ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลง

Click to rate this post!
[Total: 45 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อหารือที่ กค 0811/16545
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16545
วันที่
: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 39
ข้อหารือ
: การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมมาเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) จะต้อง
เสียภาษีเงินได้หรือไม่
แนววินิจฉัย
: การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมมาเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) เป็นกรณี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตกเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) โดยผลของกฎหมายตามมาตรา 31
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 ไม่ถือเป็นการ “ขาย” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่
อย่างใด
เลขตู้
: 61/27316

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top