รับทำบัญชี.COM | การหักภาษีณที่จ่ายกรณีจัดบูธแสดงสินค้า?

Click to rate this post!
[Total: 156 Average: 5]

จ่ายค่าบริการในการสร้าง บูทแสดงสินค้า ในงานโชว์สินค้า

การจัดบูธแสดงสินค้า (Trade Show Booth) เป็นกระบวนการที่บริษัทหรือธุรกิจจัดขึ้นเพื่อแสดงสินค้าหรือบริการของพวกเขาในงานแสดงสินค้าหรืองานนิทรรศการ เป้าหมายหลักของการจัดบูธแสดงสินค้าคือให้ลูกค้าหรือผู้เข้าชมงานมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ สร้างความสนใจ และสร้างโอกาสในการเข้าซื้อหรือเช่าบริการของคุณในอนาคต นี่คือขั้นตอนสำคัญในการจัดบูธแสดงสินค้า

  1. วางแผนและกำหนดเป้าหมาย กำหนดว่าคุณต้องการที่จะบรรลุผลลัพธ์อะไรจากงานแสดงสินค้า อยากเพิ่มยอดขายหรือสร้างความรู้สึกแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น ระบุเป้าหมายที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่บูธหรือผู้เข้าชมทราบ

  2. ออกแบบบูธ ออกแบบบูธให้เป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายของคุณ คิดให้มีการแสดงสินค้าหรือบริการของคุณในทางที่ทำให้ผู้เข้าชมสามารถเห็นและทดลองใช้งานได้ การใช้สี แสง และการแสดงผลกราฟิกอาจช่วยให้บูธของคุณน่าสนใจมากขึ้น

  3. เตรียมสื่อสารและสิ่งพิมพ์ สร้างสื่อสารและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ เช่น แผ่นประชาสัมพันธ์ โบชัวร์ และน้ำมันหอมระเหย

  4. สร้างประสบการณ์การจัดบูธ พิจารณาสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับผู้เข้าชม อาจเป็นการแสดงสินค้าทางด้านการเทียบทดสอบ การแสดงสด หรือการเล่นสื่อที่แบรนด์ของคุณมีให้

  5. ซ้อมบุคลากรบูธ บุคลากรบูธควรรู้จักสินค้าหรือบริการของคุณอย่างละเอียดและสามารถตอบคำถามของผู้เข้าชมได้อย่างเชี่ยวชาญ การซ้อมการสนทนาและการเข้าพูดกับผู้เข้าชมเป็นสิ่งสำคัญ

  6. ติดตามและวัดผล หลังจากงานแสดงสินค้าเสร็จสิ้น ตรวจสอบข้อมูลการติดตามเพื่อวัดผลและปรับปรุงในครั้งถัดไป วัดความสำเร็จจากเป้าหมายที่คุณกำหนด

การจัดบูธแสดงสินค้าเป็นโอกาสให้คุณโปรโมตและตลาดสินค้าหรือบริการของคุณให้กับกลุ่มเป้าหมาย การเตรียมการและการทำงานอย่างสร้างสรรค์สามารถช่วยให้คุณเติบโตและสร้างความสำเร็จในงานธุรกิจของคุณได้.

จ่ายค่าบริการในการสร้าง บูทแสดงสินค้า ในงานโชว์สินค้าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่า ถ้าหัก จะต้องหักเท่าไร
กรณีให้ใช้พื้นที่ออกบู้ท หรือนิทรรศการแสดง และจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และจากหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ส่งมาประกอบการพิจารณา ทางผู้จัดงานได้เรียกเก็บค่าบริการพื้นที่ระบบบริการต่างๆ ถือเป็นรายได้ จากการรับจ้างทำของ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้จัดงาน จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0
ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528