การบริหารของเจ้าของกิจการ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ

รับทำบัญชี.COM | วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการทำบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 42 Average: 5]

การบริหารของเจ้าของกิจการ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ

  การทำบัญชีของบริษัทก็เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้า หรือธุรกิจ เพื่อให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่าช่วงเวลานั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ หนี้สินในส่วนของเจ้าของ อยู่เป็นจำนวนเท่าใด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจ นอกจากนี้การทำบัญชียังทำเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย และเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ ที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์ หลักในการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไปนั้น รายการค้าที่บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
               รายการเปิดบัญชี คือ รายการแรกของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และอาจจะเกิดจากมีการลงทุนครั้งแรก หรือเมื่อมีการเริ่มทำรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ และรายการปกติของกิจการ  ที่เป็นการบันทึกรายการเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งจะช่วยทำให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมในเรื่องของการรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ และยังช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นกิจการมีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด และทำให้ผู้บริหารกิจการมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจบริหารและกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บุคคลภายนอกกิจการสามารถมีข้อมูลต่างๆ ทางการบัญชีของกิจการเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ การบันทึกรายการเปิดบัญชีในสมุดรายวัน
  การบันทึกรายการเปิดบัญชีในสมุดรายวัน ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการว่า ถึงเรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งในการทำบัญชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นการช่วยในการบริหารงาน และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงาน และควบคุมกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย และเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ถูกต้องตามพระราช บัญญัติว่าด้วยการทำบัญชีของกิจการต่างๆ และจำแนกตามประเภทของรายการค้าไว้ ซึ่งจะทำให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม และดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการที่มีอยู่ไม่ให้สูญหาย การปิดบัญชีหลังการบันทึกรายการ     
            การปิดบัญชี คือ การโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน  ไม่ว่าจะเป็นบัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้  และบัญชีค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชีทุน  เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกต้อง  ณ วันสิ้นงวดบัญชี  ด้วยการทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง ซึ่งการทำบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกปิดยอดคงเหลือ ซึ่งเป็นการโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบัญชีกำไรขาดทุน ก็จะทำการโอนไปยังบัญชีทุนพร้อมๆ กับยอดคงเหลือของบัญชีถอนใช้ส่วนตัว  ซึ่งกิจการสามารถพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือได้จากบัญชีแยกประเภทได้โดยการทำงบทดลอง หลังปิดบัญชี  และหลังจากทำการปิดบัญชีแล้ว บัญชีที่เหลืออยู่ ( บัญชีสินทรัพย์  บัญชีหนี้สิน  และบัญชีทุนจะทำการยกไปยังงวดบัญชีถัดไป )

การบริหารของเจ้าของกิจการ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )