ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

รับทำบัญชี.COM | ภาษีขายแม่พิมพ์ ต่างหากจากราคาสินค้าต้นทุน?

Click to rate this post!
[Total: 128 Average: 5]

ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1881

เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1881
วันที่ : 19 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ : ในการขายสินค้าบริษัทฯ ได้ตั้งราคาขายสินค้าโดยได้รวมต้นทุนค่าแม่พิมพ์โลหะเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนสินค้า และบริษัทฯ ได้กำหนดปริมาณการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำไว้เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าตาม
ปริมาณที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ราคาขายก็จะลดลงตามมูลค่าต้นทุนของแม่พิมพ์ มีลูกค้าบางรายไม่ต้องการให้
บริษัทฯ คิดต้นทุนค่าแม่พิมพ์รวมไว้ในราคาขายสินค้าโดยลูกค้ายินดีจะชำระค่าแม่พิมพ์ต่างหากตามราคา
แม่พิมพ์ซึ่งบริษัทฯ จัดหามา แต่ลูกค้าขอหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3
เตรส แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงหารือว่า การขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้านั้น บริษัทฯ อยู่
ในข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
หรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนโลหะขายให้แก่ลูกค้าโดยคิดราคาแม่พิมพ์รวมไว้ในราคาสินค้าเป็นปกติ
ธุรกิจอยู่แล้ว แม้ในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะคิดราคาแม่พิมพ์แยก
ต่างหากจากราคาสินค้า แต่การประกอบการดังกล่าวเป็นการมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ามิใช่มุ่งใน
ผลสำเร็จของงาน จึงเป็นการขายสินค้า (ชิ้นส่วนโลหะและแม่พิมพ์) และการขายสินค้าไม่ว่าจะได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ บริษัทฯ ก็ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตาม
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528
เลขตู้ : 63/30051

ในการขายสินค้าบริษัทฯ ได้ตั้งราคาขายสินค้าโดยได้รวมต้นทุนค่าแม่พิมพ์โลหะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้า และบริษัทฯ ได้กำหนดปริมาณการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำไว้เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าตามปริมาณที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ราคาขายก็จะลดลงตามมูลค่าต้นทุนของแม่พิมพ์ มีลูกค้าบางรายไม่ต้องการให้บริษัทฯ คิดต้นทุนค่าแม่พิมพ์รวมไว้ในราคาขายสินค้าโดยลูกค้ายินดีจะชำระค่าแม่พิมพ์ต่างหากตามราคา
แม่พิมพ์ซึ่งบริษัทฯ จัดหามา แต่ลูกค้าขอหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงหารือว่า การขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้านั้น บริษัทฯ อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

กรณีบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนโลหะขายให้แก่ลูกค้าโดยคิดราคาแม่พิมพ์รวมไว้ในราคาสินค้าเป็นปกติธุรกิจอยู่แล้ว แม้ในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะคิดราคาแม่พิมพ์แยกต่างหากจากราคาสินค้า แต่การประกอบการดังกล่าวเป็นการมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ามิใช่มุ่งในผลสำเร็จของงาน จึงเป็นการขายสินค้า (ชิ้นส่วนโลหะและแม่พิมพ์) และการขายสินค้าไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ บริษัทฯ ก็ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )