ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

19 ธค ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 234 Average: 5]

ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า
ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1881

เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1881
วันที่ : 19 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ : ในการขายสินค้าบริษัทฯ ได้ตั้งราคาขายสินค้าโดยได้รวมต้นทุนค่าแม่พิมพ์โลหะเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนสินค้า และบริษัทฯ ได้กำหนดปริมาณการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำไว้เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าตาม
ปริมาณที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ราคาขายก็จะลดลงตามมูลค่าต้นทุนของแม่พิมพ์ มีลูกค้าบางรายไม่ต้องการให้
บริษัทฯ คิดต้นทุนค่าแม่พิมพ์รวมไว้ในราคาขายสินค้าโดยลูกค้ายินดีจะชำระค่าแม่พิมพ์ต่างหากตามราคา
แม่พิมพ์ซึ่งบริษัทฯ จัดหามา แต่ลูกค้าขอหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3
เตรส แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงหารือว่า การขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้านั้น บริษัทฯ อยู่
ในข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
หรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนโลหะขายให้แก่ลูกค้าโดยคิดราคาแม่พิมพ์รวมไว้ในราคาสินค้าเป็นปกติ
ธุรกิจอยู่แล้ว แม้ในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะคิดราคาแม่พิมพ์แยก
ต่างหากจากราคาสินค้า แต่การประกอบการดังกล่าวเป็นการมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ามิใช่มุ่งใน
ผลสำเร็จของงาน จึงเป็นการขายสินค้า (ชิ้นส่วนโลหะและแม่พิมพ์) และการขายสินค้าไม่ว่าจะได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ บริษัทฯ ก็ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตาม
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528
เลขตู้ : 63/30051

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ในการขายสินค้าบริษัทฯ ได้ตั้งราคาขายสินค้าโดยได้รวมต้นทุนค่าแม่พิมพ์โลหะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้า และบริษัทฯ ได้กำหนดปริมาณการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำไว้เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าตามปริมาณที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ราคาขายก็จะลดลงตามมูลค่าต้นทุนของแม่พิมพ์ มีลูกค้าบางรายไม่ต้องการให้บริษัทฯ คิดต้นทุนค่าแม่พิมพ์รวมไว้ในราคาขายสินค้าโดยลูกค้ายินดีจะชำระค่าแม่พิมพ์ต่างหากตามราคา
แม่พิมพ์ซึ่งบริษัทฯ จัดหามา แต่ลูกค้าขอหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงหารือว่า การขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้านั้น บริษัทฯ อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

เลขที่หนังสือ กค 0811(กม.07)/1881 ข้อกฎหมาย ข้อหารือ แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนโลหะขายให้แก่ลูกค้าโดยคิดราคาแม่พิมพ์รวมไว้ในราคาสินค้าเป็นปกติธุรกิจอยู่แล้ว แม้ในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะคิดราคาแม่พิมพ์แยกต่างหากจากราคาสินค้า แต่การประกอบการดังกล่าวเป็นการมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ามิใช่มุ่งในผลสำเร็จของงาน จึงเป็นการขายสินค้า (ชิ้นส่วนโลหะและแม่พิมพ์) และการขายสินค้าไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ บริษัทฯ ก็ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 28, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top