ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

14 ธค ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2110
ลขที่หนังสือ
: กค 0811(กม)/2110
วันที่
: 14 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ประกอบกิจการขายอุปกรณ์สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมบริการติดตั้ง โดยทำ
สัญญาจ้างเหมาและได้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ได้แยกราคาสินค้าและค่าบริการออกจากกัน ขอทราบว่า
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าสินค้าและค่าบริการจะมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย
: (1) การขายสินค้าพร้อมให้บริการ โดยคิดราคาสินค้าและค่าบริการรวมกัน ถือเป็น
การขายสินค้า ดังนั้น เมื่อผู้ซื้อชำระราคาสินค้า บริษัทฯ ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.19/2530 ฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2530
(2) ในกรณีที่บริษัทฯ แยกราคาสินค้าและค่าบริการออกจากกันในส่วนของค่าบริการอยู่ใน
บังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528
เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.19/2530 ฯ
ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เลขตู้
: 62/27392

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top