ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย ขาดทุน ทําอย่างไร!

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

ปิดบริษัท

การปิดบริษัทในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายท้องถิ่น นี่คือขั้นตอนทั่วไปที่อาจต้องปฏิบัติเมื่อคุณต้องการปิดบริษัทในประเทศไทย

 1. ประชุมคณะกรรมการและจัดทำรายงาน คุณควรประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการปิดบริษัท ในการประชุมควรพิจารณาเรื่องการปิดบริษัท, การขายทรัพย์สินหรือจัดการกับหนี้สิน, แผนงานการปิดบริษัท และการจัดการกับพนักงานและผู้ถือหุ้น

 2. แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจ คุณต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจ (Department of Business Development) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย คุณต้องยื่นแบบฟอร์มการจดทะเบียนการปิดบริษัทพร้อมเอกสารสำคัญ เช่น บันทึกการประชุมคณะกรรมการเพื่อปิดบริษัท แผนงานการปิดบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ ในกรณีปิดบริษัท อาจรวมถึงการจัดทำบัญชีสิ้นปี, การส่งเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ, และชำระภาษีหรือหนี้สินที่ค้างอยู่ (หากมี)

 4. การขายทรัพย์สินและการจัดการหนี้สิน หากบริษัทมีทรัพย์สินที่ต้องการขาย หรือมีหนี้สินที่ต้องการจัดการ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คุณควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสียภาษีและการลงทะเบียนอื่น ๆ เพื่อแจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับการปิดกิจการ

 6. ปิดบัญชีและประกาศจากไปยังสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ คุณต้องปิดบัญชีของบริษัทและยื่นแบบฟอร์มปิดกิจการให้กับสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration Department) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอแนะนำอีกครั้งว่า การปิดบริษัทมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่ซับซ้อน ดังนั้น ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่รู้จักกับกฎหมายท้องถิ่นในประเทศไทยเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการปิดบริษัทของคุณ

ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย

การปิดบริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คุณต้องพิจารณาและต้องคำนึงถึง ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึง

 1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางกฎหมาย คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการให้กับทนายความหรือผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อความช่วยเหลือในกระบวนการปิดบริษัท ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการและปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง

 2. ค่าจ้างงานและสวัสดิการ หากคุณมีพนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในระหว่างการปิดบริษัท คุณอาจต้องชำระเงินให้พนักงานเป็นเงินค่าจ้างงานที่ค้างอยู่ และจ่ายเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดการจ้างงาน

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน หากคุณต้องขายทรัพย์สินหรือจัดการกับหนี้สินก่อนปิดบริษัท คุณอาจต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 4. ภาษีและค่าใช้จ่ายทางภาษี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและชำระภาษีที่ค้างอยู่ก่อนปิดบริษัท นอกจากนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีบุคคลธรรมดา

 5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการยุติสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปิดบริษัท เช่น การยุติสัญญาเช่าที่บริษัทเคยทำ หรือค่าใช้จ่ายในการแจ้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามกรณีและสถานการณ์ของบริษัทของคุณ คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อขอคำปรึกษาและคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปิดบริษัทของคุณได้อย่างแม่นยำก่อนดำเนินการต่อไป

 

บริษัทขาดทุน ปิดบริษัท 

หากบริษัทขาดทุนและต้องการปิดกิจการ คุณอาจต้องพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้

 1. ประชุมคณะกรรมการและตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทควรประชุมเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการปิดบริษัท อาจรวมถึงการพิจารณาเหตุผลที่ทำให้บริษัทขาดทุน, วิธีการปิดกิจการ, และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 2. แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจ คุณต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจ (Department of Business Development) โดยยื่นแบบฟอร์มการจดทะเบียนการปิดบริษัทพร้อมเอกสารสำคัญ เช่น บันทึกการประชุมคณะกรรมการเพื่อปิดบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 3. ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีอื่น ๆ ที่ค้างอยู่ (ถ้ามี) แต่อาจมีข้อยกเว้นหรือการปรับปรุงแผนการชำระภาษีในกรณีบริษัทขาดทุน

 4. การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน หากบริษัทมีทรัพย์สินหรือหนี้สิน คุณต้องดำเนินการจัดการเพื่อลดหนี้สินหรือขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้สินและเงินสดตามที่เหลืออยู่

 5. การปิดบัญชีและยื่นรายงานการเสียหาย คุณต้องปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเสียหายสิ้นปีของบริษัท รวมถึงรายงานการปิดกิจการตามกฎหมายท้องถิ่น

 6. แจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเสียภาษีและการลงทะเบียนอื่น ๆ เพื่อแจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับการปิดกิจการ

 7. ปิดบัญชีและยุติสัญญาที่เกี่ยวข้อง คุณต้องปิดบัญชีของบริษัท และยุติสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น สัญญาเช่าที่ยังคงใช้งานอยู่

 8. แจ้งผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ทางการเงิน คุณต้องแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการปิดกิจการและขอยกเลิกการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทางการเงิน เช่น ธนาคารหรือหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ

ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการปิดบริษัทที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นในประเทศของคุณ

ปิดบริษัท ทําอย่างไร

การปิดบริษัทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมาย ดังนั้นนี่คือขั้นตอนทั่วไปที่อาจต้องปฏิบัติเมื่อคุณต้องการปิดบริษัท

 1. ประชุมคณะกรรมการและตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทควรประชุมเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการปิดบริษัท ในการประชุมควรพิจารณาเรื่องการปิดบริษัท, การขายทรัพย์สินหรือจัดการกับหนี้สิน, แผนงานการปิดบริษัท และการจัดการกับพนักงานและผู้ถือหุ้น

 2. แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจ คุณต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจ (หรือสำนักงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท) โดยยื่นแบบฟอร์มการจดทะเบียนการปิดบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการประชุมคณะกรรมการเพื่อปิดบริษัท แผนงานการปิดบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง ได้รวมถึงการจัดทำและยื่นรายงานภาษีสุดท้ายของบริษัท และชำระภาษีที่ค้างอยู่ (ถ้ามี)

 4. การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน หากบริษัทมีทรัพย์สินหรือหนี้สิน คุณต้องดำเนินการจัดการเพื่อลดหนี้สินหรือขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้สินและเงินสดตามที่เหลืออยู่

 5. ปิดบัญชีและยุติสัญญาที่เกี่ยวข้อง คุณต้องปิดบัญชีของบริษัท และยุติสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น สัญญาเช่าที่ยังคงใช้งานอยู่

 6. แจ้งผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ทางการเงิน คุณต้องแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการปิดกิจการและขอยกเลิกการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทางการเงิน เช่น ธนาคารหรือหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ

การปิดบริษัทเป็นกระบวนการซับซ้อนและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่รู้จักกับกฎหมายท้องถิ่นในประเทศของคุณเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการปิดบริษัทที่สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

สำนักงานบัญชี รับทําบัญชี ตาก ปิดงบ จดบริษัท 081•452•0000

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท
ปก

แม่ค้าออนไลน์ คู่แข่ง ความเสี่ยง โอกาส !

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ
ใบสั่งซื้อคืออะไร

PO PR ย่อ 7 ขั้นตอน ซื้อ ต่างกัน ใช้ทำอะไร

ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ  เปิด po คือ  po คือธาตุอะไร Pr คือ  ขั้นตอนการเปิด po  PR PO คือ 

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร

Leave a Comment

Scroll to Top