รายงานเปิดบัญชีบริษัท

รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร โหลดตัวอย่างง่าย ใครก็ทำได้?

Click to rate this post! [Total: 216 Average: 5] ในหน้า …

รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร โหลดตัวอย่างง่าย ใครก็ทำได้? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 216 Average: 5]

รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

ตัวอย่าง รายงาน การประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร สำหรับห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
รายงานการประชุม

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด……………………………………….

ประชุม ครั้งที่ 1 / 25xx

เมื่อ วันที่ 1 มกราคม 25xx เวลา 9.00 – 10.00 น.

ประชุม ณ สำนักงาน เลขที่ ……………………………………………………………………………..

มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………….

โดยมี ……………………………………… เป็นประธานการประชุม …………………………………….. ผู้เข้าร่วมประชุม ……………………………………… ผู้เข้าร่วมประชุม เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องการขอเปิดบัญชีธนาคาร ของบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประธาน ได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่อง การขอเปิดบัญชีเงินฝาก ของบริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิด – บัญชีออมทรัพย์ กับ ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขา …………………………………………………… ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินการได้ตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2. แต่งตั้งผู้กระทำการแทนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีเงื่อนไขการลงนาม เบิก ถอน คือ ………………………………………………………………….. พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ เป็นผู้กระทำการ ในธุรกรรมทุกอย่างกับธนาคาร ตามระเบียบวาระที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่มีผู้เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องอื่น ๆ ไม่มี ปิดประชุม เวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ประธานการประชุม
(………………………………………………………….)
(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ผู้เข้าร่วมประชุม
(………………………………………………………….)
(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ผู้เข้าร่วมประชุม
(………………………………………………………….)

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร และรายละเอียดของแต่ละธนาคาร

  1. หนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 1 เดือน) นำตัวจริงไปด้วย
  2. ตรายางบริษัท
  3. บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของกรรมการ
  4. บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วน(ในกรณีที่หุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20 %)
  5. รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
    *** หากหุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20% ต้องนำผู้ถือหุ้นไปด้วย
    *** เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารและรายละเอียด เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

รายงานการประชุม

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด……………………………………….

ประชุมครั้งที่ 1 / 25xx

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25xx เวลา 9.00 – 10.00 น.

ประชุม ณ สำนักงานเลขที่ ……………………………………………………………………………..

มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. ……………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………….

โดยมี ……………………………………… เป็นประธานการประชุม …………………………………….. ผู้เข้าร่วมประชุม ……………………………………… ผู้เข้าร่วมประชุม เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องการขอเปิดบัญชีธนาคาร ของบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประธาน ได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่อง การขอเปิดบัญชีเงินฝาก ของบริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิด – บัญชีออมทรัพย์ กับ ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขา …………………………………………………… ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินการได้ตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2. แต่งตั้งผู้กระทำการแทนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีเงื่อนไขการลงนาม เบิก ถอน คือ ………………………………………………………………….. พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ เป็นผู้กระทำการ ในธุรกรรมทุกอย่างกับธนาคาร ตามระเบียบวาระที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่มีผู้เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องอื่น ๆ ไม่มี ปิดประชุม เวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ประธานการประชุม

           (………………………………………………………….)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ผู้เข้าร่วมประชุม

           (………………………………………………………….)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ผู้เข้าร่วมประชุม

           (………………………………………………………….) 

รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1. เวลาที่ประชุม ถ้าจะไปเปิดบัญชีในวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง เวลาที่ประชุมต้อง หลังจากจดทะเบียนเสร็จ

2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ควรจะเท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้น

3. การแต่งตั้งผู้กระทำการแทนบริษัทฯ จะเป็นใครก็ได้ กี่คนก็ได้ แต่ตอนไปติดต่อกับธนาคาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องไปพร้อมกันที่ธนาคาร

4. ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความว่า ประทับตรา หรือ ไม่ประทับตราของบริษัท

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย K Cyber for SME

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย K Plus SME

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชี ธนาคาร ธกส.

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชี ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

แม่ค้าร้านค้า ขายของออนไลน์ รายรับจ่าย รู้ก่อนโดนย้อนหลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์

ช้อปปิ้ง SHOPEE รับจ่าย โดนภาษี ย้อน หลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง สมัคร shopee ขายของ มือใหม่ ขายของใน shopee  ขายของใน shopee ส่งของยังไง เปิดร้านใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง ขายของใน shopee ขายอะไรดี ขายของใน shopee ได้เงินยังไง เปิดร้านใน shopee 

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ

รายได้เสริมออนไลน์ หา ไม่ต้องลงทุน ได้จริง?

หารายได้เสริมออนไลน์ไม่ต้องลงทุน หารายได้เสริมออนไลน์ หาเงินออนไลน์ฟรี วันละ500 บาท ได้จริง หาเงินออนไลน์ ถูกกฎหมาย หารายได้เสริมอยู่บ้าน หารายได้เสริมออนไลน์ นักเรียน หารายได้เสริมออนไลน์ ได้เงินจริง หารายได้เสริม

การบันทึก รายการ การเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์ ในบัญชี ร้านอาหาร ยังไงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง?

แบบฝึกหัด รายการปรับปรุงบัญชี พร้อม เฉลย รายการปรับปรุงบัญชี ตัวอย่าง โจทย์บัญชีเบื้องต้น พร้อมเฉลย โจทย์วิเคราะห์รายการค้า พร้อมเฉลย ตัวอย่างการบันทึกบัญชี โจทย์บัญชี สมุดรายวันทั่วไป พร้อมเฉลย แบบฝึกหัดบัญชี พร้อมเฉลย แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ตัวอย่าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 DBD สำนักงานบัญชี ลาดพร้าว ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท ลาดพร้าว

Leave a Comment

Scroll to Top