รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้ค่าตอบแทนการโอนสิทธิค่าเช่า40(8)

Click to rate this post!
[Total: 193 Average: 5]

ภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า

การโอนสิทธิค่าเช่า ถือเป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306  ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีกฏหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งรวมถึงสิทธิของค่าลิขสิทธิ์กับค่าแห่งกู๊ดวิลล์  ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณเป็นรายได้ในการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.51) และเป็นรายได้ที่ถูกบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าผู้ประกอบการกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอนสิทธิค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์

การโอนสิทธิค่าเช่า กระบวนการที่ผู้เช่าบ้านหรือสถานที่พักอาศัยต้องการโอนสิทธิในการเช่าหรือเสียค่าเช่าให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด นี่คือขั้นตอนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้

  1. ตรวจสอบสัญญาเช่า ก่อนที่จะดำเนินการโอนสิทธิค่าเช่า ผู้เช่าควรตรวจสอบสัญญาเช่าปัจจุบันที่มีอยู่ เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการโอนหรือการรับรองจากเจ้าของสัญญา (ผู้ให้เช่า) ว่าผู้รับโอน (ผู้เช่าใหม่) มีความสามารถในการรับมอบสิทธิค่าเช่า

  2. ติดต่อกับผู้ให้เช่า หลังจากตรวจสอบสัญญาเช่าและต้องการดำเนินการโอนสิทธิค่าเช่า ผู้เช่าควรติดต่อกับผู้ให้เช่าและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการโอนที่ต้องการดำเนินการ แต่ละบริษัทหรือผู้ให้เช่าอาจมีข้อกำหนดและกระบวนการที่แตกต่างกัน

  3. กระบวนการเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ให้เช่าจะต้องตรวจสอบความสามารถของผู้รับโอนในการรับมอบสิทธิค่าเช่า และการโอนสิทธิค่าเช่าอาจต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ให้เช่า นอกจากนี้ยังอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบความสามารถของผู้รับโอน

  4. การปรับปรุงสัญญา ในบางกรณีการโอนสิทธิค่าเช่าอาจต้องมีการปรับปรุงสัญญาเช่าปัจจุบัน เพื่อระบุผู้รับโอนเป็นผู้เช่าใหม่และรายละเอียดเกี่ยวกับการโอน สัญญาเช่าใหม่นี้อาจต้องได้รับการลงนามจากทั้งผู้ให้เช่าและผู้รับโอน

  5. การลงนามและการปิดบัญชี หลังจากสิ้นสุดกระบวนการโอนสิทธิค่าเช่า ผู้รับโอนจะต้องลงนามรับผิดชอบต่อสัญญาเช่าในอนาคต และผู้ให้เช่าอาจต้องปิดบัญชีของผู้เช่าเดิม

การโอนสิทธิค่าเช่าเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า หากคุณสนใจโอนสิทธิค่าเช่า ควรติดต่อกับผู้ให้เช่าและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อความสะดวกและประสบความสำเร็จในการโอนสิทธิค่าเช่าของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )