5 การปรับปรุงบัญชี การ Creative Accounting

กำลังปรับปรุง
[Total: 364 Average: 5]

ปรับปรุงบัญชี

การปรับปรุงบัญชี ?

การ Creative Accounting คือการปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่างๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินจากสิ่งที่ควรจะเป็น ไปสู่สิ่งที่ผู้จัดทำต้องการที่จะให้เป็นในรายงานงบการเงิน
กระบวนการสร้างรายการทางธุรกิจขึ้น เพื่อก่อให้เกิดผลลัพท์ทางการบัญชีที่ต้องการ แทนที่จะรายงานเหตุการณ์ทางธุรกิจด้วยความเป็นกลางและยึดหลักความสม่ำเสมอซึ่งมีรูปแบบต่างๆดังนี้
1.การจัดจำแนกรายการและการนำเสนองบการเงิน
2.การเกลี่ยกำไร
3.การแต่งบัญชีและการตั้งสำรองลับ
4.การจัดหาเงินนอกงบดุล
5.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารใช้การ Creative Accounting ไปในทางลบแล้ว ผู้ที่นำงบการเงินไปใช้อาจเกิดความหลงผิดในสาระสำคัญของงบการเงินได้ แต่ก็มีข้อดีตรงที่ อาจสะท้อนแนวโน้มมูลค่าของธุรกิจที่แท้จริง และแสดงฐานะกับผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินนั้นจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในอนาคต

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top