ประกอบกิจการรับจ้างผลิต

รับทำบัญชี.COM | ประกอบกิจการรับจ้างผลิตส่งออกสินค้า?

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต-ส่งออกสินค้า

บริษัทประกอบกิจการรับจ้างผลิตและส่งออกสินค้าได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจะจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 4 ของยอดขายในส่วนที่เกิน 1 ล้านเหรียญต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายทุกเดือนหากยอดขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจะนำเงินที่จ่ายให้กรรมการดังกล่าวมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

ตอบ การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการดังกล่าวเป็นการจ่ายโดยกำหนดจากยอดขายของกิจการมิได้กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีสิทธินำเงินบำเหน็จกรรมการที่จ่ายไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร

การรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing) คือ กระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรหนึ่งจ้างบริษัทหรือโรงงานอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าหรือบริการแทนให้กับตนเอง โดยมักจะมีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างฝ่ายผู้รับจ้าง (Contract Manufacturer) และฝ่ายผู้จ้าง (Contracting Company) เพื่อระบุข้อกำหนดการผลิต ราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตนั้นๆ

การรับจ้างผลิตมีข้อดีหลายประการ เช่น

  1. ลดความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทที่รับจ้างผลิตไม่ต้องลงทุนในการสร้างโรงงานหรืออุปกรณ์เฉพาะตัว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและทุนที่ต้องใช้

  2. เพิ่มความยืดหยุ่น บริษัทที่รับจ้างผลิตสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิตตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถปรับการผลิตได้ง่ายและไม่ต้องสต็อกสินค้าเกินไป

  3. เร็วกว่าการเริ่มต้น บริษัทที่รับจ้างผลิตมักมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ ซึ่งช่วยลดเวลาในการเริ่มผลิตและลดความล่าช้าในการเข้าสู่ตลาด

  4. ลดต้นทุน การเลือกใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากพวกเขามักมีพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ

  5. ให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์ บริษัทที่รับจ้างผลิตมักมีความเชี่ยวชาญในการจัดการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

การรับจ้างผลิตเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้า หรือธุรกิจที่ไม่มีทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าแบบนั้น แต่ก็ต้องการความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )