ภาษีครึ่งปีต้องยื่นเมื่อไหร่

รับทำบัญชี.COM | 6 เดือนได้เวลายื่นภาษีครึ่งปีจากรายได้มกราคม-มิถุนายน?

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ภาษีครึ่งปีต้องยื่นเมื่อไหร่

+++ ในกรณีที่เปิดกิจการปีแรก สรรพากรยกเว้นให้กิจการไม่ต้องยื่น แบบ ภ.ง.ด.51 ค่ะ….แต่สำหรับในส่วนกิจการที่จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ต้องชำระก่อนกำหนดระยะเวลาการเสียภาษีรอบสิ้นปีของบุคคลธรรมดา

( ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป ) โดยจะคำนวณภาษีจากรายได้เพียงครึ่งปี คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มิถุนายน ของแต่ละปีค่ะ +++
 
ภาษีครึ่งปีต้องยื่นเมื่อไหร่
ภาษีครึ่งปีต้องยื่นเมื่อไหร่

ภาษีครึ่งปีเป็นการชำระภาษีส่วนหนึ่งของรายได้ที่ต้องจ่ายในระหว่างครึ่งปี โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดในช่วงกลางปีและปลายปี เพื่อลดความซ้ำซ้อนและการทำงานในระหว่างปี การชำระภาษีครึ่งปีมักมีข้อบังคับและกำหนดเวลาการส่งเอกสารเป็นกฎหมายแต่ละท้องที่อาจแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วมีขั้นตอนดังนี้

  1. กำหนดรายได้ คุณต้องกำหนดรายได้ที่ได้รับในช่วงครึ่งปีที่ต้องชำระภาษี รวมถึงรายได้ที่ได้รับจากการทำงาน, การลงทุน, ธุรกิจส่วนตัว, หรือแหล่งรายได้อื่น ๆ

  2. คำนวณภาษี คำนวณจำนวนภาษีที่คุณต้องชำระในช่วงครึ่งปี โดยใช้อัตราภาษีที่ถูกกำหนดในพระราชบัญญัติภาษีท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ของคุณ

  3. กรอกแบบภาษี กรอกแบบภาษีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และประสงค์ส่งให้กับหน่วยงานภาษีตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

  4. ชำระเงิน ชำระจำนวนภาษีที่คำนวณไว้ให้กับหน่วยงานภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด โดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารหรือออนไลน์

  5. รายงานภาษี หากต้องการคุณจะต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และภาษีที่ชำระในครึ่งปีให้กับหน่วยงานภาษีตามกฎหมายและกำหนดระยะเวลาที่กำหนด

  6. เก็บบันทึก สำคัญที่คุณจะเก็บบันทึกการชำระภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรายงานภาษีต่อไป

ภาษีครึ่งปีจะช่วยในการกระจายการชำระภาษีและการรายงานเป็นสองส่วนตามช่วงเวลา ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและกำหนดวันครึ่งปีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจหรือบุคคลของคุณ