เงินลงทุนชั่วคราว

รับทำบัญชี.COM | เงินลงทุนชั่วคราวกรณีที่กิจการมีเงินลงทุน?

เงินลงทุนชั่วคราว

กรณีที่กิจการมีเงินลงทุนชั่วคราวเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดทั้งประเภทหลักทรัพย์ เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายนั้น กิจการจะต้องมีการปรับปรุงเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมทุกงวดบัญชีหรือไม่

ณ วันสิ้นปี กิจการจะต้องแสดงหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายที่ถือเป็นเงินลงทุนชั่วคราวในงบดุล ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนนั้น การปรับมูลค่าของเงินลงทุน-หลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นราคายุติธรรมนั้น อาจปรับโดยผ่านบัญชี “ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-หลักทรัพย์เพื่อค้า ” แทนที่จะเครดิตออกจากบัญชีเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้าก็ได้

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investments) การลงทุนเงินในสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาของการถือครองไม่นาน มักเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำและสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย เงินลงทุนชั่วคราวมักถูกใช้ในการจัดการเงินทุนที่มีความต้องการในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น การจ่ายเงินในกรณีต้องการเงินสดเร็ว ๆ นี้หรือการลงทุนเงินที่ยังไม่ถูกใช้ในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจหรือการลงทุนในโครงการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์.

สินทรัพย์ที่มักถูกใช้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวรวมถึง

  1. เงินฝากประจำ เงินที่จัดเก็บไว้ในธนาคารหรือสถาบันการเงินในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถถอนได้ในระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้า.

  2. หลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น หุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ, ตราสารหนี้รัฐหรือตราสารหนี้บริษัทที่มีความเสี่ยงต่ำ.

  3. เอกสารหนี้ เงินที่ถูกลงทุนในการออกและขายตราสารหนี้เช่น เช็คหรือตราสารหนี้บริษัท.

  4. กองทุนรวมตราสารทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ.

เงินลงทุนชั่วคราวมักถูกนำเข้าใช้ในการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในองค์กร มันช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับความต้องการการเงินในระยะเวลาสั้น ๆ และมีความสามารถในการเร่งรัดการส่งเสริมการลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต.

Click to rate this post!
[Total: 51 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )