บัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตามประเภท

รับทำบัญชี.COM | แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกประเภท?

บัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตามประเภท

รูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ
1.บัญชีแยกประเภททั่วไปแบบมาตรฐาน โดยจะมี ลักษณะเป็นแบบตัวที ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือด้านซ้าย(เดบิต)และด้านขวา(เครดิต) ประเภทของบัญชีจะแยกประเภทแบ่งออกได้ดังนี้
1.1บัญชีประเภทสินทรัพย์ คือบัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตามประเภทเช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเครื่องใช้สำนักงาน บัญชีลูกหนี้ บัญชีธนาคาร
1.2บัญชีประเภทหนี้สิน คือ บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่ต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินกู้ธนาคาร
1.3บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ คือ บัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง เช่น – บัญชีทุน  กิจการนำเงินสด สินทรัพย์มาลงทุนทำให้ทุนเพิ่ม – บัญชีรายได้  เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นและทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการนั้นเพิ่มขึ้น – บัญชีค่าใช้จ่าย เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง – บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เมื่อนำเงินสดหรือสินทรัพย์ไปใช้ส่วนตัวก็จะทำให้ส่วนของเจ้าของนั้นลดลง

2.สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย โดยจะมีลักษณะคล้ายรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปเพียงแต่จะเพิ่มช่องยอดคงเหลือเข้ามาสำหรับส่วนประกอบแยกย่อยของบัญชีประเภทนี้คือ
ช่องที่ 1 ชื่อบัญชี โดยจะนำชื่อบัญชีมาจากสมุดรายวันทั่วไปที่บันทึกไว้ในเดบิตและเครดิต
ช่องที่ 2 เลขที่บัญชีจะนำเลขบัญชีที่อยู่ในช่องเลขที่บัญชีสมุดรายวันทั่วไป
ช่องที่ 3 ช่องวันเดือนปีที่บันทึกการค้า 
ช่องที่ 4 รายการที่ใช้อ้างอิงชื่อบัญชีที่ใช้บันทึกรายการการค้าของเดบิตและเครดิต
ช่องที่ 5 ช่องหน้าบัญชี ใช้บันทึกอ้างอิงข้อมูลที่ผ่านรายการแยกประเภท 
ช่องที่ 6 ช่องจำนวนเงินเดบิต 
ช่องที่ 7 ช่องจำนวนเงินเครดิต
ช่องที่ 8 ช่องจำนวนเงินคงเหลือ การเลือกใช้บัญชีรูปแบบแยกย่อยจะเป็นบัญชีคุมยอดที่แสดงรายละเอียดซึ่งเป็นแบบแสดงยอดสมดุลที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อนำรายการค้าที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทตามลักษณะรายการที่บันทึกไว้นำมาผ่านรายการก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )