอนุมัติ
  • ตรวจสอบข้อมูลการถอนเงินและอนุมัติการถอนเงินตามกระบวนการและนโยบายขององค์กร โดยปกติจะต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทางการเงินหรือผู้รับผิดชอบทางการเงินในองค์กร
 4. บันทึกในสมุดรายวัน
  • บันทึกการถอนเงินในสมุดรายวันของบริษัท เพื่อทำให้ข้อมูลการถอนเงินถูกบันทึกไว้ในบัญชีหลักขององค์กร
 5. บันทึกในระบบบัญชี
  • ใส่ข้อมูลการถอนเงินลงในระบบบัญชีของคุณ เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเงินถอน
 6. ตรวจสอบและปรับปรุง
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการถอนเงินทุกครั้งก่อนที่จะบันทึกลงในระบบบัญชี และปรับปรุงให้ถูกต้องหากมีข้อผิดพลาด
 7. รายงานการถอนเงิน
  • สร้างรายงานการถอนเงินเพื่อติดตามและรายงานการเงินของบริษัทในระยะเวลาที่กำหนด

การบันทึกบัญชีเงินถอนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความถูกต้องและความโปร่งใสในการเงินขององค์กร และยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและการบัญชีที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายขององค์กรในการบันทึกบัญชีเงินถอนของคุณ

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )