รับทำบัญชี.COM | ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้านภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายที่

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว

ข้อหารือที่ กค 0811/17875
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/17875
วันที่
: 30 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: ภริยาได้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 ได้ให้สามีซึ่งจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 เข้าอยู่อาศัยพร้อมโอนย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 ต่อมาได้ขายที่ดินพร้อมบ้านเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 การขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีตามข้อเท็จจริง ซื้อที่ดินพร้อมบ้านภายหลังจากได้จดทะเบียนสมรสกับสามีแล้ว ที่ดินและบ้านดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส ถือเป็นสินสมรสซึ่งมีอำนาจจัดการร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476 การที่สามีได้ย้ายเข้าอยู่และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงฝ่ายเดียว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 และได้ขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 จึงเป็นการขายสินสมรสแม้ผู้ขายจะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่สามีมีชื่อเพียงฝ่ายเดียว ก็ถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัย ดังนั้นการขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งสำคัญ ซึ่งผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและได้อาศัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 3(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6)แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 60/26264

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )