ประชุมอนุมัติงบไม่ทัน

รับทำบัญชี.COM | เดือน!กรณีบริษัทประชุมอนุมัติงบการเงินไม่ทัน?

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

ประชุมอนุมัติงบการเงิน

การประชุมอนุมัติงบการเงินเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ เป้าหมายของการประชุมนี้คือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้งบประมาณสำหรับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการดำเนินการในปีหรือรอบงบประมาณนั้น ๆ

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการประชุมอนุมัติงบการเงิน

 1. เตรียมเอกสารและข้อมูล การประชุมควรมีเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการรายได้และรายจ่ายที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้า เอกสารเหล่านี้รวมถึงงบประมาณ, รายงานการเงิน, สรุปผลการดำเนินงานก่อนหน้า, แผนโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ, และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลต่องบประมาณ เช่น ข้อมูลตลาดหรือแนวโน้มเศรษฐกิจ

 2. เปิดประชุม นำเสนอการประชุมและเปิดประชุมให้ผู้เข้าร่วมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา สถานที่ และข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อม

 3. นำเสนองบประมาณ ผู้รับผิดชอบงบประมาณหรือผู้ทำการเงินนำเสนองบประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กร โดยอธิบายรายละเอียดและหลักการที่พื้นฐาน รวมถึงตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการวัดผลและการติดตามการดำเนินงาน

 4. การอภิปรายและสอบถาม สมาชิกในการประชุมมีโอกาสถามและอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ผู้นำบริหารและผู้รับผิดชอบงบประมาณต้องสามารถตอบคำถามและอภิปรายให้ชัดเจน

 5. การอนุมัติ หลังจากการอภิปรายและสอบถามเสร็จสิ้น สมาชิกในการประชุมจะถือส่วนสูงสุดในการอนุมัติงบประมาณ การอนุมัตินี้อาจเป็นการอนุมัติแบบไม่เป็นทางการ (อนุมัติชั่วคราว) หรืออนุมัติแบบเป็นทางการ (อนุมัติและลงนาม)

 6. บันทึกข้อตกลง ข้อตกลงและคำสั่งการอนุมัติควรถูกบันทึกไว้ในเอกสารทางกฎหมายหรือในระบบบริหารงบประมาณ

 7. การติดตามและการดำเนินการ หลังจากการประชุมอนุมัติงบประมาณ ทีมงานทางการเงินและบริหารจะต้องติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณ และดำเนินการเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปี

การประชุมอนุมัติงบการเงินเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถวางแผนและบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กร

บริษัทจำกัดไม่ได้จัดประชุมอนุมัติงบการเงิน กรณีที่บริษัท จำกัดกระทำความผิดฐานไม่งบดุล

บริษัทจำกัดไม่ได้จัดประชุมอนุมัติงบการเงิน กรณีที่บริษัท จำกัดกระทำความผิดฐานไม่งบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลโดยบริษัทจำกัดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และกรรมการต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท แต่เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอำนาจเปรียบเทียบได้จึงได้กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับไว้ ดังนี้
ฐานความผิด บริษัทไม่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล ค่าปรับ บริษัท 6,000 บาท กรรมการตามอำนาจ(คนละ) 6,000 บาท

หากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทใด ไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทใด ไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ด้วย สำหรับบริษัทจำกัด นอกจากจะมีความผิดฐานไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว หากไม่นำงบการเงินเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในกำหนด 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี จะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ด้วย เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า มีดังนี้

 1. งบการเงิน จำนวน 1 ชุด
 2. แบบ สบช3 จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ฉบับ (กรณีบริษัทจำกัด)
 4. แบบ สบช3/1 จำนวน 1 ชุด (ธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ)