ประชุมอนุมัติงบไม่ทัน

รับทำบัญชี.COM | เดือน!กรณีบริษัทประชุมอนุมัติงบการเงินไม่ทัน?

ประชุมอนุมัติงบการเงิน

การประชุมอนุมัติงบการเงินเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ เป้าหมายของการประชุมนี้คือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้งบประมาณสำหรับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการดำเนินการในปีหรือรอบงบประมาณนั้น ๆ

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการประชุมอนุมัติงบการเงิน

 1. เตรียมเอกสารและข้อมูล การประชุมควรมีเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการรายได้และรายจ่ายที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้า เอกสารเหล่านี้รวมถึงงบประมาณ, รายงานการเงิน, สรุปผลการดำเนินงานก่อนหน้า, แผนโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ, และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลต่องบประมาณ เช่น ข้อมูลตลาดหรือแนวโน้มเศรษฐกิจ
 2. เปิดประชุม นำเสนอการประชุมและเปิดประชุมให้ผู้เข้าร่วมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา สถานที่ และข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อม
 3. นำเสนองบประมาณ ผู้รับผิดชอบงบประมาณหรือผู้ทำการเงินนำเสนองบประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กร โดยอธิบายรายละเอียดและหลักการที่พื้นฐาน รวมถึงตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการวัดผลและการติดตามการดำเนินงาน
 4. การอภิปรายและสอบถาม สมาชิกในการประชุมมีโอกาสถามและอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ผู้นำบริหารและผู้รับผิดชอบงบประมาณต้องสามารถตอบคำถามและอภิปรายให้ชัดเจน
 5. การอนุมัติ หลังจากการอภิปรายและสอบถามเสร็จสิ้น สมาชิกในการประชุมจะถือส่วนสูงสุดในการอนุมัติงบประมาณ การอนุมัตินี้อาจเป็นการอนุมัติแบบไม่เป็นทางการ (อนุมัติชั่วคราว) หรืออนุมัติแบบเป็นทางการ (อนุมัติและลงนาม)
 6. บันทึกข้อตกลง ข้อตกลงและคำสั่งการอนุมัติควรถูกบันทึกไว้ในเอกสารทางกฎหมายหรือในระบบบริหารงบประมาณ
 7. การติดตามและการดำเนินการ หลังจากการประชุมอนุมัติงบประมาณ ทีมงานทางการเงินและบริหารจะต้องติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณ และดำเนินการเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปี

การประชุมอนุมัติงบการเงินเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถวางแผนและบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กร

บริษัทจำกัดไม่ได้จัดประชุมอนุมัติงบการเงิน กรณีที่บริษัท จำกัดกระทำความผิดฐานไม่งบดุล

บริษัทจำกัดไม่ได้จัดประชุมอนุมัติงบการเงิน กรณีที่บริษัท จำกัดกระทำความผิดฐานไม่งบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลโดยบริษัทจำกัดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และกรรมการต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท แต่เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอำนาจเปรียบเทียบได้จึงได้กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับไว้ ดังนี้
ฐานความผิด บริษัทไม่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล ค่าปรับ บริษัท 6,000 บาท กรรมการตามอำนาจ(คนละ) 6,000 บาท

หากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทใด ไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทใด ไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ด้วย สำหรับบริษัทจำกัด นอกจากจะมีความผิดฐานไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว หากไม่นำงบการเงินเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในกำหนด 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี จะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ด้วย เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า มีดังนี้

 1. งบการเงิน จำนวน 1 ชุด
 2. แบบ สบช3 จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ฉบับ (กรณีบริษัทจำกัด)
 4. แบบ สบช3/1 จำนวน 1 ชุด (ธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ)
Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )