ภงด 90 คือ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา อะไร

ภงด 90 กับ 91 ต่างกันอย่างไร
[Total: 461 Average: 5]

ภงด

ภงด คือ ?

ภงด คือ ภงดเ ป็นคำย่อ มาจากคำว่า “ภาษีเงินได้”

ภงด 90 คือ ?

ภงด 90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป เช่น รายได้จากการเป็นตัวประกอบในการแสดง มีห้องแถวให้เช่า หรือมีกิจการเป็นของตัวเอง

 ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภงด 90 คือ อะไร

ภงด 90

ภงด 91 คือ

ภงด 91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

ภงด 91

ตัวอย่างเช่น
1.สมศรี – เป็นพนักงานบัญชี รับเงินเดือนจากบริษัท มีเงินได้ประเภท 40(1) เพียงอย่างเดียว ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91
2.สมควร – ขายของออนไลน์ และมีทรัพย์สินให้เช่า มีเงินได้ 2 ประเภท คือ ขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(8) และรายได้จากค่าเช่า ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(5) จึงต้อง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90
3.วนิดา – เป็นพยาบาล และขายของออนไลน์ มีเงินได้ 2 ประเภท คือ เงินเดือนพยาบาล ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(1) และรายได้จากการขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(8) จึงต้อง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

ภงด 90/91 คือ กันอย่างไร

 
ภงด 90 ใช้ยื่น ภาษีเงินได้ ที่เป็นงินเดือน เงินได้ประเภท 40(1) ต่างกันกับ ภงด 91 ภาษีเงินได้ที่ไม่ใช้เงินเดือนที่เป็นเงินได้
 

ภงด 90 ยื่นเมื่อไหร่

 
บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ .ง.ด.90/91 ภายในกำหนด หรือ ยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา (ปกติ กำหนดวันสุดท้าย ที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top