รับทำบัญชี.COM | สูตรรายได้ประชาชาติมีกี่ประเภท เศรษฐศาสตร์?

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

รายได้ประชาชาติ

รายได้ประชาชาติ (Gross National Income) หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่ประชาชาติของหนึ่งแผ่นดินได้รับจากทั้งกิจกรรมที่ในและนอกประเทศ รวมถึงรายได้จากการค้านำเข้า การส่งออก การท่องเที่ยว การบริการ การผลิตสินค้า และรายได้อื่นๆ ที่มาจากแหล่งที่ต่างๆ กันไป

รายได้ประชาชาติมีกี่ประเภท

รายได้ประชาชาติ (Gross National Income) มีหลายประเภท ดังนี้:

 1. รายได้จากการประกอบการ (Income from Operations): เป็นรายได้ที่มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งอาจรวมถึงรายได้จากธุรกิจ อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเกษตร และธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

 2. รายได้จากการส่งออก (Income from Exports): เป็นรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการไปยังตลาดนอกประเทศ

 3. รายได้จากการค้านำเข้า (Income from Imports): เป็นรายได้ที่ได้จากการซื้อสินค้าและบริการจากตลาดนอกประเทศ

 4. รายได้จากการท่องเที่ยว (Income from Tourism): เป็นรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ

 5. รายได้จากการลงทุนต่างประเทศ (Income from Foreign Investments): เป็นรายได้ที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ผลประโยชน์จากการถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศ ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

 6. รายได้จากการรับเงินส่วนแบ่ง (Income from Remittances): เป็นรายได้ที่ได้รับจากการส่งเงินกลับบ้านจากคนที่ทำงานต่างประเทศไปให้ครอบครัวหรือญาติในประเทศตน

 7. รายได้จากการให้ยืมเงินต่างประเทศ (Income from Foreign Loans): เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้ยืมเงินต่างประเทศให้กับประเทศอื่น

 8. รายได้จากการเงินสงเคราะห์ (Income from Foreign Aid): เป็นรายได้ที่ได้รับจากการได้รับเงินสงเคราะห์หรือบริจาคจากประเทศอื่น

เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศจะมีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติของแต่ละประเทศ รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาด้วย

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ คือ

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ (Net National Product – NNP) คือ มูลค่าของทรัพย์สินและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศนั้น หลังจากหักค่าใช้จ่ายสำหรับการควบคุมสภาพทางธรรมชาติ (depreciation) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิต นั่นคือ เป็นรายได้ที่คงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการรักษาและต่อยอดทรัพย์สินและสินทรัพย์ต่างประเทศในระยะยาว (Net Investment) และค่าใช้จ่ายในการสูญเสียความสามารถในการผลิตของสินทรัพย์ในระยะยาว (Depreciation) หาก NNP เพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่า ประเทศได้ผลิตทรัพย์สินและบริการมากขึ้น ส่วนถ้า NNP ลดลง หมายความว่าประเทศมีการเสื่อมความสามารถในการผลิตทรัพย์สินและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นลดลง การคำนวณ NNP สามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้:

NNP = Gross National Product (GNP) – Depreciation

เพื่อหาค่า NNP จะต้องคำนวณรายได้ส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ (Gross National Product) และหักค่าสูญเสียของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน (Depreciation) ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินในกิจกรรมการผลิต หรือการสูญเสียความสามารถในการผลิตในประเทศนั้น

รายได้ประชาชาติของประเทศไทย

ในปี 2021 รายได้ประชาชาติของประเทศไทยมีค่าประมาณ X ล้านดอลลาร์ โดยค่านี้เป็นผลมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศไทยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศ รวมถึงรายได้จากการส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว การบริการ การลงทุนต่างประเทศ และอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ควรระวังเนื่องจากรายได้ประชาชาติเป็นตัวชี้วัดที่ต้องการประเมินและคำนวณอย่างถูกต้อง การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและอาจมีการประเมินที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ค่าของรายได้ประชาชาติอาจมีการปรับปรุงหรือปรับลดตามสภาพการเศรษฐกิจและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบในระหว่างเวลา ในการศึกษาหากขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติของประเทศไทยในปีปัจจุบัน ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่น ธนาคารโลก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทย อย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าวและพืชไร่ ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทย

รายได้สุทธิส่วนบุคคล

รายได้สุทธิส่วนบุคคล (Net Personal Income) หมายถึง รายได้ที่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลส่วนบุคคล (คนธรรมดา) ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ภาษีเงินได้ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสำหรับการค้า การบริการ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการเกิดรายได้ นั่นคือ รายได้ที่คงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รายได้สุทธิส่วนบุคคลนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ความเจริญของประชาชนในมิติทางเศรษฐกิจ และสัมภาระในการดำรงชีวิตของคนในประเทศนั้น การเปรียบเทียบรายได้สุทธิส่วนบุคคลระหว่างประเทศหรือระหว่างกลุ่มประชาชนต่างๆ ย่อมมีผลกระทบต่อความเสมอภาคและความไม่เสมอภาคในรัฐบาลและสังคมของประเทศนั้น รวมถึงการแก้ไขและดำเนินนโยบายในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อลดความต้องการและแบ่งปันความสามารถในการผลิตและเชื่อมโยงกับความต้องการในสินค้าและบริการ หรือความเสี่ยงในเชิงกฎหมายและเศรษฐกิจ

ประเภทของรายได้ประชาชาติ

รายได้ประชาชาติ (Gross National Income – GNI) มีหลายประเภท นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาและลักษณะได้ดังนี้:

 1. รายได้ประชาชาติจากกิจกรรมภายในประเทศ (Domestic Income): เป็นรายได้ที่มาจากกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น รายได้จากธุรกิจ อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเกษตร และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น

 2. รายได้ประชาชาติจากกิจกรรมต่างประเทศ (Foreign Income): เป็นรายได้ที่มาจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศ เช่น รายได้จากการส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว การลงทุนต่างประเทศ การให้ยืมเงินต่างประเทศ และอื่นๆ

 3. รายได้จากเงินส่วนแบ่ง (Remittances): เป็นรายได้ที่ได้รับจากคนในประเทศที่ทำงานต่างประเทศ และส่งเงินกลับประเทศเพื่อให้กับครอบครัวหรือญาติในประเทศนั้น

 4. รายได้จากการเงินสงเคราะห์ (Foreign Aid): เป็นรายได้ที่ได้รับจากการได้รับเงินสงเคราะห์หรือการให้ความช่วยเสียงหรือเงินบริจาคจากประเทศต่างประเทศ

การรวมรายได้ทั้งหมดดังกล่าวจะใช้ในการคำนวณรายได้ประชาชาติ (GNI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประชาชาติ การตรวจสอบและตรวจสอบรายได้ประชาชาติเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนและดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีส่วนใหญ่จะต้องมีรายได้ประชาชาติที่มากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ที่เสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจอาจส่งผลให้รายได้ประชาชาติลดลง และส่งผลกระทบต่อความเจริญของประชาชนในประเทศนั้นๆ

ที่มาของรายได้ประชาชาติมาจาก

รายได้ประชาชาติ (Gross National Income – GNI) มาจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นและกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศ การรวมรายได้จากทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อหาค่า GNI ทำได้โดยวิธีการหลักดังนี้:

 1. รายได้จากกิจกรรมภายในประเทศ (Domestic Income): นักเศรษฐศาสตร์หากลุ่มคนในประเทศมีรายได้ที่มาจากการทำธุรกิจ การเงิน อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ รายได้จากกิจกรรมเหล่านี้ถูกนำมารวมกันเพื่อหาค่ารายได้ภายในประเทศของประชาชาตินั้นๆ

 2. รายได้จากกิจกรรมต่างประเทศ (Foreign Income): นอกจากกิจกรรมภายในประเทศแล้ว การคำนวณ GNI ยังคำนวณรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมเศรษฐกิจต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นรายได้จากการส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว การลงทุนต่างประเทศ การให้ยืมเงินต่างประเทศ และรายได้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศ

 3. รายได้จากเงินส่วนแบ่ง (Remittances): ในบางกรณี คนในประเทศอาจทำงานต่างประเทศและส่งเงินกลับประเทศให้กับครอบครัวหรือญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน รายได้จากเงินส่วนแบ่ง (Remittances) เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประชาชาติ

การคำนวณ GNI เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและคำนวณหลายประเภทข้อมูลทางเศรษฐกิจ การมีรายได้ประชาชาติที่เพียงพอและมีส่วนแบ่งที่ถูกต้องสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีส่วนใหญ่จะต้องมี GNI ที่มากขึ้น ส่วนสถานการณ์ที่เสี่ยงอาจส่งผลให้ GNI ลดลงและมีผลกระทบต่อความเจริญของประชาชนในประเทศนั้นๆ

ประโยชน์ของรายได้ประชาชาติ

รายได้ประชาชาติ (Gross National Income – GNI) มีความสำคัญและมีประโยชน์หลายด้านที่มีผลกระทบต่อประเทศและประชาชนในสังคม นี่คือบางประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากรายได้ประชาชาติ:

 1. วัฒนธรรมและการพัฒนา: รายได้ประชาชาติสามารถส่งเสริมให้ประเทศมีวัฒนธรรมที่คล่องแคล่วและความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งผลให้มีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และตัวตนของประชาชน รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการศึกษา สุขภาพ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ แก่ประชาชน

 2. การลงทุนในสามัญที่สะดวกสบาย: รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งผลให้มีเงินส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นในครอบครัว และสามารถลงทุนในสิ่งที่สำคัญและเหมาะสมต่อการใช้ชีวิต เช่น ซื้อบ้าน รถยนต์ การศึกษาของบุตร และอื่นๆ

 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: รายได้ประชาชาติสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น การสร้างทางหลวง สถานีรถไฟ การขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาที่สำคัญ

 4. ส่วนแบ่งความรู้และนวัตกรรม: รายได้ประชาชาติสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเสริมสร้างความรู้ใหม่ ที่ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การเทคโนโลยี และเทคนิค

 5. การเติบโตของเศรษฐกิจ: รายได้ประชาชาติที่มากขึ้นสามารถส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างเร็ว ทำให้มีโอกาสในการลงทุนในกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการสร้างงานทำและช่องทำการงานใหม่ๆ แก่ประชาชน

สรุป คือ รายได้ประชาชาติเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมความเจริญของประเทศและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนทั้งหมดในสังคม ควรมีการบริหารจัดการเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่ยั่งยืนและยั่งยืน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )