คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ที่สุดก็คือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ทุกคนรู้?

Click to rate this post!
[Total: 95 Average: 5]

คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ที่สุดก็คือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

               การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ที่สุดก็คือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และบุคลากรมีโอกาสเหนื่อยล้า ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย   และยังทำให้เกิดการแสดงรายงานได้อย่างรวดเร็ว อ่านง่าย และมีความชัดเจน ด้วยระบบการทำบัญชีสำเร็จรูป เป็นการทำบัญชีโดยอัตโนมัติ และไม่ทำให้เสียเวลาในการแก้ไขตัวเลขที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ที่สำคัญง่ายต่อการส่งรายงานให้หัวหน้างาน และทันต่อการส่งให้กรมสรรพากร ในกรณีที่เป็นรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะไม่เช่นนั้นอาจเสียเบี้ยปรับก็ได้ ข้อดีของการทำบัญชีจากคอม ฯ

ข้อดีของการทำบัญชีจากระบบคอมพิวเตอร์ อันดับแรกคือไม่ต้องเสียเวลารอคอยยอดยกมา ในกรณีที่ปิดบัญชีไม่ได้ ซึ่งนอกจากนี้การทำบัญชีจากคอม ฯ ยังได้รูปแบบงบการเงินตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกิจการและยังทำให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูล และยังมีส่วนทำให้ความลับของกิจการไม่รั่วไหล

ทำให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การทำบัญชีจากคอม ฯ มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจก็คือ การทำระบบบัญชีที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบบัญชีทั่วไปกลายเป็นอีกระบบหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของความต้องการและความจำเป็นขององค์กร  ทำให้รูปแบบการจัดทำบัญชี มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมบัญชีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานบัญชี

ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่ผู้บริหารได้รับนั้น มีความถูกต้อง เชื่อถือได้อีกทั้งยังรวมถึงความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ที่จะทำให้นำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แหล่งที่มาของซอร์ฟแวร์มาจาก 3 แหล่งคือการพัฒนาขึ้นเอง การว่าจ้างบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก และการจัดหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โดยการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมีประสิทธิภาพและจะทำให้เกิดประสิทธิผลในด้านงานบัญชี เพราะหากมีการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม

นั่นอาจหมายถึงความสูญเสียทั้งเงินและเวลา ซึ่งรวมทั้งอาจเกิดความผิดพลาดต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและยังอาจจะส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาดต่อการบริหารได้ ในการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีจึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถในการตอบสนองเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และรองรับความต้องการของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบัญชีได้อย่างแท้จริง ตลอดจนมีระบบควบคุมและการตรวจสอบได้ง่ายและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติม >> ทำไมต้องทำบัญชีไม่ทำมีผลอย่างไร?

 
คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ที่สุดก็คือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย