รับทำบัญชี.COM | สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวโหลดตัวอย่าง?

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

สัญญาจ้างงานชั่วคราว บริษัท เอกชน ตัวอย่าง

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว มีข้อความอย่างไร

เขียนที่ ………………………………………………………………………………………
วันที่…………..เดือน………………………………….พ.ศ……………………….
หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท …………………………………………. จำกัด ตั้งอยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ซึ่งในหนังสือสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” หรือเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………อายุ…………….ปี สัญชาติ…………….. เชื้อชาติ………………..อยู่บ้านเลขที่……………….หมู่………….ถนน…………………………………..ตรอก/ซอย………………………………ตำบล/แขวง……………………. อำเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด……………………………………………….ซึ่งในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับนี้ไว้ต่อกัน ดังนี้ 1. “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงรับ “ผู้รับจ้าง” เข้าทดลองงานในตำแหน่ง………………………………………………… แผนก/ฝ่าย……………………………………………(ลักษณะงานตาม “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลัง) โดยมีอัตราเงินเดือน/ค่าแรง ระหว่างทดลองงาน เดือนละ วันละ …………………….บาท (…………………………………………………………..) โดยคิดค่าจ้างให้เฉพาะวันที่ผู้รับจ้างทำงานให้กับผู้ว่าจ้างเท่านั้น ตั้งแต่วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………………ถึงวันสิ้นสุดวันที่……..เดือน…………………………พ.ศ……………….รวมระยะเวลาการทดลองงานไว้ 119 วัน พร้อมทั้ง “ผู้ว่าจ้าง” สามารถหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าจ้างที่ได้รับเพื่อนำส่งกรมสรรพากรต่อไป และเงินประกันสังคมตามระเบียบว่าด้วยประกันสังคมถ้าผลการปฏิบัติงานของท่านในระยะทดลองงานไม่เป็นที่พอใจของ “ผู้ว่าจ้าง” “ผู้ว่าจ้าง”สามารถระงับการทดลองงานของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยที่ “ผู้ว่าจ้าง” ไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
2. “ผู้รับจ้าง” ตกลงทำงานให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” ตามกำหนดวันเวลา สถานที่ดังนี้
2.1 วันทำงาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี นิยมเป็นไปตามข้อ บังคับ หรือประกาศของบริษัทฯ เป็นปี ๆ ไป
2.2 เวลาทำงาน 08.00- 17.00 น. เวลาพัก 12.00 น- 13.00 น. รวมเวลากำหนดทำงานปกติ 48 ชม. ต่อสัปดาห์ และสถานที่ที่ “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด อนึ่ง“ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิกำหนดวัน และเวลา ทำงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ให้แตกต่างเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ กำหนดไว้ดังกล่าวได้
3. “ผู้ว่าจ้าง” จะจ่ายค่าจ้างให้ “ผู้รับจ้าง” 2 งวดต่อเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือน ส่วนวันที่ 15 เป็นการเบิกเงินยืมเศษหนึ่งส่วนสามของเงินเดือนเท่านั้นการตัดงวดการจ่ายเงินค้าจ้างตัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ถ้าวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด “ผู้ว่าจ้าง” จะเลื่อนจ่ายถัดมา 1 วัน
4. ระเบียบสวัสดิการสิทธิได้รับการช่วยรักษาพยาบาล การเลิกจ้าง การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ “ผู้ว่าจ้าง” และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ๆ
5. ในระหว่างที่ “ผู้รับจ้าง” เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ถ้า “ผู้รับจ้าง” มีความประสงค์จะลาออกจากบริษัทฯ “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งการลาออกให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่“ผู้รับจ้าง”จะออกจากงานไม่ว่ากรณีใดๆในระหว่างอายุสัญญาจ้างจะต้องบอกล่วงหน้าโดยยื่นหนังสือ ต่อหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 7 วันทำงาน หาก “ผู้รับจ้าง” ขอลาล่วงหน้า หรือออกจากงานโดยกรณีอื่น ๆ โดยมิได้แจ้งตาม ข้อ 5 บริษัทฯ จะตัดค่าจ้างตามจำนวนวันที่ลา หรือแจ้งไม่ครบ และกรณีที่ “ผู้รับจ้าง” ทอดทิ้งงาน หรือลาออกจากบริษัทฯ โดยมิได้มอบหมายงานในตำแหน่งหน้าที่ของ “ผู้รับจ้าง” ให้แก่ผู้รับหน้าที่แทนให้เป็นการเรียบร้อยถูกต้อง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น “ผู้รับจ้าง” และ “ผู้ค้ำประกัน” ของ “ผู้รับจ้าง”จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ “ผู้ว่าจ้าง”
6. “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนี้ได้ทันที โดย “ผู้รับจ้าง” ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิ และเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 “ผู้รับจ้าง” ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่แจ้งสาเหตุ หรือมีเหตุอัน ไม่สมควรหรือกระทำผิดอันร้ายแรง ฯลฯ “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างทันที โดย ไม่จ่ายเงินชดเชยใด ๆ
6.2 “ผู้รับจ้าง” ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอย่างร้ายแรง หรือจงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้ รับความเสียหาย
6.3 “ผู้รับจ้าง” ฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือคำสั่งโดยชอบธรรมของ “ผู้ว่าจ้าง”
6.4 “ผู้รับจ้าง” ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
6.5 เมื่อสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง
7. “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์ที่จะโอนย้าย แต่งตั้ง หรือถอดถอน “ผู้รับจ้าง” ให้ทำงานในหน้าที่ หรือตำแหน่งต่าง ๆได้ตามความเหมาะสม
8. ถ้า “ผู้รับจ้าง” เห็นด้วยกับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง ฉบับนี้ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการให้ “ผู้รับจ้าง” ลงรายมือชื่อข้างล่างนี้และมอบให้ ผู้รับจ้างเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป สัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับมีข้อความตรงกัน และคู่ความทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความ ตลอดจนเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ทุกประการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ให้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ข้างต้น และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(……………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………….ผู้รับจ้าง
(……………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(……………………………………..)

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ในกระบวนการจ้างงานพนักงานที่มีลักษณะเป็นการจ้างงานชั่วคราวหรืองานที่มีระยะเวลาที่จำกัด เป็นสัญญาที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน ค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้างงาน และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานนี้ ดังนั้นสำคัญที่ผู้จ้างและพนักงานชั่วคราวทั้งสองฝ่ายต้องทราบและยอมรับข้อมูลในสัญญาดังกล่าว

สำหรับข้อมูลที่ควรรวมในสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว นี่คือรายการข้อควรรวม

 1. ข้อมูลของสองฝ่าย ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้จ้าง (บริษัทหรือองค์กร) และชื่อและที่อยู่ของพนักงานที่จะจ้าง
 2. ตำแหน่งงาน ระบุตำแหน่งหรืองานที่พนักงานจะรับผิดชอบในระหว่างการจ้างงานชั่วคราว
 3. ระยะเวลาการจ้างงาน ระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการจ้างงานชั่วคราว โดยระบุระยะเวลาที่ชั่วคราว (เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี) หรือระบุวันที่สิ้นสุดการจ้างงานเมื่องานสิ้นสุด
 4. เงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญา ระบุวิธีและเงื่อนไขที่ต้องใช้ในกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุด เช่น การบอกกลางล่วงหน้า, ความสามารถในการยกเลิกสัญญา, หรือเงื่อนไขการสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาสิ้นสุด
 5. ค่าจ้าง ระบุจำนวนเงินที่จะจ่ายให้กับพนักงานชั่วคราว รวมถึงวิธีการชำระเงินและรอบการจ่าย เช่น เดือนละ, รายงวด, หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ ระบุงานหรือกิจกรรมที่ผู้จ้างต้องการให้พนักงานชั่วคราวปฏิบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
 7. การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย ระบุข้อกำหนดที่ผู้จ้างและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทหรือองค์กร
 8. สิทธิและความรับผิดชอบในทรัพย์สิน ระบุสิทธิและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือองค์กรในระหว่างการทำงาน
 9. การบอกกลาง ระบุวิธีการสื่อสารกับผู้จ้างในกรณีที่พนักงานต้องการสิ้นสุดสัญญาก่อนเวลา
 10. ข้อกำหนดอื่น ๆ ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานนี้ เช่น การปรับค่าจ้าง, การปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับมอบสิทธิค่าเช่า, หรือข้อกำหนดในการรับมอบงานอื่น ๆ
 11. ลายเซ็น ผู้จ้างและพนักงานควรลงนามสัญญาเพื่อยืนยันความตกลง

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ้างและพนักงานชั่วคราว และสามารถช่วยลดความสับสนและความขัดแย้งในอนาคต ควรให้ความสำคัญในการทำสัญญาและควรให้ความสนใจในรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญานั้นเพื่อความชัดเจนและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม >> กรณีรับพนักงานฝึกงานต้องยื่นภาษีอะไร
Click to rate this post!
[Total: 305 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )