บันทึกแต่เงินสด

รับทำบัญชี.COM | ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชี

ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่

ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่

ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่ จะต้องถือเป็นข้อยกเว้นหรือไม่ ถ้าใช่จะต้องบอกไว้ในรายงานของผู้สอบอย่างไร

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กต้องปฏิบัติงานและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

ซึ่งในการตรวจสอบหากพบว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีการบันทึกบัญชีผ่านบัญชีเงินสดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีถูกต้องเป็นจริงตามควรตรงตามสมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชีและจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

เอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกิดขึ้นจริง ถูกต้องเชื่อถือได้และเกี่ยวข้องกับกิจการแล้ว ก็ไม่ต้องรายงานไว้ในข้อยกเว้นของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )