รับทำบัญชี.COM | กิจการ บริษัท ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม?

ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา

ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขาย 

การจดทะเบียนธุรกิจหรือผู้ประกอบการ เริ่มต้นธุรกิจของคุณในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและพื้นที่ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานที่มีอำนาจในการลงทะเบียนธุรกิจของคุณเพื่อทราบขั้นตอนและข้อกำหนดที่ถูกต้อง โดยรวมมีขั้นตอนหลักต่อไปนี้

  1. เลือกประเภทธุรกิจ ก่อนที่คุณจะจดทะเบียนธุรกิจ, คุณควรเลือกประเภทธุรกิจที่คุณต้องการจะประกอบ ประเภทธุรกิจนี้จะมีผลต่อขั้นตอนและข้อกำหนดในการจดทะเบียน

  2. เลือกสถานที่ ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบธุรกิจของคุณ บางประเทศหรือพื้นที่อาจกำหนดข้อกำหนดเฉพาะในเรื่องของสถานที่ที่คุณต้องประกอบธุรกิจ

  3. ตรวจสอบชื่อธุรกิจ คุณควรตรวจสอบว่าชื่อธุรกิจที่คุณเลือกยังไม่ถูกใช้ไปแล้วในพื้นที่ที่คุณต้องการจะจดทะเบียน การตรวจสอบชื่อธุรกิจสามารถทำได้ที่สำนักงานที่มีอำนาจหรือสถานที่ที่คุณต้องการจะจดทะเบียน

  4. จัดทำเอกสาร คุณจะต้องจัดทำเอกสารที่จำเป็นตามข้อกำหนดของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณจะจดทะเบียนธุรกิจ อาจรวมถึงเอกสารเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สัญญาเช่าสถานที่, แผนธุรกิจ, และเอกสารทางการเงิน

  5. ยื่นคำขอจดทะเบียน คำขอจดทะเบียนธุรกิจควรถูกยื่นที่สำนักงานที่มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำขอนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณและสถานที่ที่คุณต้องการจะจดทะเบียน

  6. ชำระค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนธุรกิจอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมในขั้นตอนการจดทะเบียนหรือค่าภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

  7. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียน, คุณจะต้องรอให้คำขอของคุณได้รับการอนุมัติ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาต่างกันไปตามประเทศและพื้นที่

  8. รับใบอนุญาต หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับใบอนุญาตหรือเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ ใบอนุญาตนี้จะยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่คุณต้องการ

การจดทะเบียนธุรกิจเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ คุณควรรายงานต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานรัฐบาลที่มีอำนาจในการจดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่ของคุณเพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการนี้

 
ปก กุ้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )