ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

3 ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ ได้มาจาก

Click to rate this post!
[Total: 324 Average: 5]

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ (Account Balance) หมายถึง การรวมจำนวนเงินทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีต่างๆแล้วเขียนยอดรวมไว้ใต้จำนวนเงินที่อยู่บรรทัดสุดท้าย จากนั้นหาผลต่างระหว่างยอดเงินด้านเดบิตและด้านเครดิต โดยหากยอดเงินรวมทางด้านเดบิตของบัญชีใดๆมากกว่ายอดเงินรวมทางด้านเครดิต บัญชีนั้นจะมียอดคงเหลือด้านเดบิต ในทางกลับกันหากยอดเงินรวมทางด้านเครดิตของบัญชีใดๆมากกว่ายอดเงินรวมทางด้านเดบิต บัญชีนั้นจะมียอดคงเหลือด้านเครดิต และหากยอดรวมทางด้านเครดิตและเดบิตในบัญชีใดๆเท่ากัน แสดงว่าบัญชีนั้นไม่มียอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

Leave a Comment

Scroll to Top