รับทำบัญชี.COM | ภงดภาษีหักณที่จ่ายค้างจ่ายภงด53อยู่หมวดไหน?

Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 อยู่หมวดไหน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 อยู่หมวด 2 หนี้สิน
 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 อยู่หมวด 2 หนี้สิน

คำว่า “ค้างจ่าย” (Accounts Payable) เป็นคำทางการบัญชีและการเงิน หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทหรือองค์กรควรจะชำระให้กับลูกหนี้หรือผู้ขาย แต่ยังไม่ได้ชำระในขณะนั้น ในรายการบัญชี, ค้างจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีรายจ่าย (Accounts Payable) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย (Income Statement) และแสดงถึงหนี้สินที่ยังค้างจ่ายตามสัญญาหรือข้อตกลงทางการค้า

การค้างจ่ายเกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือลูกหนี้ โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้กับผู้ขายนั้น หรือการเป็นลูกหนี้ต่อบริษัทอื่น ๆ โดยที่ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทนั้น การค้างจ่ายสามารถเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการการเงินของบริษัทหรือองค์กร เพราะมันสามารถช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกระบวนการเงินและการบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การค้างจ่ายต้องจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการเงินสดและระหว่างรอชำระหนี้ให้มีความเป็นระเบียบและป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต