ภงด 3 แรงงานต่างด้าว

รับทำบัญชี.COM | ภาษีหักณที่จ่ายการยื่นแบบภงดแรงงานต่างด้าว?

Click to rate this post!
[Total: 161 Average: 5]

ภงด 3 แรงงานต่างด้าว

ภงด 3 แรงงานต่างด้าว

         เนื่องจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ เป็นเงินได้จากหน้าที่การงานที่ทำในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่ง ประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากการจ้างลูกจ้างเข้าลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 575 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เงินได้ที่ลูกจ้างได้รับ เข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
โดยการคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ให้คูณเงินได้ พึงประเมินที่จ่ายด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคำนวณภาษี ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร ได้เงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด
ให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หัก ภาษีไว้จำนวนเท่านั้น ทั้งนี้ หากในปีภาษีดังกล่าว ลูกจ้างมีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ลูกจ้างดังกล่าวมีหน้าที่ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
มีประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจเปลี่ยนมาใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งค่าจ้างถูกกว่า อึดกว่า ขยันกว่า คนไทยมากมายนัก
1 ขอแบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวที่ สนงแรงงานในเขตท้องที่ให้แรงงานทำงาน เรียกเอกสารจากสำนักจัดหางาน ของผมไปที่แรงงาน จนนทบุรี
2 เอกสาร สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง กรณีนายจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของที่ (เช่าเค้า) ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ ถ้าเจ้าตัวไม่มาต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วย
3 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
4 รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว
5 แรงงานต่างด้าว เพื่อลงลายชื่อชื่อ กรณีเขียนหนังสือไม่ได้ ใช้ปั้มลายนิ้วมือแทน

แรงงานต่างด้าว หมายถึง คนที่เดินทางมาทำงานในประเทศหรือสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่เกิดขึ้นของพวกเขาเพื่อทำงานและมีแหล่งรายได้ในสถานที่นั้น แรงงานต่างด้าวมักมาจากประเทศหรือพื้นที่อื่น ๆ เพื่อหางานและเพิ่มรายได้ของพวกเขาและครอบครัวในประเทศเป้าหมาย มีข้อดีและข้อเสียในการใช้แรงงานต่างด้าวที่ควรพิจารณา

ข้อดีของการใช้แรงงานต่างด้าว

  1. เติบโตของเศรษฐกิจ การใช้แรงงานต่างด้าวอาจมีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศเป้าหมายเติบโต โดยเพิ่มมูลค่าของการผลิตและบริการ
  2. การจ่ายค่าแรงที่ต่ำกว่า แรงงานต่างด้าวมักมีค่าแรงที่ต่ำกว่าแรงงานในประเทศเป้าหมาย ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการ
  3. การเสริมสร้างความหลากหลาย การมีแรงงานต่างด้าวสามารถเสริมสร้างความหลายหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในสถานที่ที่พวกเขาทำงาน มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
  4. การช่วยกระจายรายได้ การที่แรงงานต่างด้าวสามารถส่งเงินกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขามีผลกระทบในการช่วยกระจายรายได้ในระดับนานาชาติ มีประเทศที่ได้รับรายได้จากการทำงานของพลเมืองต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ของรายได้แห่งชาติ

ข้อเสียของการใช้แรงงานต่างด้าว

  1. ปัญหากฎหมายและความปลอดภัย การจัดการแรงงานต่างด้าวอาจเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นปัญหาทั้งในสถานที่ทำงานและในระหว่างการมีอยู่ในประเทศเป้าหมาย
  2. ความขาดความเข้าใจทางวัฒนธรรม แรงงานต่างด้าวอาจพบความยากลำบากในการปรับตัวตามวัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ในประเทศเป้าหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจและความขาดความเข้าใจทางวัฒนธรรม
  3. การถูกใช้เอง บางครั้งแรงงานต่างด้าวอาจถูกใช้เองในการทำงานในสถานที่ที่มีเงื่อนไขและค่าจ้างที่ไม่เหมาะสม โดยไม่มีการคุ้มครองจากกฎหมาย
  4. ความขาดความน่าเชื่อถือ การเรียกใช้แรงงานต่างด้าวมักมาพร้อมกับความขาดความน่าเชื่อถือและเป็นมิตรทางภาษาอาจเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการทำงาน

การใช้แรงงานต่างด้าวมีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาในการสร้างนโยบายและการดำเนินงานในสถานที่ที่มีแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน การเข้าใจและความรับผิดชอบในการดูแลแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ทำงานมีสภาพการงานที่เหมาะสมและความเป็นมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม >> ภงด 3 คืออะไร 10 หักกี่เปอร์เซ็นต์ยื่นวันไหน?

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )