รับทำบัญชี.COM | ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร?

Click to rate this post!
[Total: 338 Average: 5]

ภงด

ภงด คือ ?

ภงด คือ ภงดเ ป็นคำย่อ มาจากคำว่า “ภาษีเงินได้”

ภงด 90 คือ ?

ภงด 90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป เช่น รายได้จากการเป็นตัวประกอบในการแสดง มีห้องแถวให้เช่า หรือมีกิจการเป็นของตัวเอง

ภ งด 90 91 คืออะไร

ภงด 90

ภงด 91 คือ

ภงด 91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

แบบฟอร์ม ภ งด 90

ภงด 91

ตัวอย่างเช่น
1.สมศรี – เป็นพนักงานบัญชี รับเงินเดือนจากบริษัท มีเงินได้ประเภท 40(1) เพียงอย่างเดียว ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91
2.สมควรขายของออนไลน์ และมีทรัพย์สินให้เช่า มีเงินได้ 2 ประเภท คือ ขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(8) และรายได้จากค่าเช่า ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(5) จึงต้อง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90
3.วนิดา – เป็นพยาบาล และขายของออนไลน์ มีเงินได้ 2 ประเภท คือ เงินเดือนพยาบาล ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(1) และรายได้จากการขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(8) จึงต้อง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

ภงด 90 91 ต่างกันอย่างไร

 

ภงด 90 ใช้ยื่น ภาษีเงินได้ ที่เป็นงินเดือน เงินได้ประเภท 40(1) ต่างกันกับ ภงด 91 ภาษีเงินได้ที่ไม่ใช้เงินเดือนที่เป็นเงินได้

ภงด 90 91 94 คือ

  • ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้ทุกประเภท ม. 40 (1) – (8) โดยมีกำหนดยื่นแบบภายใน วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
  • ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 1 หรือ ม. 40 (1) อย่างเดียว โดยมีกำหนดยื่นแบบภายใน วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
  • ภ.ง.ด. 94 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 หรือ ม. 40 (5) (6) (7) (8)  ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี  โดยมีกำหนดยื่นแบบภายในวันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 31 กันยายน ของปีภาษีเดียวกัน

ภงด 90 ยื่นเมื่อไหร่

  • ภ.ง.ด. 90 ยื่นแบบภายใน วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
  • ภ.ง.ด. 91 ยื่นแบบภายใน วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
  • ภ.ง.ด. 94 ยื่นแบบภายในวันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 31 กันยายน ของปีภาษีเดียวกัน
 

บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในกำหนด หรือ ยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา (ปกติ กำหนดวันสุดท้าย ที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

ภ งด 90 คือ ลดหย่อนอะไรได้บ้าง

ภงด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )