ปิดงบ บัญชีย้อนหลัง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ จัดทำงบบัญชี ประจำปีหรือไม่?

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

ปิดงบบัญชีย้อนหลังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำงบบัญชีประจำปีหรือไม่?

ปิดงบบัญชีย้อนหลังไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำงบบัญชีประจำปี (financial statement) โดยตรง แต่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงบบัญชีปีก่อนหน้านั้น การปิดงบบัญชีย้อนหลังมักเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดรอบบัญชีปีและก่อนที่จะเริ่มสร้างงบบัญชีปีใหม่.

กระบวนการปิดงบบัญชีย้อนหลังมักมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. ปิดรายการรายได้ การปิดรายการรายได้หมายถึงการยกเลิกรายการรายได้ที่ได้รับในปีก่อนหน้าและยังไม่ได้บันทึกลงในงบบัญชีปีปัจจุบัน โดยเช่นปิดรายการรายได้ค้างรับ (unearned revenue) เป็นต้น

  2. ปิดรายการค่าใช้จ่าย การปิดรายการค่าใช้จ่ายหมายถึงการยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ถูกปิดไปในขั้นตอนที่ 1

  3. ปรับค่ารายการบัญชี การปรับค่ารายการบัญชีคือการทำการบันทึกเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของงบบัญชี เช่นการปรับค่าค่าเสื่อมราคา (depreciation) หรือการปรับค่าสินค้าคงเหลือ (inventory) ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

  4. ปิดรายการการเงินและทุน การปิดรายการการเงินและทุนหมายถึงการบันทึกรายการเพื่อปรับปรุงส่วนของงบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทุน เช่นการปรับค่าหุ้นเรียบร้อย (retained earnings)

  5. รายการปิด ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ รายการปิดถือเป็นการปิดงบบัญชีประจำปีโดยการยกเลิกรายการรายได้และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและบันทึกการปรับค่ารายการบัญชีเข้าสู่รายการการเงินและทุน เมื่อกระบวนการรายการปิดเสร็จสิ้น งบบัญชีประจำปีก่อนหน้านั้นจะถือว่าปิดลงและเราสามารถเริ่มสร้างงบบัญชีปีใหม่ได้

กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงบประมาณและการบันทึกบัญชีทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้งานภายนอกและผู้บริหารภายในองค์กร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่

การจ้างบัญชีควรเลือกบัญชีที่มีความรู้ในการบริหารจัดการภาษีและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษีหรือไม่?

ค่าจ้างทำบัญชี จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท บันทึกบัญชีค่าสอบบัญชีค้างจ่าย จ้างนักบัญชี อัตราค่าจ้าง นักบัญชี วิธี คิดค่าบริการทำบัญชี อัตราค่าทําบัญชี ออนไลน์

การจัดทำงบการเงินมีผลต่อการวางแผนธุรกิจในอนาคตไหม

วิเคราะห์งบการเงิน ตัวอย่าง งบ การเงิน มีอะไรบ้าง โจทย์ แบบฝึกหัด การวิเคราะห์งบ การเงิน กรณีศึกษา การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนงบประมาณ ตัวอย่าง ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท 7 วิธีในการวางแผน งบประมาณ งบประมาณการดําเนินงาน มีอะไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top