รับทำบัญชี.COM | 12 ประเภทของอาชีพแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพ?

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 5]

ประเภทของอาชีพ

อาชีพสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะงานหรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้คือประเภทหลัก ๆ ของอาชีพที่คุณสามารถพบเห็น

 1. อาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • วิศวกร
  • นักวิทยาศาสตร์
  • โปรแกรมเมอร์
  • ช่างเทคนิค
  • นักสำรวจ
 2. อาชีพทางการแพทย์และสุขภาพ

  • แพทย์
  • พยาบาล
  • ทันตแพทย์
  • นักกายภาพบำบัด
  • นักโภชนาการ
 3. อาชีพทางธุรกิจและการจัดการ

  • ผู้บริหาร
  • นักการตลาด
  • นักการเงิน
  • ผู้จัดการโรงแรม
  • นักบัญชี
 4. อาชีพทางศิลปะและสื่อสาร

  • ศิลปิน
  • นักแสดง
  • นักเขียน
  • ช่างภาพ
  • บรรณารักษ์
 5. อาชีพทางการศึกษาและการสอน

  • ครู
  • อาจารย์
  • ที่ปรึกษาการศึกษา
  • ผู้สอนออนไลน์
 6. อาชีพทางบริการ

  • บริการรับประทานอาหาร
  • บริการสปาและนวด
  • บริการจัดเลี้ยง
  • บริการทำความสะอาด
 7. อาชีพทางการผลิตและอุตสาหกรรม

  • ช่างเครื่องมือ
  • ช่างเหล็ก
  • ช่างไม้
  • ช่างทอง
  • ช่างเรือนยนต์
 8. อาชีพทางเกษตรและประมง

  • ชาวนา
  • ชาวสวน
  • ชาวประมง
  • ช่างซ่อมเครื่องเกี่ยว
 9. อาชีพทางความปลอดภัยและบริการฉุกเฉิน

  • ตำรวจ
  • พยาบาลวิกฤต
  • นักกู้ภัย
  • ทหาร
 10. อาชีพทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  • พระสงฆ์/นักบวช
  • นักศึกษาศาสนา
  • นักกายกรรม
 11. อาชีพทางสังคมและจิตวิทยา

  • นักจิตวิทยา
  • นักสังคมสงเคราะห์
  • นักจัดการเคส

อันดับและชื่ออาชีพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศและวงเงินที่อาชีพดังกล่าวทำงานในสังคมแต่ละแห่ง อาชีพเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายด้านของชีวิตและสังคมและสามารถเลือกที่จะตามตัวอย่างอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความพร้อมของคุณได้

กลุ่มอาชีพแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่

อาชีพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้

 1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการ ประกอบด้วยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสินค้าหรือให้บริการต่าง ๆ แบ่งออกเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบหรือสร้างสิ่งของ และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ช่างเหล็ก ช่างทอ ครู พยาบาล พนักงานบริการลูกค้า และอื่น ๆ

 2. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การบริหาร และการวางแผน ประกอบด้วยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย การวางแผน และการบริหาร ทำให้เกิดการวางแผนและการดำเนินงานที่มีความเป็นระบบ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักบริหาร นักวางแผน และอื่น ๆ

การแบ่งอาชีพเป็น 2 ประเภทดังกล่าวช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของอาชีพในทั่วโลก และช่วยในการจัดการและวางแผนการอบรม การปรับปรุงทักษะ และการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่เราเลือกในอนาคต

ลักษณะของงานอาชีพ 5 ประเภท มีอะไรบ้าง

งานอาชีพสามารถแบ่งตามลักษณะของงานได้ในหลายประเภท ดังนี้คือ 5 ประเภทหลัก ๆ ของลักษณะงานอาชีพ

 1. งานอาชีพที่ต้องใช้มือถือทำงาน (Manual Labor) งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือและร่างกายในการทำงาน อาทิ ช่างเหล็ก ช่างไม้ ช่างทาสี และช่างประปา

 2. งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Analytical and Problem-Solving Jobs) งานที่ต้องใช้ความคิดและการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา อาทิ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนักเศรษฐศาสตร์

 3. งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และศิลปะ (Creative and Artistic Jobs) งานที่เน้นความสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ อาทิ ศิลปิน นักแสดง นักเขียน และนักออกแบบ

 4. งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและความช่วยเหลือ (Service and Assistance Jobs) งานที่เน้นการให้บริการและการช่วยเหลือผู้อื่น อาทิ พยาบาล ครู แม่บ้านรับจ้าง และพนักงานบริการลูกค้า

 5. งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและสื่อสาร (Presentation and Communication Jobs) งานที่เน้นการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลให้กับผู้อื่น อาทิ ผู้บรรยาย นักข่าว นักแปลภาษา และบรรณารักษ์

ลักษณะงานอาชีพอาจแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความคิดสร้างสรรค์ ความต้องการทางกาย การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และลักษณะอื่น ๆ ที่เป็นความพิเศษของงานนั้น ลักษณะงานอาชีพที่คุณเลือกทำจะขึ้นอยู่กับความสนใจ ความถนัด และความพร้อมของคุณด้วย

ประเภทของอาชีพอิสระ

อาชีพอิสระสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการทำงานและความเชื่อมโยงกับองค์กรหรือนายจ้าง ดังนี้คือบางประเภทของอาชีพอิสระ

 1. อาชีพอิสระที่ทำงานอิสระ นี่คืออาชีพที่คุณสามารถทำงานอิสระโดยไม่มีผู้บริหารหรือนายจ้างตรงที่ควบคุมหรือกำหนดงานให้คุณ

  • ผู้ประกอบการอิสระ (Freelancer)
  • นักเขียนอิสระ
  • นักออกแบบกราฟิกอิสระ
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ
 2. อาชีพอิสระที่ทำงานซ่อนตัว นี่คืออาชีพที่คุณทำงานอิสระแต่ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างไม่ต้องส่งต่อตรง คุณสามารถทำงานแบบเงื่อนไขและครีเอติฟกับลูกค้า

  • บริการเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์
  • บริการทำเสียงพูด (Voice-over)
  • บริการแปลภาษา
  • บริการการตัดต่อวิดีโอ
 3. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ นี่คืออาชีพที่ทำงานอิสระผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์การตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าหรือบริการ และอื่น ๆ

  • การขายสินค้าออนไลน์
  • การทำงานในสื่อสังคมออนไลน์
  • การให้คำปรึกษาออนไลน์
 4. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหา นี่คืออาชีพที่คุณสร้างเนื้อหาเช่น บล็อก วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ และสามารถรับรายได้จากโฆษณา การสปอนเซอร์ หรือการขายสินค้า/บริการ

  • บล็อกเกอร์
  • นักเขียนบทความ
  • นักแต่งรูปแบบชีวิต (Lifestyle influencer)
  • นักสร้างเนื้อหาวิดีโอออนไลน์
 5. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและงานที่ต้องการบุคคลบุคลากร นี่คืออาชีพที่คุณทำงานเพื่อจัดการกับงานต่าง ๆ อาทิ การวางแผนงานอีเว้นท์ การจัดงานแต่งงาน และการจัดการบุคคลบุคคลากร

  • นักวางแผนงานอีเว้นท์
  • นักจัดงานแต่งงาน
  • นักสรรหาบุคคลบุคคลากร

บางครั้งการทำงานอิสระอาจมีความยืดหยุ่นและความเสี่ยงสูงกว่าการทำงานในองค์กร ดังนั้นควรพิจารณาด้วยระเอียดเมื่อตัดสินใจที่จะทำงานอิสระและคิดให้ดีว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรและคุณพร้อมที่จะจัดการกับความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

ประเภทของอาชีพอิสระมีกี่ประเภท

อาชีพอิสระสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ตามลักษณะของการทำงานและความเชื่อมโยงกับองค์กรหรือนายจ้างได้ดังนี้

 1. อาชีพอิสระที่ทำงานอิสระ (Independent Contract Work) อาชีพในประเภทนี้เป็นการทำงานอิสระโดยตรงกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือนายจ้างในลักษณะของการควบคุมหรือการบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น นักเขียนอิสระ นักออกแบบกราฟิกอิสระ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ

 2. อาชีพอิสระที่ทำงานซ่อนตัว (Hidden Freelancing) อาชีพในประเภทนี้คุณทำงานอิสระแต่ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างไม่ต้องส่งต่อตรง คุณสามารถทำงานแบบเงื่อนไขและครีเอติฟกับลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น บริการเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ บริการแปลภาษา และบริการการตัดต่อวิดีโอ

 3. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ (Online Business Freelancing) อาชีพในประเภทนี้คุณทำงานอิสระผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์การตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าหรือบริการ และอื่น ๆ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ การทำงานในสื่อสังคมออนไลน์ และการให้คำปรึกษาออนไลน์

การแบ่งประเภทของอาชีพอิสระขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ว่าจ้าง และวิธีการทำงานของคุณ อาชีพอิสระมีความหลากหลายและตามสถานการณ์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อาชีพรับจ้างมีกี่ประเภท

อาชีพรับจ้างสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะงานและลักษณะการทำงานได้ ดังนี้คือบางประเภทของอาชีพรับจ้าง

 1. งานบริการและการดูแล

  • บริการทำความสะอาด
  • บริการรับประทานอาหาร
  • บริการดูแลผู้สูงอายุ
  • บริการดูแลเด็ก
  • บริการจัดงานและงานเลี้ยง
 2. งานส่งอาหารและสินค้า

  • บริการส่งอาหาร (Food delivery)
  • บริการส่งพัสดุ (Courier services)
  • บริการส่งออนไลน์ (E-commerce delivery)
 3. งานการก่อสร้างและการซ่อมแซม

  • งานก่อสร้างบ้านและอาคาร
  • งานต่อเติมและซ่อมแซม
  • งานปูกระเบื้อง
  • งานทาสี
 4. งานเกษตรและประมง

  • งานเกี่ยวข้าว
  • งานเพาะปลูกพืช
  • งานประมง
 5. งานช่างและการซ่อมแซม

  • ช่างไฟฟ้า
  • ช่างประปา
  • ช่างยนต์และรถจักรยานยนต์
  • ช่างเชื่อม
  • ช่างไม้
 6. งานเทคนิคและการบำรุงรักษา

  • บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
  • บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • บริการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 7. งานศิลปะและการออกแบบ

  • บริการการออกแบบกราฟิก
  • บริการการออกแบบเว็บไซต์
  • งานศิลปะและครีเอติฟ
 8. งานการเขียนและการแปล

  • บริการเขียนบทความ
  • บริการแปลภาษา
  • บริการการเขียนเนื้อหา
 9. งานการสอนและการให้คำปรึกษา

  • บริการการสอนพิเศษ
  • บริการการแนะนำและคำปรึกษา
 10. งานบันเทิงและส่วนตัว

  • บริการนักดนตรีพร้อมเครื่องดนตรี
  • บริการถ่ายภาพ
 11. งานการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์

  • งานโปรแกรมเมอร์
  • งานออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
 12. งานการทำธุรกิจออนไลน์

  • บริการการตลาดออนไลน์
  • บริการดูแลเว็บไซต์

อาชีพรับจ้างมีความหลากหลายและครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของชีวิตและสังคม แต่ละอาชีพมีลักษณะการทำงานและความสำคัญที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความความถนัด และความพร้อมของบุคคลที่เลือกทำงานในอาชีพรับจ้าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )