ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง ต้นทุนเสียโอกาสและต้นทุนจม

กำลังปรับปรุง
[Total: 181 Average: 5]

ทางเลือกนั้นจะมีต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับเกิดขึ้น ?

1.ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง ในการตัดสินใจทางธุรกิจแต่ละทางเลือกนั้นจะมีต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับเกิดขึ้น ดังนั้นในการตัดสินใจจึงต้องนำต้นทุนและผลประโยชน์ที่มีความแตกต่างในระหว่างทางเลือกมาพิจารณา โดยความแตกต่างของต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างทางเลือกเราเรียกว่า เป็นต้นทุนส่วนที่แตกต่าง ความแตกต่างในส่วนของรายได้ แต่ละทางเลือกนั้นเรียกว่า เป็นรายได้ส่วนที่แตกต่าง ต้นทุนส่วนที่แตกต่างนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาลงไปได้ว่า เป็นต้นทุนส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น  เมื่อได้นำรายได้และต้นทุนของทางเลือกหนึ่งเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆแล้วพบว่า ธุรกิจมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น หรือเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกหนึ่งกับทางเลือกอื่นๆ แล้วพบว่า ต้นทุนที่ต้องจ่ายนั้นลดลง จะเรียกได้ว่า เป็นต้นทุนส่วนต่างที่ลดลง
2.ต้นทุนเสียโอกาส ผลโยชน์หรือรายได้ที่ธุรกิจสูญเสียไป เมื่อปฏิเสธในอีกทางเลือกหนึ่ง ต้นทุนเสียโอกาสนี้เป็นต้นทุนที่ไม่มีการรับหรือจ่ายเงินจริง จึงไม่มีการนำไปบันทึกทางการบัญชี แต่เป็นต้นทุนที่ผู้บริหารจะต้องนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาเลือกในทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งทำให้เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับสุทธิแล้วธุรกิจจะได้รับผลประโยขน์สูงสุด
3.ต้นทุนจม ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นต้นทุนที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างทางเลือกต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้นทุนจมจึงเป็นต้นทุนที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ตุลาคม 3, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top