ทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์

รับทำบัญชี.COM | สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์

                สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในทุกวันนี้มีผู้สนใจทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอีก 4 ข้อกันต่อเลยค่ะ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม กรณีเกิดการว่างงาน ถ้านายจ้างมีการยุติกิจการแบบชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยโดยที่ไม่คาดคิด เช่น สถานที่ประกอบการเกิดน้ำท่วม โดยผู้ประกันสังคมจะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างในการคำนวณเงินแบบสบทบ ในปีละไม่เกิน 90 วัน หลักจากที่ได้มีการคุ้มครองโดยเฉพาะผู้ที่ได้ทำการยกเลิกการจ้าง หรือเป็นการลาออก

แต่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับผู้ว่างงานในสำนักงานจัดหางานทางรัฐภายในเวลาที่กำหนด 30 วัน กรณีต้องคลอดบุตร เมื่อคุณมีลูก พ่อหรือแม่นั้นจะเป็นผู้ประกัน สามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรได้อย่างไม่จำกัด โดยการเหมาจ่ายเพียงครั้งละ 13,000 บาท แต่จากเดิมนั้นที่มีการเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ถ้าแม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ จะมีการได้รับเงินจากสงเคราะห์ในการหยุดงานแบบเหมาจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่ได้รับแบบสบทบ ระยะเวลา 90 วัน กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันเป็นพ่อหรือเป็นแม่จะสามารถทำการเบิกค่าสงเคราะห์ให้กับบุตรได้เพียงครั้งละไม่เกิน 3 คน แต่ก่อนสามารถเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน

โดยจะจ่ายให้เป็นเดือน เดือนละ 400 บาทต่อหนึ่งคน ให้ใช้สิทธิได้ต้งแต่กรกเกิดจนอายุครบ 6 ปีแต่จะต้องเป็นบุตรตามกฎหมายเพียงเท่านั้น กรณีทุพพลภาพ สำหรับผู้ที่ได้สูญเสียสมรรถภาพที่ไม่ถึงร้อยละ 50 ทางด้านร่างกาย จะสามารถรับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เช่น เงินทดแทน ค่าทำศพ หรือจะเป็นค่ารักษาพยาบาล เพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทัง 7 ข้อ ที่ได้มีการกล่าวมาไว้แล้วข้างต้นแล้ว จึงทำให้ต้องมีการศึกษาให้ดีเป็นอย่างมาก