ภาษีกฎหมายต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

12 ธค ค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 198 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16786
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.16786
วันที่
: 12 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จ้างบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ และไม่มีสาขาในประเทศไทย ให้ทำการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกตามแผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ มีกำหนดระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2539 ถึงเดือนมีนาคม 2540 และต่อมาได้ขอขยายเวลาการศึกษาโครงการออกไปถึงเดือนพฤษภาคม 2540 โดยใช้งบประมาณกลางปี 2539 และปัจจุบันโครงการดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว สศช. จะจ่ายเงินค่าจ้างบริษัทดังกล่าว จึงหารือว่า
1. สศช. ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในการจ่ายเงินดังกล่าวหรือไม่
2. สศช. ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย
: 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อมีการชำระราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการ ผู้จ่ายค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสีย ตามมาตรา 83/6(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535
2. ภาษีเงินได้
เงินได้จากการรับทำการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจตามข้อ 7 แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยี่ยม เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ แต่การศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยใช้สถานที่ของ สพต. เกินกว่า 6 เดือน จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีสถานธุรกิจประจำซึ่งใช้ประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการถาวรตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาฯ เมื่อ สศช. จ่ายเงินให้บริษัทฯ สศช.ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 60/26196

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top