การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า

[Total: 200 Average: 5]

จ่ายค่าบริการในการสร้าง บูทแสดงสินค้า ในงานโชว์สินค้า ?

จ่ายค่าบริการในการสร้าง บูทแสดงสินค้า ในงานโชว์สินค้าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่า ถ้าหัก จะต้องหักเท่าไร
กรณีให้ใช้พื้นที่ออกบู้ท หรือนิทรรศการแสดง และจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และจากหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ส่งมาประกอบการพิจารณา ทางผู้จัดงานได้เรียกเก็บค่าบริการพื้นที่ระบบบริการต่างๆ ถือเป็นรายได้ จากการรับจ้างทำของ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้จัดงาน จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0
ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 18, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top