รับทำบัญชี.COM | ยอดคงเหลือ ของบัญชีแยกประเภท คือได้มาจาก?

Click to rate this post!
[Total: 214 Average: 5]

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ (Account Balance) หมายถึง การรวมจำนวนเงินทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีต่างๆแล้วเขียนยอดรวมไว้ใต้จำนวนเงินที่อยู่บรรทัดสุดท้าย จากนั้นหาผลต่างระหว่างยอดเงินด้านเดบิตและด้านเครดิต โดยหากยอดเงินรวมทางด้านเดบิตของบัญชีใดๆมากกว่ายอดเงินรวมทางด้านเครดิต บัญชีนั้นจะมียอดคงเหลือด้านเดบิต ในทางกลับกันหากยอดเงินรวมทางด้านเครดิตของบัญชีใดๆมากกว่ายอดเงินรวมทางด้านเดบิต บัญชีนั้นจะมียอดคงเหลือด้านเครดิต และหากยอดรวมทางด้านเครดิตและเดบิตในบัญชีใดๆเท่ากัน แสดงว่าบัญชีนั้นไม่มียอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทหมายถึงจำนวนเงินที่ยังเหลือในแต่ละประเภทของบัญชีหลังจากคำนวณรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทนั้นๆ ยอดคงเหลือแต่ละประเภทจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเงินที่คุณมีในบัญชีนั้นๆ ถูกใช้ไปในทางใด และยอดเงินที่คงเหลือ

มีหลายประเภทของบัญชีที่คุณอาจมีแยกประเภท เช่น

  1. บัญชีออมสิน บัญชีออมสินใช้เพื่อเก็บเงินเพื่อออมเป็นระยะยาว ยอดคงเหลือในบัญชีออมสินแสดงจำนวนเงินที่คุณมีเพื่อการออม

  2. บัญชีกระแสรายวัน บัญชีกระแสรายวันใช้สำหรับการทำธุรกรรมประจำวัน เช่น การโอนเงิน การจ่ายเงิน และการถอนเงินจาก ATM ยอดคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันจะแสดงจำนวนเงินที่คุณสามารถใช้ได้ในขณะนี้

  3. บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากประจำมักมีระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ตายตัว ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากประจำแสดงจำนวนเงินที่คุณฝากไว้และจะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนด

  4. บัญชีการลงทุน บัญชีการลงทุนใช้สำหรับการลงทุนเงินในหลายชนิดของสินทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตรหนี้ และกองทุนรวม ยอดคงเหลือในบัญชีการลงทุนจะแสดงมูลค่าปัจจุบันของลงทุน

  5. บัญชีเงินกู้ บัญชีเงินกู้ใช้สำหรับการยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ยอดคงเหลือในบัญชีเงินกู้จะแสดงยอดหนี้ที่คุณต้องชำระคืน

  6. บัญชีเงินออกแบบ บัญชีนี้ใช้สำหรับการจัดการเงินในการซื้อสิ่งของออกแบบเช่นบัตรเครดิต การบันทึกการใช้จ่ายจะแสดงยอดหนี้ที่ต้องชำระคืน

การตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณทราบถึงสถานะการเงินของคุณ และช่วยให้คุณวางแผนการเงินของคุณอย่างมีระเบียบและมีวิสัยทัศน์

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท
ทำบัญชีนำเข้าส่งออก

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )