รับทำบัญชี.COM | ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดินภาษีเงินได้นิติบุคคล?

Click to rate this post!
[Total: 243 Average: 5]

ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/806
เลขที่หนังสือ
: กค 0811(กม)/806
วันที่
: 24 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: สมาคมศิษย์เก่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้กรรมสิทธิ์ ตกเป็นของสมาคมฯ การที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาเป็นชื่อของสมาคมฯ จะต้องเสียภาษี หรือไม่
แนววินิจฉัย
: ที่ดินแปลงที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ ตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร สมาคมฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำนวณ จากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ในอัตรา ร้อยละ 2 ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากรประกอบ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535
เลขตู้
: 60/26247