ภาษีกฎหมายต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

รับทำบัญชี.COM | ค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16786
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.16786
วันที่
: 12 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จ้างบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ และไม่มีสาขาในประเทศไทย ให้ทำการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกตามแผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ มีกำหนดระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2539 ถึงเดือนมีนาคม 2540 และต่อมาได้ขอขยายเวลาการศึกษาโครงการออกไปถึงเดือนพฤษภาคม 2540 โดยใช้งบประมาณกลางปี 2539 และปัจจุบันโครงการดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว สศช. จะจ่ายเงินค่าจ้างบริษัทดังกล่าว จึงหารือว่า
1. สศช. ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในการจ่ายเงินดังกล่าวหรือไม่
2. สศช. ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย
: 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อมีการชำระราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการ ผู้จ่ายค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสีย ตามมาตรา 83/6(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535
2. ภาษีเงินได้
เงินได้จากการรับทำการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจตามข้อ 7 แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยี่ยม เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ แต่การศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยใช้สถานที่ของ สพต. เกินกว่า 6 เดือน จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีสถานธุรกิจประจำซึ่งใช้ประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการถาวรตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาฯ เมื่อ สศช. จ่ายเงินให้บริษัทฯ สศช.ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 60/26196
Click to rate this post!
[Total: 40 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )